Kronik pankreatit tanısında fekal elastazın klinik önemi

Kronik pankreatit tanısında fekal elastazın klinik önemi Kronik pankreatitte pankreas ekzokrin fonksiyonlarının değerlendirilmesi hastalığın tanı ve tedavisinde önemlidir. Günümüzde araştırmacılar kronik pankreatit tanısı için invaziv olmayan, tanısal doğruluğu yüksek, rutin çalışmaya uygun yeni testler araştırmaya yönelmiştir. Fekal pank-reatik elastaz-1 (FE-1) pankreatik ekzokrin fonksiyonla-rın değerlendirilmesinde kullanılabilecek noninvaziv bir yöntem olarak orta ve ciddi pankreatik ekzokrin fonksi-yonlarının tanısına imkan vermektedir. Bu çalışmada amacımız, gastroenteroloji kliniğinde ultrasonografi, bilgi-sayarlı tomografi, endoskopik retrograd kolonjiyo pankreotografi ile kronik pankreatit tanısı almış hastalar-da non-invaziv pankreas ekzokrin fonksiyonunun göster-gesi olarak FE-1 düzeyinin klinik önemini belirlemek, mikro ELISA yöntemi ile belirlenen FE-1 değerleri için en uygun cut-off değerini tespit etmek, yöntemin sensitivite ve spesifitesini belirlemek, tedavi amaçlı enzim preperatı kullanan kronik pankreatitli hastalarda FE-1 testinin tanısal doğruluğunu göstermek, kronik pankreatitli hastalarda FE-1 düzeyleri ile serum lipaz düzeyleri arasındaki korelasyonu araştırmaktır. Çalışmamızı kronik pankreatit tanısı alan 26 hasta ile 17 sağlıklı kişi oluşturdu. Kronik pankreatit tanısı almış hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre fekal elastaz-1 düzeyleri düşük bulundu (p

Importance of the fecal elastase in chronic pancreatitis diagnosis

Evaluation of exocrine functions of pancreas during chronic pancreatitis is important for diagnosis and treatment of disease. Nowadays; researchers tend to look for new tests which are noninvasive, avaiable for routine usage and have high diagnostic value. Fecal pancreatic elastase 1 (FE-1) has been advocated as a noninvasive marker of pancreatic exocrine function and allows detection of moderate and severe exocrine insufficiency. After these findings; a new ELISA test with elastase specific antibodies is found available to measure human specific elastase-1 concentration in stool. In this study we aimed to find out clinical importance of fecal elastase-1 (FE-1) level as a noninvasive indicator of pancreatic exocrine function in patients with chronic pancreatitis who were diagnosed according to findings in ultrasonography, computed tomography, endoscopic retrograde cholangiopancreatography in gastroenterology clinic. The sensitivity, specificity and cut off value of micro ELISA FE-1 assay method were evaluated. Diagnostic accuracy of FE-1 assay in chronic pancreatitis patients who use enzyme preparates and its correlation with serum lipase were determined. Twenty six patients with chronic pancreatitis diagnosis and seventeen healty subjects involved in our study. FE-1 level was determined with micro ELISA method. FE-1 levels of chronic pancreatitis group were lower than healthy control group (p<0.001). We found a cut off value of 240 &#956;g/g for FE-1 measurements. Sensivity and specifity of method was 92,3% and 70% respectively. Significant difference was not found between chronic pancreatitis patients with and without enzyme treatment (p=0.091). FE-1 and lipase levels of chronic pancreatitis patients were not correlated (p=0.836). As a result; fecal elastase-1 might be used as a supportive test because of its lower diagnostic value during chronic pancreatitis. Further studies with higher number of patients are needed to evaluate exact diagnostic accuracy of FE-1 measurement. But FE-1 levels are not effected from enzyme preparate usage and this is an important avantage from other diagnostic tests.

Kaynakça

1. Stein J, Jung M, Sziegoleit A, Zuzem, Cospary WF, Lembcke B. Immunoreactive elastase -1: clinical evaluation of a new noninvasive test of pancreatic fuction. Clin Chem 1996;42: 222-6.

2. Walkowiak J, Herzig KH, Strzykala K, Przyslawski J, Krawczynski M. Fecal Elastase-1 is superior to Fecal Chymotrypsin in the Assessment of Pancreatic Involvement in Cystic Fibrosis. Pediatrics 2002;110: 1-7.

3. Buamah PK, Cornell C, Alan J. Serum human pancreatic elastase 1 levels in pancreatic disease. Clinica Chimica 1987;166: 57-60.

4. Sziegoleit AV. A novel proteinase from human pancreas. Biochem J 1984;219: 735.

5. Sziegoleit A, Linder D. Studies on the sterol-binding capacity of human pancreatic elastase. Gastroenretology 1991:100: 768-74.

