Nadir bir olgu: Retroperitoneal liposarkom

Retroperitoneal liposarkom (RPLS), retroperitonda ortaya çıkan yumuşak doku sarkomları arasında en yaygın olanıdır. Bu tümörler retroperitonda semptom vermemesi sebebiyle tanı anında büyük boyutlara erişirler. Primer RPLS’nin definitif tedavisi tümörün komplet cerrahi rezeksiyonudur fakat kritik anatomik organlara yakınlığı sebebiyle tümörün komplet cerrahi rezeksiyonu zordur. Aynı zamanda yüksek rekürrens oranı tedaviyi zorlaştıran önemli bir faktördür. Biz bu olgu sunumunda 20×18×19 cm çapında RPLS vakasını sunuyoruz. Karında şişlik şikayetiyle başvuran 49 yaşında erkek hastada RPLS tespit edildi. Dalak, sol böbrek ve sol sürrenal gland ile birlikte tümörün komplet cerrahi rezeksiyonu gerçekleştirilmesine rağmen rekürrens gelişti. Biz, rekürren tümöre de komplet cerahi rezeksiyon uyguladık. Hastanın 1 yıllık takibinde rekürrens gelişmedi.

A rare case: Retroperitoneal liposarcoma

Retroperitoneal liposarcoma (RPLS) is the most common of the soft tissue sarcomas that arise in the retroperitoneum. These tumors reach a large size by time of diagnosis due to absence of symptoms in retroperitoneum. The definitive treatment of primary RPLS is complete surgical resection of the tumor but due to its proximity to critical anatomical organs, complete surgical resection of the tumor is difficult. At the same time, the high recurrence rate of RPLS is an important factor that complicates treatment. In this case report, we present RPLS measuring 20×18×19 cm in diameter. RPLS was detected in a 49-year-old male patient who complained of abdominal fullness. Recurrence developed despite complete surgical resection of tumor with spleen, left kidney and left adrenal gland. We also performed complete resection of recurrent tumor. Recurrence did not develop on follow-up of the patient for 1 year.

Kaynakça

1. Zeng X, Liu W, Wu X, et al. Clinicopathological characteristics and experience in the treatment of giant retroperitoneal liposarcoma: A case report and review of the literature. Cancer Biol Ther 2017;18:660-665.

2. Vijay A, Ram L. Retroperitoneal liposarcoma: a comprehensive review. Am J Clin Oncol 2015;38:213-9.

3. Chouairy CJ, Abdul-Karim FW, MacLennan GT. Retroperitoneal liposarcoma. J Urol 2007;177:1145.

4. Sharma M, Mannan R, Bhasin TS, et al. Giant inflammatory variant of well differentiated liposarcoma: a case report of a rare entity. J Clin Diagn Res 2013;7:1720-1721.

5. Makni A, Triki A, Fetirich F, et al. Giant retroperitoneal liposarcoma. Report of 5 cases. Ann Ital Chir 2012;83:161- 166.

6. Tateishi U, Hasegawa T, Beppu Y, et al. Primary dedifferentiated liposarcoma of the retroperitoneum. Prognostic significance of computed tomography and magnetic resonance imaging features. J Comput Assist Tomogr 2003;27:799-804.

7. Kim T, Murakami T, Oi H, et al. CT and MR imaging of abdominal liposarcoma. AJR Am J Roentgenol 1996;166:829- 833.

8. Shibuya T, Mori A, Fushimi Net al. Pelvic retroperitoneal liposarcoma diagnosed by preoperative imaging studies. Intern Med 2007;46:1263-1264.

9. Song T, Shen J, Liang BL, et al. Retroperitoneal liposarcoma: MR characteristics and pathological correlative analysis. Abdom Imaging 2007;32:668-674.

10. Linehan DC, Lewis JJ, Leung D, et al. Influence of biologic factors and anatomic site in completely resected liposarcoma. J Clin Oncol 2000;18:1637-1643.

11. Gronchi A, Strauss DC, Miceli R, et al. Variability in Patterns of Recurrence After Resection of Primary Retroperitoneal Sarcoma (RPS): A Report on 1007 Patients From the Multi-institutional Collaborative RPS Working Group. Ann Surg 2016;263:1002-1009.

12. Bagaria SP, Gabriel E, Mann GN. Multiply recurrent retroperitoneal liposarcoma. J Surg Oncol 2018;117:62-68.

13. Park JO, Qin LX, Prete FP, et al. Predicting outcome by growth rate of locally recurrent retroperitoneal liposarcoma: the one centimeter per month rule. Ann Surg 2009;250:977- 982.

