Böbrek hücreli kanserde yaş ve cinsiyetin sağkalım üzerine etkisi

Amaç: Radikal nefrektomi yapılan hastalarda yaş ve cinsiyetin sağ kalıma etkisini araş- tırmak. Gereç ve Yöntemler: 1990 - 2012 tarihleri arasında kliniğimizde böbrek tümörü nedeniyle radikal nefrektomi operasyonu uygulanan 177 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar yaş gruplarına göre 5 gruba (=80) ayrılarak yaş ve cinsiyetin sağkalıma etkisi araştırıldı. Bulgular: Hastaların 73'ü (%41,2) kadın, 104'ü (%58,8) erkekti. Tüm hastaların yaş ortalaması 69,11±12.42 yıl olarak hesaplandı. Hastaların ortalama takip süresi 36,7 ±38.92 ay idi. Yaş gruplarına göre sağkalım değerlendirildiğinde =80 yaş grubunda 32±3,8 ay olarak hesaplandı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,684) (Şekil 1). Kadınlarda median sağkalım 41 ±12,55 ay, erkeklerde 44±6,78 ay olarak bulundu (p=0,59)(Şekil 2). 5 yıllık sağkalım analizlerinde erkek cinsiyette median 31,2 ay, kadınlarda ise 29,3 ay olarak hesaplandı. Yaş gruplarına göre 5 yıllık sağkalım analizlerine baktığımızda =80 yaş grubunda 35,5 ay olarak hesaplandı. Sonuç: Çalışmamızda yaş ve cinsiyetin sağ kalım üzerine etkisi olmadığı gözlendi. Bu nedenle böbrek hücreli kanser nedeniyle ileri yaşlarda da radikal nefrektomi operasyonunun yapılabileceğini düşünmekteyiz.

The effect of age and gender on survival in renal cell carcinoma

Objective: To evaluate the effect of age and gender on survival in patients who underwent radical nephrectomy.Materials and Methods: A hundred and seventy seven patients who underwent radical retrospectively because of renal carcinoma were eveluated retrosepectively between 1990 and 2012. Patients are divided into five groups (<49, 50-59, 60-69, 70-79, >=80) according to age and to evaluate the effect of age and gender on survival Results: Seventy three of all patients were female (41,2%) and 104 patiens were male (58,8%). Mean age of all patients was 69,11±12.42. Mean follow up time was 36,7±38.92 months. Median survival was 29 ±28,65 months in patients whom <=49 years, 46 ± 11,348 months in patients whom <=50-59 years, 48 ±8,11, months in patients whom <= 60-69 years, 41±5,28 months in patients whom <=70-79 years, 32±3,8 months in patients whom >=80. There was no significant different among groups (p=0,684) (Figure 1). Median survival was 41±12,55 months in female patients, 44±6,78 months in male patients (p=0.59)(Figure 2). Five years median survival was 31.2 months Conclusion: In our study, we observed that age and gender had no effect on survival. For this reason we think that radical nephrectomy operation is also performed in elderly patients due to renal cell cancer.

Kaynakça

Jemal A, Bray F, Center MM, et al. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011;61:69-90.

Ferlay J, Parkin DM, Steliarova-Foucher E. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer 2010;46:765-81.

Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scand J Surg 2004;93:88-96.

Ferlay J, Bray F, Forman D, et al. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and MortalityWorldwide: IARC Cancer- Base No. 10 2010, International Agency for Research on Cancer:Lyon,France.

Kovacs G, Akhtar M, Beckwith BJ, et al. The Heidelberg classification of renal cell tumours. J Pathol 1997;183:131- 3.

Lipworth L, Tarone RE, McLaughlin JK. The epidemiology of renal cell carcinoma. J Urol 2006;176:2353-8.

Bergstrom A, Hsieh CC, Lindblad P, et al. Obesity and renal cell cancer-a quantitative review. Br J Cancer 2001;85:984- 90.

Pischon T, Lahmann PH, Boeing H, et al. Body size and risk of renal cell carcinoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition EPIC. Int J Cancer 2006;118:728-38

Weikert S, Boeing H, Pischon T, et al. Blood pressure and risk of renal cell carcinoma in the European prospective investigation into cancer and nutrition. Am J Epidemiol 2008;167:438-46.

Waalkes S, Merseburger AS, Kramer MW, et al. Obesity is associated with improved survival in patients with organ- confined clear-cell kidney cancer. Cancer Causes Control 2010;21:1905-10.

Clague J, Lin J, Cassidy A, et al. Family history and risk of renal cell carcinoma: results from a case control study and systematic meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18:801-7.

Gudbjartsson T, Jónasdóttir T.J, Thoroddsen A, et al. A population-based familial aggregation analysis indicates genetic contribution in a majority of renal cell carcinomas. Int J Cancer 2002;100:476-9.

Patard JJ, Rodriguez A, Rioux-Leclercq N, et al. Prognos- tic significance of the mode of detection in renal tumours. BJU Int 2002;90:358-63.

