İnfantil dönemde görülen skrotal kapiller “çilek’’ hemanjiyom olgusu

İnfantil dönemde hemanjiyomlar baş, boyun, gövde ve ekstremitelerde sık görülmesine rağmen genital bölgede oldukça nadir görülürler. Skrotal cillte hemanjiyomlar nadiren izole olup, penis, perine veya intraskrotal alana da yayılabilmektedir. Çocukluk çağında skrotal hemanjiyomlar genellikle adolesanlarda olup, infantlarda az sayıda olgu bildirilmiştir. Skrotal hemanjiyomlar genellikle kendini sınırlamakta ve 1 yaşından sonra kendiliğinden gerilemektedir. Bu nedenle genellikle konservatif tedavi tavsiye edilmektedir. Cerrahi tedavi ancak skrotal hemanjiyomlar semptomatik hale gelirse gerekebilir. Lokal bakım ve sık alt bezi değişimi basit ve etkili bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada, izole skrotal ‘’çilek’’ hemanjiyomu ile kliniğimize gönderilen 3 aylık erkek hasta sunulmuştur. Hasta lokal lezyon bakımı önerilerek 15 ay takip edildi. Takip süresince komplikasyon gelişmedi ve lezyon boyutu geriledi.

A case report with scrotal capillary “strawberry’’ hemangioma presented in infantile period

Despite hemangiomas occur generally at head, neck, trunk and extremities during the infantile period, they located in the genital region rarely. Hemangiomas are rarely isolated on the scrotal skin and can spread to the penis, perineum, or intrascrotal area. In childhood, scrotal hemanjiyomas are generally in adolescents, and few cases have been reported in infants. Scrotal hemangiomas are usually self limited and regress after 1 year of age. Therefore conservative treatment is generally advised. If scrotal hemangiomas become symptomatic, may require surgical treatment. Local care and frequent diaper changing is a simple and effective treatment. In this study, we report a 3 months old boy patient who presented to our clinic with isolated scrotal ‘’strawberry’’ hemangioma. The patient was followed for 15 months with the recommendation of local lesion care. There were no complications and lesion size regressed during follow-up.

Kaynakça

1. Haggstrom AN, Garzon MC. Infantile hemangioma. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Scahffer JV. Dermatology. 3 rd ed. Elsevier Saunders 2012. pp .1691-1709.

2. Pratt AG. Birthmarks in infants. Arch Dermatol 1972; 67: 302-305.

3. Alter GJ, Trengove-Jones G, Charles EH Jr. Hemangioma of penis and scrotum. Urology 1993; 42: 205-208.

4. Ward JF, Friedlander SF, Kaplan GW. Hemangioma presenting as an ulceration of the scrotum. J Urol 1998; 160: 182-183.

5. Hemangioma Investigator Group: Haggstrom AN, Drolet BA, Baselga E, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: demographic, prenatal and perinatal characteristics. J Pediatr 2007;150 : 291-294.

6. Lin CY, Sun GH, Yu DS. Intrascrotal hemangioma. Arch Androl 2002; 48: 259-265.

7. Güneş M, Keleş MO, Çiloğlu NS, Koca O, Akyüz M. Cavernous hemangioma of the scrotum treated with local steroid: Case report.Türkiye Klinikleri J Med Sci 2013; 33: 241-243.

8. Smithers CJ, Fishman SJ.Vascular anomalies. In:Aschraft KW, Holcomb GW, Murphy JP. Pediatric Surgery. 4th ed. Elsevier/Saunders 2005.pp. 1038-1053.

9. Ulker V, Esen T. Hemangioma of the glans penis treated with Nd:YAG laser. Int Urol Nephrol 2005; 37: 95–96.

10. Stille JR, Nasrallah PF, McMahon DR. Testicular capillary hemangioma: an unusual diagnosis suggested by duplex color flow ultrasound findings. J Urol 1997; 157: 1458-1459.

11. Ray B, Clark SS. Hemangioma of scrotum. Urology 1976; 8: 502-505.

12. Margileth AM, Museles M. Cutaneous hemangiomas in children: Diagnosis and conservative management. JAMA 1965; 194: 523-526.

13. Casale AJ, Menashe DS. Massive strawberry hemangioma of the male genitalia. J Urol 1989; 141: 593-594.

14. 14. Alter GJ, Trengove-Jones G, Horton CE Jr. Hemangioma of penis and scrotum. Urology 1993; 42: 205-208.

15. 15. Sarig O, Kimel S, Orenstein A. Laser treatment of venous malformations. Ann Plast Surg 2006; 57: 20-24.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

40131

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fleksibl üreterorenoskopi ile kronik unilateral hematürinin tanı ve tedavisi

Volkan ÜLKER

Nadir bir olgu: Retroperitoneal liposarkom

Ekrem GÜNER, Özdem Levent ÖZDAL, Emre ŞAM, Ayben Yentek BALKANAY, Şenol TONYALI, Halil Fırat BAYTEKİN, Didem KARAÇETİN

Mikroskopik varikoselektominin infertil erkeklerin gonadal hormonlar ve semen parametreleri üzerine etkisi

Aykut BUĞRA ŞENTÜRK, Basri ÇAKIROĞLU, Ersan ARDA

Üreteral obstrüksiyona bağlı postrenal akut böbrek yetmezliği olan hastalarda double j stent ve perkütan nefrostominin etkinlik ve güvenlilik açısından karşılaştırılması

Ertuğrul ŞEFİK, İsmail BASMACI, Özgü AYDOĞDU, Salih POLAT, İbrahim Halil BOZKURT, Tansu DEĞİRMENCİ, Çetin DİNÇEL

Radikal prostatektomi yapılan hastalarda transrektal prostat biyopsi sonuçlari ile radikal prostatektomi spesmen histopatolojilerinin uyumunun değerlendirilmesi

Serdar AYKAN, Murat TÜKEN, Aykut BUĞRA ŞENTÜRK, Mustafa Zafer TEMİZ MD, Atilla SEMERCİÖZ

Dev skrotal kalsinozis: Olgu sunumu

İlke Onur KAZAZ, Fatih ÇOLAK, Yasin CANSEVER, Ersagun KARAGÜZEL, Aksel Hüseyin EREN, Şafak ERSÖZ

Pelvikalisiyel anatomik ölçümlerin değerlendirmesinde bilgisayarlı tomografi ile intravenöz piyelografinin korelasyonu

Mustafa Aydın Aysana ARMAĞAN, Alper BİTKİN, Lokman İRKILATA, Mevlüt KELEŞ, Emrah KÜÇÜK, Göksel BAYAR, Mustafa Kemal ATİLLA

Çocuklarda parmak oranın penil uzunluk ve testis hacmi ile ilişkisi

Semih TANGAL, Metin YIĞMAN, Kutsal ÖNAL, Ahmet Hakan HALİLOĞLU

Ürotelyal mesane kanseri tanısı ile radikal sistoprostatektomi yapılan hastalardaki rastlantısal prostat kanseri sıklığı ve klinik önemi

Turgay TURAN, Yavuz Onur DANACIĞLU, Furkan ŞENDOĞAN, Ramazan Gökhan ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU, Asıf YILDIRIM

Nüks dev retroperitoneal liposarkom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Mehmet Erhan AYDIN, Deniz BOLAT, Tülü KEBAT, Özgü AYDOĞDU, Tarık YONGUÇ, Halil İbrahim BOZKURT, Tansu DEĞİRMENCİ, Çetin DİNÇEL