14. Hamilton TD, Cannell AJ, Kim M, et al. Results of Resection for Recurrent or Residual Retroperitoneal Sarcoma After Failed Primary Treatment. Ann Surg Oncol 2017;24:211- 218.

15. Gronchi A, Lo Vullo S, Fiore M, et al. Aggressive surgical policies in a retrospectively reviewed single-institution case series of retroperitoneal soft tissue sarcoma patients. J Clin Oncol 2009;27:24-30.

16. Gronchi A, Miceli R, Colombo C, et al. Frontline extended surgery is associated with improved survival in retroperitoneal low- to intermediate-grade soft tissue sarcomas. Ann Oncol 2012;23:1067-1073.

17. Bonvalot S, Rivoire M, Castaing M, et al. Primary retroperitoneal sarcomas: a multivariate analysis of surgical factors associated with local control. J Clin Oncol 2009;27:31-37.

18. Lahat G, Anaya DA, Wang X, et al. Resectable welldifferentiated versus dedifferentiated liposarcomas: two different diseases possibly requiring different treatment approaches. Ann Surg Oncol 2008;15:1585-1593.

19. Crago AM. Extended surgical resection and histology in retroperitoneal sarcoma. Ann Surg Oncol 2015;22:1401- 1403.

20. Raut CP, Swallow CJ. Are radical compartmental resections for retroperitoneal sarcomas justified? Ann Surg Oncol 2010;17:1481-1484.

21. Dalal KM, Kattan MW, Antonescu CR, et al. Subtype specific prognostic nomogram for patients with primary liposarcoma of the retroperitoneum, extremity, or trunk. Ann Surg 2006;244:381-391.

22. Singer S, Antonescu CR, Riedel E, et al. Histologic subtype and margin of resection predict pattern of recurrence and survival for retroperitoneal liposarcoma. Ann Surg 2003;238:358-370; discussion 370-371.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

2.2b801

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pelvikalisiyel anatomik ölçümlerin değerlendirmesinde bilgisayarlı tomografi ile intravenöz piyelografinin korelasyonu

Mustafa Aydın Aysana ARMAĞAN, Alper BİTKİN, Lokman İRKILATA, Mevlüt KELEŞ, Emrah KÜÇÜK, Göksel BAYAR, Mustafa Kemal ATİLLA

Radikal orşiektomi yapılan hastalarda saptanan benign testis kitleleri ve özellikleri

Ekrem GÜNER, Şenol TONYALI

Dev skrotal lipom: Olgu sunumu

Ömer Faruk YAĞLI, Emin ÖZTÜRK, Serkan ÖZCAN

Fleksibl üreterorenoskopi ile kronik unilateral hematürinin tanı ve tedavisi

Volkan ÜLKER

T1 mesane kanserli hastalarda, transüretral rezeksiyon spesimenindeki lenfovasküler invazyonun hastalığın rekürrens, progresyon ve metastazı ile ilişkisi

Fatih YANARAL, Feridun ŞENGÖR

BK Virüse bağlı hemorajik sistitte süperselektif mesane arter embolizasyonu

Sadık SERVER, Ömer AYTAÇ, Safiye KOÇULU, Emine Tülay ÖZÇELİK, Hasan Hüseyin TAVUKÇU, Hasan Sami GÖKSAY, Fatih ALTUĞ, Mutlu ARAT

Radikal prostatektomi yapılan hastalarda transrektal prostat biyopsi sonuçlari ile radikal prostatektomi spesmen histopatolojilerinin uyumunun değerlendirilmesi

Serdar AYKAN, Murat TÜKEN, Aykut BUĞRA ŞENTÜRK, Mustafa Zafer TEMİZ MD, Atilla SEMERCİÖZ

Dev skrotal kalsinozis: Olgu sunumu

İlke Onur KAZAZ, Fatih ÇOLAK, Yasin CANSEVER, Ersagun KARAGÜZEL, Aksel Hüseyin EREN, Şafak ERSÖZ

Çocuklarda parmak oranın penil uzunluk ve testis hacmi ile ilişkisi

Semih TANGAL, Metin YIĞMAN, Kutsal ÖNAL, Ahmet Hakan HALİLOĞLU

Ürotelyal mesane kanseri tanısı ile radikal sistoprostatektomi yapılan hastalardaki rastlantısal prostat kanseri sıklığı ve klinik önemi

Turgay TURAN, Yavuz Onur DANACIĞLU, Furkan ŞENDOĞAN, Ramazan Gökhan ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU, Asıf YILDIRIM