YENİ MEDYA BAĞIMLILIĞINDA PHOTOLURKING SONUCU ORTAYA ÇIKAN DİJİTAL ŞİDDET ÜZERİNE BİR İNCELEME

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel medyanın yerini artık yeni medyaya bıraktığı bir döneme geçilmiştir. Yeni medya toplumunda iletişim, yayılım ve etkileşim kaçınılmaz bir hıza sahip olmuştur. Bireyleri tamamen kendine bağımlı bir hale getiren yeni medya insani tüm hazları da içerisinde barındırmaktadır. Sosyal medyanın bu denli bağımlı bir şekilde kullanılmasıyla davranışsal bozukluklar ortaya çıkmıştır. Bir dijital hastalık olan photolurking, internette saatlerce fotoğraflara bakma anlamı taşımaktadır. Bu hastalık bağlamında birey haz duyduğu şeyden artık doyum alamamakta ve ortaya dijital şiddet çıkmaktadır. Şiddeti uygulayan birey kendi içerisinde bir haz duygusu yaşarken şiddete maruz kalan sosyal medya kullanıcısı psikolojik yönden etkilenebilmektedir. Yapılan bu çalışmada teknolojik bir hastalık olan photolurking incelenerek ortaya çıkan dijital şiddetin çözümlemesi yapılacaktır. Kullanımlar ve doyumlar kuramı bağlamında içerik analizi yöntemi ile bir influencerın maruz kaldığı dijital şiddet örneği incelenecektir.

___

 • Toplumsal Eylemleri Yönlendirmesi: Soma Maden Kazası Örneği. (s. 63 – 92). Konya: Literatürk Yayınları.
 • Bahar, A. (2018). Bilişim Suçları, İletişim Ve Sosyal Medya: İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi. 10(3): 1 – 36).
 • Bayrak, T. (2017). Sosyal Medyada Dijital Etik: Twitter’da Şiddet İçerikli İletilerin İncelenmesi: Yeni Medya Elektronik Dergi. 1(1): 32 – 46.
 • Binark, M. (Der.). (2014). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Scola Ayrıntı Dizisi: 23.
 • Chayko, M. (2018). Süper Bağ(lantı)lı: İnternet, Dijital Medya & Tekno – Sosyal Hayat. (Çev. Bayındır, B. & Bayrak, B. & Yengin, D.). İstanbul: Der Yayınları.
 • Dinç, M. (2017). Teknoloji Bağımlılığı ve Biz. İstanbul: Yeşilay Yayınları.
 • Doğus, F. E. (2014). ‘’Yeni Medyaya Bir Sosyal-Psikolog Gözünden Bakmak: Sonia Livingstone’’ (Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar içinde ed. Mukadder Çakır). İstanbul: Doğu Kitabevi, 2014, ss. 131 – 157.
 • Eyel, C. Ş. & Şen, B. (2020). ‘’Influencer Pazarlama ve Tüketicilerin Influencer’lara Yönelik Tutumlarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Atlas Sosyal Bilimler Dergisi. 1(5): 7 – 29.
 • Goffman, E. (2004). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. (Çev. Sezar, B.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gök, K. (2016). Fotoğrafın Bulunuşu Ve Sonrasında Oluşan Teknik Gelişmeler: Yıldız Journal Of Art Design. 3(1): 43 – 66.
 • Güngör, N. (2018). İletişim, Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uyg. Ve Arş. Merkezi. (2018). Tarmer Çalıştayları 2 – Dijital Dönüşüm Ve Toplumsal Etkileri. İstanbul: Kurumsal Yayın.
 • Jenkins, H. (2019). ‘Cesur Yeni Medya’ Teknolojiler ve Hayran Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.