Mikroskopik varikoselektominin infertil erkeklerin gonadal hormonlar ve semen parametreleri üzerine etkisi

Amaç: İnfertilite kliniğine başvuran infertil erkeklere uygulanan, subinguinal mikro varikoselektominin, cinsiyet hormonları üzerindeki etkisini değerlendirmek. Yöntem: Ocak 2014 ile Haziran 2016 tarihleri arasında, en az bir yıldır korunmasız cinsel ilişkiye rağmen, hiç çocuğu olmayan, birincil infertil hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışma kriterlerine uyan, 76 hastanın, folikül uyarıcı hormon, luteinize edici hormon, total testosteron düzeyleri, semen analizi ve skrotal Doppler ultrasonografi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Ortalama infertilite süresi 3.6 yıldı (1.5-6.3). Ameliyattan önce ve altı ay sonraki toplam testosteron değerleri sırasıyla 380 (340-465) ve 385 (350-470) idi. Bu istatistiksel olarak anlamlıydı (p

Effect of microscopic varicocelectomy on gonadal hormones and semen parameters in infertile males

Objective: To evaluate the effect of subinguinal micro varicocelectomy on sex hormones of infertile males who are consulting infertility clinic. Methods: Between the dates of January 2014 to June 2016, despite at least one year of unprotected sexual intercourse, having no children, primarily infertile patients were included in the study. Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, total testosterone levels, semen analysis and scrotal Doppler ultrasonography results in a total of 76 patients, who fulfilled the study criteria were reevaluated retrospectively. Results: Average time of infertility was 3.6 years (1.5-6.3). Total testosterone values before and six months after surgery were 380( 340-465) and 385(350-470) respectively. This was statistically significant (p

Kaynakça

1. Dabaja AA, Goldstein M. When is a varicocele repair indicated: the dilemma of hypogonadism and erectile dysfunction? Asian J Androl 2016; 18: 213-16.

2. Cakiroglu B, Eyyupoglu SE, Gozukucuk R, Uyanik BS. Ubiquinol effect on sperm parameters in subfertile men who have astheno-teratozoospermia with normal sperm concentration. Nephrourol Mon 2014;10: 6; e16870.

3. Skoog SJ, Roberts KP, Goldstein M, Pryor JL. The adolescent varicocele: what`s new with an old problem in young patients. Pediatrics 1997;100: 112-22.

4. Cho CL, Esteves SC, Aqarwal A. Novel insights into the pathophysiology of varicocele and its association with reactive oxygen species and sperm DNA fragmentation. Asian J Androl 2016; 18: 186-93.

5. Li F, Yue H, Yamaguchi K et al. Effect of surgical repair on testosterone production in infertile men with varicocele: a meta-analysis. Int J Urol 2012; 19: 149-54.

6. Cakiroglu B, Sinanoglu O, Gozukucuk R. The effect of varicocelectomy on sperm parameters in subfertile men with clinical varicoceles who have asthenozoospermia or teratozoospermia with normal sperm density. ISRN Urol 2013: 21; 2013: 698351.

7. Nagler HM, Luntz RK, Marrtinis FG. Varicocele. Infertility in the male. 3rd Edition, Mosby year book, St. Louis 1997; p.336-59.

8. Fujjsawa M, Yoshida S, Kojima K, Kamidono S. Biochemical changes in testicular varicocele. Arch Androl 1989; 22: 149-59.

9. Ando S, Giacchetto C, Colpi G et al. Plasma levels of 17-OHprogesterone and testosterone in patients with varicoceles. Acta Endocrinol 1983; 102: 463-69.

10. Hayden RP, Tanrikut C. Testosterone, and Varicocele. Urol Clin North Am 2016; 43: 223-32.

11. Al-Turki HA. A 5-year analysis of semen parameters in Saudi Arabian men attending infertility clinics. J Int Med Res 2016; 44: 656-61.

12. Zohdy W, Ghazi S, Arafa M. Impact of varicocelectomy on gonadal and erectile functions in men with hypogonadism and infertility. J Sex Med 2011; 8: 885-93.

13. Najari BB, Introna L, Paduch DA. Improvements in Patient Reported Sexual Function after Microsurgical Varicocelectomy. Urology 2017; 110:104-109.