Kato M, Suzuki T, Suzuki Y, et al. Natural history of small renal cell carcinoma: evaluation of growth rate, histological grade, cell proliferation and apoptosis. J Urol 2004;172:863-6.

Tsui KH, Shvarts O, Smith RB, et al. Renal cell carcinoma: prognostic significance of incidentally detected tumors. J Urol 2000;163:426-30.

Jung EJ, Lee HJ, Kwak C,et al. Young age is independent prognostic factor for cancer-specific survival of low-stage clear cell renal cell carcinoma. Urology 2009;73:137-41.

Denzinger S, Otto W, Burger M,et al. Sporadic renal cell carcinoma in young and elderly patients: are there different clinicopathological features and disease specific survival rates?. World J Urol 2013;31:1073-80.

Lee L.S, Yuen J.S.P, Sim H.G. Renal cell carcinoma in yo- ung patients is associated with poorer prognosis. Annals Academy of Medicine 2011;40:401-406.

Thompson R.H, Ordonez M.A, Iasones A, et al. Renal cell carsinoma in young and old patient-is there a difference? Urologe A 2008;47:1182-1186.

Karakiewicz P.T, Jeldres C, Suardi N, et al. Age at diag- nosis is determinant factor of renal cell carcinoma-spe- sific survival in patients treatedwith nephrectomy. J urol 2008;180:1262-1266.

Sangchul J, Hwang G.J, Cheol K. et al. Gender-specific clinicopathological features and survival in patients with renal cell carcinoma RCC. BJU int 2011;110:28-33.

Edward N. R, Tobias K, Geoffrey B. et al. The effect of gen- der and age on kidney cancer survival: Younger age is an indipendent prognostic factor in women with renal cell carcinoma. Urologic Oncology 2013;1-5.

Schrader A.J, Sevinç S, Olbert P.J.et al. Gender specific cha- racteristics and survival of renal cell carcinoma. Urologe 2008;47:1182-1186.

Onishi T, Oishi H, Goto H.et al. Gender as a prognostic factor in patients with renal cell carcinoma. BJU int 2002; 90:32-36.

Aron M, Nguyen M.M, Stein R.J, et.al. Impact of gender in renal cell carcinoma: an analysis of the SEER database. Eur Urol jul 2008;54:13340.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

857173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erişkin hastalarda mini perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: Ön çalışma sonuçları

Mehmet Fatih AKBULUT, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Emre KANDEMİR, Erkan SÖNMEZAY, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Kadın üretra divertikülü: 2 olgu sunumu

Burak ÖZÇİFT, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Kaan BAL

Böbrek hücreli kanserde yaş ve cinsiyetin sağkalım üzerine etkisi

M Ozan HORSANALI, SACİT NURİ GÖRGEL, Kutan ÖZER, Osman KÖSE, Yüksel YILMAZ

PNL ve açık böbrek taşı cerrahisi sonrası rekürrens

MANSUR DAĞGÜLLİ, Mehmet Mazhar UTANĞAÇ, ONUR DEDE, Mehmet Nuri BODAKÇI, Necmettin PENBEGÜL, Ahmet Ali SANCAKTUTAR, Suleyman CAKMAKCI, Yaşar BOZKURT

Monopolar Transüretral Prostatektomi'de 120 watt ve 160 watt enerji kullanımının erektil fonksiyon üzerine etkisi

Kemal ENER, EMRAH OKULU, Mustafa ALDEMİR, FATİH AKDEMİR, Murat KESKE, Muhammet Fuat ÖZCAN, Serkan ALTINOVA

Üriner sistem infeksiyonlarına yol açan bakterilerin dağılımı ve E. coli için antibiyotik direnç oranlarının incelenmesi

Salih BUDAK, Utku SARI, Evrim Emre AKSOY, Engin KARAKEÇE, Hüseyin AYDEMİR, Gökçen GÜRKÖK BUDAK, İhsan Hakkı ÇİFTÇİ, Hasan Salih SAĞLAM, Öztuğ ADSAN

Karyotipik bozukluk gösteren intratestiküler leyomiyom

Murat Tolga GÜLPINAR, Alpaslan AKBAŞ, EYÜP BURAK SANCAK, Hatip AYDIN, MUSTAFA REŞORLU, SIDIKA ŞEYMA ÖZKANLI

Erektil disfonsiyon ve depresyon

Taha Numan YIKILMAZ, Serdar TOKSÖZ

Kronik oral antikoagülan kullanımının robotik radikal prostatektomi sonuçlarına etkisi

Turgay TURAN, Uğur BOYLU, Serdar BUĞDAY, Cem İPEK, Fikret Fatih ÖNOL, Eyüp GÜMÜŞ

Bilateral üreteropelvik, üreterovezikal bileşke darlığı ve posterior üretral valve birlikteliği: Olgu sunumu

Selçuk SARIKAYA, Çağrı ŞENOCAK, Yıldıray YILDIZ, Ekrem ÖZYUVALI, Ömer Faruk BOZKURT