Çocuklarda nokturnal enürezisin ailenin eğitim düzeyi ve demografik yapısıyla ilişkisi

Amaç: Nokturnal enürezis (NE), yaşı ve nörolojik gelişimi itibariyle kuru olması gereken bir çocuğun, uykuda yatağını ıslatması olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada primer enürezis nokturna varlığının ailenin demografik yapısı, sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyi ile ilişkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Gece yatak ıslatma şikayeti ile üroloji ve çocuk hastalıkları polikliniğine başvuran ve yaşları 8-18 arası olan 76 enürezis nokturnalı hasta, işeme şikayeti olmayan ve yaş grupları çalışma grubuna eşlenerek seçilen 46 normal çocuk ile karşılaştırıldı. Ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve tetkikleri yapılan hasta grubu ile kontrol grubuna, 34 soruluk anket formu doldurtuldu. Bulgular: Toplam 76 hastanın 36’sı (%47.4) kız, 40’ı (%52.6) erkek; kontrol grubunun 26’sı (%56.5) kız, 20’si (%43.5) erkekti. Yaş ortalaması hasta grubunda 10.76 yıl, kontrol grubunda 10.89 yıl idi. Enüretik çocukların % 86.8’i ilk üç çocuktan biri iken geri kalan %13.2 si dördüncü ve daha sonraki çocuktu. Vakaların 32’sinin (% 42.1) annesinde, 22’sinin (%28.9) babasında ve 68’inin (%89.5) anne veya baba tarafından akrabalarında da enürezis olduğu saptandı. Hasta grubu anne yaş ortalaması 34.15 yıl (27-48 yaş), kontrol grubu anne yaş ortalaması 38.28 yıl (27- 52 yaş) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p

Relationship between nocturnal enuresis and demographic structure and educational level of their families

Objectives: Nocturnal enuresis which is urinary incontinence in sleep period because of lack of bladder control is one of the most common disease in childhood period. In our study we investigated relationship between children with nocturnal enuresis and demographic structure and educational level of their families. Material and Methods: We compared 76 nocturnal enuresis patient aged 8-18 who applied urology and pediatric clinic with symptoms of night bed-wetting and 46 normal kids with same ages who has full continence. After detailed patient history, physical examination and laboratory tests a questionnaire consisting of 34 questions were filled by both groups. Results: In first group 36 (%47.4) patient were girl and 40 (%52.6) patient were boy. In control group 26 (56.5%) were girl and 20 (43.5%) were boy. Mean age of first group was 10.76 year while 10.89 year for control group. 86.8 percentage of nocturnal enuresis patients was one of the first three child of family while others (13.2%) was fourth or later child of family. Mean age of mothers in first group was 34.15 years(27-48 age) while 38.28 years(27-52 age) for control groups. Mean age of mothers of first group was statistically lower than control group (p<0.05). In contrast there was no significant difference between mean ages of fathers. Finally first group had low socio-economic level than control group (p<0.05). Socio-economic level was determined by families own opinion. Conclusion: We observed that there was a relationship between nocturnal enuresis and low mother age, low delivery age of the mother, low socio-economic level and the presence of non-working parent.

Kaynakça

1. Hjalmas K. Nokturnal Enuresis: Basic facts and new horizons. Eur Urol 1998;3:53-57.

2. Djurhuus JC, Norgaard JP, Ritting S. Monosymptomatic Bedwetting. Scan J Urol Nephrol 1992;141:7-14.

3. Norgaard JP, van Gool JD, Hjalmas K, Djurhuus JC, Hellström AL. Standardizations and definitions in lower urinary tract in children: International Children’s Continence Sociaty. BJU 1998;3:1-16.

4. Watanabe H. Nokturnal Enuresis. Eur Urol 1998;33:2-11.

5. Eiberg H. Total genom scan analysis in a single extended family for primary nocturnal enuresis. Eur Urol 1998;33:34-36.

6. Carman KB, Ceran O, Kaya C, Nuhoğlu C, Karaman MI. Nokturnal enuresis in Turkey: prevalence and accompanying factors in different socioeconomic environments. Urol Int 2008;80:363-6.