14. Gat Y, Gornish M, Belenky A, Bachar GN. Elevation of serum testosterone and free testosterone after embolization of the internal spermatic vein for the treatment of varicocele in infertile men. Human Reprod 2004; 19: 2303-6.

15. Su LM, Goldstein LM, Schlegel PN. The effect of varicocelectomy on serum testosterone levels in infertile men with varicoceles. J Urol 1995; 154: 1752-55.

16. G.E. Hurtado de Catalfo, A. Ranieri-Casilla, F.A. Marra, M.J.T. de Alaniz, C. A. Marra. Oxidative stress biomarkers and hormonal profile in human patients undergoing varicocelectomy. Int J Androl 2007; 30: 519-30.

17. Cayan S, Kadioglu A, Orhan I. The effect of microsurgical varicocelectomy on serum follicle stimulating hormone, testosterone and free testosterone levels in infertile men with varicocele. BJU Int 1999; 84: 1046-49.

18. YQ Zheng, X Gao, ZJ Li, YL Yu, ZG Zhang W Li. Efficacy of bilateral and left varicocelectomy in infertile men with left clinical and right subclinical varicoceles: a comparative study. Urology 2009; 73: 1236-40.

19. Damsgaard J, Joensen UN, Carlsen E et al. Varicocele Is Associated with Impaired Semen Quality and Reproductive Hormone Levels: A Study of 7035 Healthy Young Men from Six European Countries. Eur Urol 2016; 70: 1019- 1029.

20. Resorlu B, Kara C, Sahin E, Unsal A. The significance of age on the success of surgery for patients with varicocele. Int Urol Nephrol 2010; 42: 351-56.

21. Sathya SV, Belur VS. Does varicocelectomy improve gonadal function in men with hypogonadism and infertility? Analysis of a prospective study. Int J Endocrinol 2011; 2011: 916380.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

55163

Sayıdaki Diğer Makaleler

T1 mesane kanserli hastalarda, transüretral rezeksiyon spesimenindeki lenfovasküler invazyonun hastalığın rekürrens, progresyon ve metastazı ile ilişkisi

Fatih YANARAL, Feridun ŞENGÖR

Büyük inguinoscrotal mesane hernisi: İki olgu sunumu

Haci İbrahim ÇİMEN, Yavuz Tarık ATİK, Alper YILDIZ

Üreteral obstrüksiyona bağlı postrenal akut böbrek yetmezliği olan hastalarda double j stent ve perkütan nefrostominin etkinlik ve güvenlilik açısından karşılaştırılması

Ertuğrul ŞEFİK, İsmail BASMACI, Özgü AYDOĞDU, Salih POLAT, İbrahim Halil BOZKURT, Tansu DEĞİRMENCİ, Çetin DİNÇEL

İnfantil dönemde görülen skrotal kapiller “çilek’’ hemanjiyom olgusu

Burak ÖZÇİFT, Koray AĞRAS

Fleksibl üreterorenoskopi ile kronik unilateral hematürinin tanı ve tedavisi

Volkan ÜLKER

Dev skrotal lipom: Olgu sunumu

Ömer Faruk YAĞLI, Emin ÖZTÜRK, Serkan ÖZCAN

Ürotelyal mesane kanseri tanısı ile radikal sistoprostatektomi yapılan hastalardaki rastlantısal prostat kanseri sıklığı ve klinik önemi

Turgay TURAN, Yavuz Onur DANACIĞLU, Furkan ŞENDOĞAN, Ramazan Gökhan ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU, Asıf YILDIRIM

Radikal orşiektomi yapılan hastalarda saptanan benign testis kitleleri ve özellikleri

Ekrem GÜNER, Şenol TONYALI

Mikroskopik varikoselektominin infertil erkeklerin gonadal hormonlar ve semen parametreleri üzerine etkisi

Aykut BUĞRA ŞENTÜRK, Basri ÇAKIROĞLU, Ersan ARDA

Dev skrotal kalsinozis: Olgu sunumu

İlke Onur KAZAZ, Fatih ÇOLAK, Yasin CANSEVER, Ersagun KARAGÜZEL, Aksel Hüseyin EREN, Şafak ERSÖZ