Nikotin bağımlılığının sigara bırakmadaki etkisi

Amaç: Sigara içenlerde nikotin bağımlılığı şiddetinin, içilen sigara miktarı ile ilişkisi ve sigara bırakmaya etki sini araştırmak ve nikotin replasmanı yapmadan, uygula nacak sigara bıraktırma tedavisinin etkinliğini araştırmak. Materyal ve Metot: 2009-2011 yılları arasında, sigara bırakma isteğiyle müracaat eden 1562 sigara bağımlısına Fagerstörm nikotin bağımlılık testi yapıldı. Çalışma öncesi son 2 sigara içilmesine izin verildi ve ortalama 45 dakikalık biyorezonans uygulaması sırasında hekim moti vasyon görüşmesi yapıldı. Uygulamadan sonra 3. gün, 1. hafta ve 1. ay sonunda bağımlılarla telefon görüşmesi yapıldı ve motivasyon mesajları verildi. Bulgular: Çalışmamızda; sigara içme süresi 10 yıldan az olanlarda ileri derecede nikotin bağımlılığı %36,95 iken, 11-20 yıl arasında sigara içenlerde %58,59 ve 21 yıldan fazla içenlerde %74,72 olarak bulundu. Çalışmada 1. ayın sonunda 1562 bağımlının 1338’ine (%85,66) ulaşı labildi. Görüşme yapılan 1338 bağımlının 925’i (%69,13) halen hiç sigara içmemişti ve bu bağımlılar sigarayı bırakmış olarak değerlendirildi. Sonuç: Bu çalışmada, sigara içme süresinin ve miktarı nın nikotin bağımlılığı şiddetini artırdığı ve nikotin bağım lılığı arttıkça sigara bırakma başarısının azaldığı sonu cuna varılmıştır. Sigara bağımlılığının tedavisinde nikotin replasmanı yapmadan, farmakolojik ajanlar kullanmadan, biyorezonans ve motivasyon uygulaması ile düzenli yakın takibe alınan bağımlılarda, 1. ayın sonunda %69,13’lük sigara bırakma oranı, başarılı bulunmuştur.

The effect of nicotine dependence on smoking cessation

Objective: The relationship between the amount of cigarettes smoked and the severity of nicotine depen dence in smokers and the effects to smoking cessation and to investigate the effectiveness of smoking cessation treatments without nicotine replacement therapy. Material and Methods: Between 2009 and 2011, 1562 smoking addicts presented to our smoking cessation consulting office. All addicts participating in the study performed the Fagerstörm nicotine dependency test. Before application, all addicts allowed to smoke 2 cigarettes and bioresonance application for 45 minutes was made during the physician’s motivational consultation. All addicts were called 3 times (3 rd day, 7th day and 30th day) after application and motivational conversations were done. Results: This study showed that the severe nicotine dependence ratio of smokers with smoking duration less than ten years is 36.95%; between 11-20 years 58.59%; and over 21 years 74.72%. At the end of the first month after application 1338 of 1562 addicts (85.66%) could be interviewed and 925 of 1338 addicts had not smoked and reported as off smoking. Conclusion: In this study, it is shown that the duration and the amount of smoking increases the severity of nicotine addiction; as the nicotine addiction increases, the success of smoking cessation decreases. In the treatment of smoking cessation, without replacement of nicotine or using pharmocological agents, regular follow up with bioresonance application and motivational consultation is found to be successful with the ratio of 69.13% at the end of the first month.

Kaynakça

1. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009: Implementing smoke-free environments. Available from: URL: http://www.who.int/ tobacco/mpower/en/.

2. Kara S, Yılmaz U, Polat G, et al. Smoking habits in lung cancer patients: a hospital based case-control study in İzmir, Turkey. Turkish Respiratory Journal 2004;5:102-9.

3. WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: The MPOWER package. Available from: URL: http://www.who.int/tobacco/mpower/2008/ en/index.html.

4. WHO Programme on Tobacco and Health. Report of the Director – General to the Executive Board. Geneva: WHO, 1985.

5. Hughes JR. Smoking and suicide: A brief overview: Drug and Alcohol Dependence 2008;98:169–78.

6. Koszowski B, Goniewicz M, Czogała J. Alternative methods of nicotine dependence treatment. Przegl Lek 2005;62(10):1176-9.

7. Galle, M. Biophotonen ud MORA- Bioresonanz–eine theoretische Annäherung. Erfahrungsheilkunde 2005;54:293-300.

8. Schumacher P: Biophysikalische Therapie der Allergien. pp 125- 133, 147-154, Stuttgart, Sonntag 1998.

9. Nardini S. The smoking cessation clinic. Monaldi Arch Chest Dis 2000;55:495-501.

10. Coşkun F, Karadağ M, Ursavaş A, Ege E. Öğretmenlerin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Yeni Yasaya Bakışları: Solunum 2010;12(3):119–24.

11. Gratziou C, Tonnesen P. Smoking cessation and prevention. Eur Respir Mon 2006;38:242-57.

12. Anderson JE, Jorenby DE, Scott WJ, Fiore MC. Treating Tobacco Use and Dependence: An Evidence-Based Clinical Practice Guideline for Tobacco Cessation. Chest 2002;121:932-41.

13. Silagy C, Stead LF. Physician advice for smoking cessation. Chocrane Database Sys Rew 2001. CD000165.

14. Koszowski B, Goniewicz M, Czogała J. Alternative methods of nicotine dependence treatment. Przegl Lek 2005;62(10):1176-9.

15. Fiore MC, Jaen CR, Bailey WC, Bailey WC, Benowitz NL, Curry SJ, et al. Treating tobacco use and dependence: 2008 update U.S. Public Health Service Clinical Practice Guideline executive summary. Respir Care 2008; 53:1217-22.

16. Nides M. Update on pharmacologic options for smoking cessation treatment. Am J Med. 2008;121(4 Suppl 1):S20-31

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

45553