The value of procalcitonin in the diagnosis of acute scrotum

Amaç: Bu prospektif çalışmanın amacı akut skrotumun ayrıcı tanısında akut faz proteinleri, prokalsitonin ve antioksidan enzimlerin önemini belirlemektir. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya akut skrotumu olan 23 hasta (Grup 1) (epididimit n=17, testis torsiyonu n=6) ve aynı yaş grubundan 23 sağ- lıklı erkek (Grup 2) dâhil edildi. Tüm hastaların ve kontrol grubunun kan ve serumları beyaz küre (WBC), albumin, nötrofil oranı, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPX) ve prokalsitonin açısından de- ğerlendirildi. Sonuçlar klinik bulgular, rutin kan ve idrar tetkikleri ve doppler ultrasonografi ile kontrol edildi. Bulgular: Tüm hastaların ortalama yaşı 30.17±12.46 yıl iken grup 1 de 29,96±15,85 ve grup 2 de 30,40±7,21 yıl idi. Bütün hastalarda şikayetin başlamasından hastaneye müracaat ettikleri zamana kadar geçen süre ortalama 89,6 saat (10-240) iken, epididimoorşit olan hastalarda bu süre 100 saat ve testis torsiyonu olanlarda ise 42 saat olarak tespit edildi. Ek olarak testis torsiyonu tanısı konulan hastalardan sadece 1 tanesi 18 yaşından büyük iken (42 yaş) epididimo-orşit tanısı alan hastaların 8 tanesi 18 yaşından küçüktü. Grup 1 ve grup 2 sonuçları karşılaştırıldığında WBC, nötrofil oranı, albumin, ESR, CRP, SOD, CAT ve GPX değerleri grup1’de istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi. Ancak testis torsiyonu olan hastalarda, sadece prokalsitonin hem epididimoorşit olan hastalardan hem de kontrol grubundan istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p0.05). Sonuç: Akut faz proteinleri özellikle prokalsitonin akut skrotumun ayırıcı tanısında testis torsiyonunu epididimin diğer enflamatuar hastalıklarından ayırt etmede kullanılabilir.

Akut skrotum tanısında prokalsitonin değeri

Objectives: In a prospective study, we investigated the value of acute-phase proteins, procalcitonin and anti-oxidant enzymes in differential diagnosis of acute scrotum. Material and Methods: A total of 23 patients (epididymitis n=17, testicular torsion n=6) with acute scrotum (Group 1) and 23 healthy men as a control group (Group 2) were included in the study. All patients were assessed by blood analysis for serum levels of white blood cells (WBC), albumin, neutrophil rate, C-reactive protein (CRP), eritrosit sediment rate (ESR), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPX), and procalcitonin. The results were confirmed by the clinical findings, routine blood and urine tests and Doppler ultrasound. Results: The mean age of all patients was 30.17±12.46; while the mean ages of each group were 29,96±15,85 and 30,40±7,21 respectively. Mean time from the beginning of patient complaint to admission to hospital was 89.6 hours (range: 10-240 hours) in the patient group whereas the time was 100 hours in epididymo-orchitis patients and 42 hours in spermatic cord torsion. In addition, 1 patient (4.3%) with torsion was over 18 years old (42 years old), while 8 with acute epididymitis were younger than 18 years old. When group 1 was compared with group 2, WBC, neutrophil albumin, sedimentation, CRP, SOD, CAT and GPX were statistically higher in group 1. However, only procalcitonin was higher when compared with torsion and epididymo-orchitis patients and also higher than group 2 (p<0.05). Conclusions: Acute-phase proteins (especi ally procalcitonin) are helpful in differentiating epididymitis from noninflammatory conditions like testicular torsion or tumor.

Kaynakça

1. Doehn C, Fornara P, Kausch I et al. Value of acute-phase proteins in the differential diagnosis of acute scrotum. Eur Urol 2001;39:215-21.

2. Varga J, Zivkovic D, Grebeldinger S, Somer D. Acute scrotal pain in children--ten years’ experience. Urologia internationalis 2007;78:73-7.

3. Cavusoglu YH, Karaman A, Karaman I et al. Acute scrotum: etiology and management. Indian journal of pediatrics 2005;72:201-3.

4. Makela E, Lahdes-Vasama T, Rajakorpi H, Wikstrom S. A 19-year review of paediatric patients with acute scrotum. Scandinavian journal of surgery : SJS : official organ for the Finnish Surgical Society and the Scandinavian Surgical Society 2007;96:62-6.

5. Mushtaq I, Fung M, Glasson MJ. Retrospective review of paediatric patients with acute scrotum. ANZ journal of surgery 2003;73:55-8.

6. Melloul M, Paz A, Lask D, Manes A, Mukamel E. The value of radionuclide scrotal imaging in the diagnosis of acute testicular torsion. Br J Urol 1995;76:628-31.