6. Sziegoleit A, Linder D. Further studies on human cholesterol-binding pancreatic protease/elastase 1. Immunological detection of analogous enzymes in several animal species and identification of the porcine-derived enzyme as protease E. Biol Chem Hoppe Seyler 1986;367: 527-31.

7. Sziegoleit A, Linder D. Studies on the sterol-binding capacity of human pancreatic elastase. Gastroenterology 1991;100: 768-74.

8. Sziegoleit A, Krause E, Klör HU, Kanacher L, Linder D. Elastase 1 and chymotrypsin B in pancreatic juice and feces. Clin Biochem 1989;22: 85-9.

9. Muench R, Ammann R. Fecal immunoreactive lipase: aterosclerotic new tubeless pancreatic function test. Scand J Gastroenterol 1992;27: 289-94.

10. Lankisch PG, Schmiat I, König H, Lehnick D, Koniliman R, Loehr M, et al. Faecal elastase 1: not helpful in diagnosing chronic pancreatitis associated with mild to moderate exocrine pancreatic insufficiency. Gut 1998;42: 551-4.

11. Hardt PD, Marzeion AM, Schnell-Kretschmer H, Wüsten O, Nalop J, Zekorn T, et al. Fecal Elastase 1 Measurement compared with Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography for the Diagnosis of Chronic Pancreatitis. Pancreas 2002;25: 6-9.

12. Löser C, Mo¨llgaard A, Fo¨lsch UR. Faecal elastase 1: a novel, highly sensitive, and specific tubeless pancreatic function test. Gut 1996; 39: 580–6.

13. Walkowiak J, Herzig KH, Strzykala K, Chem AM, Sci N, Przyslawski J, et al. Fecal elastase-1 is superior to fecal chymotrypsin in the assessment of pancreatic involvement in cystic fibrosis. Pediatrics 2002; 110: 7.

14. Dominiguez-Munz JE, Hieronymus C, Saurerbruch T, Malfertheiner P. Fecal elastase test :evaluation of a nev noninvasive pancreatic function test. Am J Gastroenterol 1995;90: 1834-7.

15. Gullo L, Ventrucci M, Tomassetti P, Migliori M, Pezilli R. Fecal elastase 1 determination in chronic pancreatitis. Dig Dis Sci 1999;44: 210-3.

16. Loser C, Mallgoard A, Folsch UR. Faecal elastase -1 : a novel, highly sensitive and specivic tubeless pancreatic fuction test. Gut 1996;39: 580-6.

17. Cari A. Burtis, PhD. Edward R. Ashwood. Tietz textbook of clnical chemistry. Third edition. Chapter 37.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

716119

Sayıdaki Diğer Makaleler

Anizometropik ambliyopisi olan hastalara uygulanan kapama tedavisinin binoküler görme üzerine etkisi

Mesut COŞKUN, Ali AKAL, Ayşe Ö. ÖNER, Hakkı DOĞAN

İnfantil osteopetrozis ve rikets

Emine POLAT, Benal KUNAK, H. Tekin NACAROĞLU, Cengiz KARA

Prostetik materyal kullanılarak yapılan herniyoplasti sonrası enfeksiyon gelişimi ve antibiyotik kullanımı

Bülent SALMAN, Mehmet OĞUZ

Anesthetic induced middle ear pressure changes and nausea and vomiting in children undergoing adenotonsillectomy

Mustafa ARSLAN, Berrin IŞIK, Yusuf KIZIL, Özgür ÖZSOYLAR, Erdem DİNÇ, Mehmet AKÇABAY, Yusuf KEMALOĞLU

Jarcho-levin sendromu: Spondilokostal displazili yenidoğanda direkt grafi bulguları

Hasan AYDIN, Egemen ÇİFÇİ, Baki HEKİMOĞLU

Transperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi olgusu

Ömer Faruk KARATAŞ, Önder SÜRGİT, Ömer BAYRAK, Mehmet Erol YILDIRIM, Ersin ÇİMENTEPE, DOĞAN ÜNAL

Lokal fenitoin ve üre uygulamasının yara iyileşmesi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Murat KAPAN, Mehmet Yaşar ASLANMİRZA, Aziz Bora KARİP, Yaşar BOZKURT, MEHMET SIDDIK EVSEN, Erdal SAK, Ali Ulvi ÖNGÖREN

Selim geçici hiperfosfatazemili bir çocuk

Yasemin BALCI, Pamir IŞIK, Meral TÜRK, Yusuf POLAT, Nur ERBİL

Retinal ven tıkanıklığı ile glob aksiyel uzunluk ilişkisi

SADULLAH KELEŞ, Deniz Ayzin LEÇE, Anıl ARSLAN, Orhan BAYKAL

Alt ve orta üreter taşlarının üreteroskopik yöntemle rutin kılavuz tel (guide wire) kullanmaksızın çıkarılması

Yaşar BOZKURT, Ahmet Ali SANCAKTUTAR, Muhammet KUVEL, Murat KAPAN, Mehmet TOKSÖZ