7. Gür E, Turhan P, Can G, et all. Enuresis: prevalence, risk factors and urınary pathology among school children in Istanbul,Turkey. Pediatr Int 2004;46:58-63.

8. Serel TA, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, et all. Epidemiology of Enuresis in Turkish Children. Scan J Urol Nephrol 1997;31:537-39.

9. Gümüş B, Vurgun N, Lekili M, Işcan A, Müezzinoğlu T, Büyuksu C. Prevalence of nocturnal enuresis and accompanying factors in children aged 7-11 years in Turkey. Acta Peadiatr 1999;88:1369-72.

10. Bolat D, Bolat E, Sancak EB, Başer A, Zencir M, Sınık Z. Prevalence and risk factors of enuresis nocturna in primary school children in Denizli. Pam Tıp Derg 2013;6:82- 90.

11. Akis N, İrgil E. Enuresis and Effectiv Factors. Scand J Urol Nephrol 2002;36:1999-2003.

12. Ünalan D, Çetinkaya F, Baştürk M. Prevalence of nocturnal enuresis at 7-12 aged in urban areas. Anadolu Psikiatri Dergisi 2001;2:175-182.

13. Cher TW, Lin GS.Prevalence of Nokturnal Enuresis and Associated familial Factors in Primary School Children İn Taiwan. J Urol 2002;168:1142-6.

14. Lottmann HB, Alova I. Primary monosymptomatic nocturnal enuresis in children and adolescents. Int J Clin Pract 2007;155:8-16.

15. Ergüven M, Çelik Y, Deveci M, Yıldız N. Etiological risk factors in primary nocturnal enuresis. Türk Pediatri Arşivi 2004;39:83-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

44231

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediatrik taş hastalarında “Mini-perc'' deneyimlerimiz

Volkan TUĞCU, Ramazan KOCAKAYA, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, SELÇUK ŞAHİN, Buğra Doğukan TÖRER, Taner KARGI, Ali İhsan TAŞÇI

Dev prostat hiperplazisi: Olgu sunumu

Ercan KAZAN, Mehmet YILDIZHAN, Abdullah AKKURT, HALUK EROL

Yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi ve atipik küçük asiner proliferasyonun prostat biyopsisinde öneminin değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Faruk ÖZGÖR, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Mehmet Fatih AKBULUT, Murat ŞAHAN, Ali SEZER, Ömer SARILAR, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Renal kitle tanısıyla nefrektomi yapılan benign lezyonlar

ARİF DEMİRBAŞ, Onur TELLİ, Mehmet Ali KARAGÖZ, Mücahit KABAR, MUZAFFER EROĞLU, HAŞMET SARICI

Penile ulceration due to doxycycline: A case report about fixed drug eruption

BÜLENT KATI, Emre Can POLAT, Tevfik SARIKAYA

Yıllara göre kliniğimizde yapılan taş ameliyatlarında oransal değişim

Zülfü SERTKAYA, Selçuk KABA, Metin İshak ÖZTÜRK, Orhan KOCA, Cevdet KAYA, Muhammet İhsan KARAMAN

Perkütan nefrolitotomide başarıyı etkileyen faktörler ve cerrahi tecrübenin etkisi

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Çetin DİNÇEL

Retroperitoneal ganglionöroma: Olgu sunumu

Kemal ENER, Erem ASİL, Muhammet Fuat ÖZCAN, Serkan ALTINOVA, Muhammet Ersagun ARSLAN, FATİH AKDEMİR, Ziya AKBULUT

Tek porttan transumbilikal laparoskopik nefrektomi ve kolesistektomi olgusu

Erkan ÖlÇÜCÜOĞLU, Ömer TOPUZ, Esin ÖLÇÜCÜOĞLU, Ahmet Murat BAYRAKTAR

Böbrek patolojilerinde açık ve laparoskopik cerrahi tecrübelerimizin karşılaştırılması

MUTLU ATEŞ, MUSTAFA KARALAR, İbrahim KELEŞ, YİĞİT AKIN, Cemil AY, Ahmet Ömer HALAT