7. Fridovich I. Superoxide dismutases. Advances in enzymology and related areas of molecular biology 1974;41:35-97.

8. Beutler E. A manual of biochemical methods. A manual of biochemical methods. A manual of biochemical methods. 2nd edition ed. New York: Grune and Stratton Inc.; 1984.

9. Paglia DE, Valentine WN. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. The Journal of laboratory and clinical medicine 1967;70:158-69.

10. Stehr M, Boehm R. Critical validation of colour Doppler ultrasound in diagnostics of acute scrotum in children. European journal of pediatric surgery : official journal of Austrian Association of Pediatric Surgery [et al] = Zeitschrift fur Kinderchirurgie 2003;13:386-92.

11. Mestrovic J, Biocic M, Pogorelic Z et al. Differentiation of inflammatory from non-inflammatory causes of acute scrotum using relatively simple laboratory tests: Prospective study. Journal of pediatric urology 2012; 12 :17-21.

12. Gabay C, Kushner I. Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. The New England journal of medicine 1999;11:448-54.

13. Asgari SA, Mokhtari G, Falahatkar S, Mansour-Ghanaei M, Roshani A, Zare A, et al. Diagnostic accuracy of C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate in patients with acute scrotum. Urology journal 2006;3:104-8.

14. Wei SM, Yan ZZ, Zhou J. Protective effect of rutin on testicular ischemia-reperfusion injury. Journal of pediatric surgery 2011;46:1419-24.

15. Turner TT, Tung KS, Tomomasa H, Wilson LW. Acute testicular ischemia results in germ cell-specific apoptosis in the rat. Biology of reproduction 1997;57:1267-74.

16. Filho DW, Torres MA, Bordin AL et al. Spermatic cord torsion, reactive oxygen and nitrogen species and ischemia-reperfusion injury. Molecular aspects of medicine 2004;25:199-210. 17.Prillaman HM, Turner TT. Rescue of testicular function after acute experimental torsion. The Journal of urology 1997;157:340-5.

17. Assicot M, Gendrel D, Carsin H et al. High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection. Lancet 1993;27:515-8.

18. Kim MH, Lim G, Kang SY, Lee WI et al. Utility of procalcitonin as an early diagnostic marker of bacteremia in patients with acute fever. Yonsei medical journal 2011;52:276- 81.

19. Yamis S, Gedik A, Sahin H et al. Is procalcitonin valuable in the differential diagnosis of testicular torsion and epididymo-orchitis. Saudi medical journal 2010;31:170-4.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

40931

Sayıdaki Diğer Makaleler

Spontaneous massive stone street: A rare case report

ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Mahmut KOÇ, ERDEM KOÇ, İsa ÖZBEY, Özkan POLAT

Penile ulceration due to doxycycline: A case report about fixed drug eruption

BÜLENT KATI, Emre Can POLAT, Tevfik SARIKAYA

The value of procalcitonin in the diagnosis of acute scrotum

Mehmet Nuri BODAKÇI, Namık Kemal HATİPOĞLU, Necmettin PENBEGÜL, Murat ATAR, Mansur DAĞGÜLLİ, Hüsamettin ERDAMAR

Retroperitoneal kitleyi taklit eden ürinom: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Vural OLĞUNELMA, Kutan ÖZER, Cengiz GİRGİN

Yıllara göre kliniğimizde yapılan taş ameliyatlarında oransal değişim

Zülfü SERTKAYA, Selçuk KABA, Metin İshak ÖZTÜRK, Orhan KOCA, Cevdet KAYA, Muhammet İhsan KARAMAN

Perkütan nefrolitotomide başarıyı etkileyen faktörler ve cerrahi tecrübenin etkisi

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Çetin DİNÇEL

Tek porttan transumbilikal laparoskopik nefrektomi ve kolesistektomi olgusu

Erkan ÖlÇÜCÜOĞLU, Ömer TOPUZ, Esin ÖLÇÜCÜOĞLU, Ahmet Murat BAYRAKTAR

Renal kitle tanısıyla nefrektomi yapılan benign lezyonlar

ARİF DEMİRBAŞ, Onur TELLİ, Mehmet Ali KARAGÖZ, Mücahit KABAR, MUZAFFER EROĞLU, HAŞMET SARICI

Pediatrik taş hastalarında “Mini-perc'' deneyimlerimiz

Volkan TUĞCU, Ramazan KOCAKAYA, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, SELÇUK ŞAHİN, Buğra Doğukan TÖRER, Taner KARGI, Ali İhsan TAŞÇI

Dev prostat hiperplazisi: Olgu sunumu

Ercan KAZAN, Mehmet YILDIZHAN, Abdullah AKKURT, HALUK EROL