MEDYA ETKİLERİ BAĞLAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ YENİ MEDYA KULLANIMININ ANALİZİ

Bu araştırmada toplumdaki yeni medya araçlarının varlığının, çocuk ve ailesi tarafından kullanım sıklığının, kullanım amacının, sosyoekonomik düzey ile ilişkisinin, maruz kalma sürelerinin, kullanım sırasında ailenin rolünün araştırılması hedeflenmiştir. Amacımız, bu önemli konuda güvenilir verilerle toplum ve dolayısıyla çocukların günlük yaşamlarında kolayca ulaşılabilen medya araçlarının kullanım alışkanlıklarını tanımlamak ve bu konu hakkında aile bireylerine, sağlık hizmeti veren kişilere ve toplumun diğer kesimlerine öneriler sunabilmektir. Araştırma kapsamında en az 384 kişiye ulaşılması hedeflenmiş ve toplamda 414 anne ve babaya ulaşılmıştır. Bu araştırma, 6-60 ay arası çocukların medya araçlarını kullanma alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve bu alışkanlıkları etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacı ile yapılmış tanımlayıcı kesitsel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analiz edilmesinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma istatistiklerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda 0-60 ay çocukların elektronik cihaz kullanımlarının önemli düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

___

 • Arklan, Ü. (2008). “Bilgi Toplumu Ve İletişim: Bilginin Yayılması Sürecinde Kitle İletişim Araçları ve İnternet”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, ss. 67-80. Cereci, S. ve Özdemir, H. (2015). “Medyanın Toplumsal Gelişimi:Medya Toplumları”, International Journal of Social Science, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2786. 33.1-10.
 • Ertürk, Y. D. (2011). Çocukluk Çağı Gelişim Dönemlerine Göre Medya Kullanımı, M. R. Şirin (ed.). Çocuk Hakları ve Medya içinde (ss.49-89), İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Fuchs, C. (2016). Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş, (çev. İlker Kalaycı-Diyar Saraçoğlu), İstanbul, Notabene Bilişim Yayınları.
 • Güney, S. (2017). Sosyal Psikoloji, 4. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Güngör, N. (2016). İletişim, Kuramlar ve Yaklaşımlar, 3. Basım. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Karakulakoğlu, E. S. ve Demir Askeroğlu, E. (2019). Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde Değişen Gazetecilik 'Yurttaş Gazeteciliği': Kuşaklar üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 7(1): 508-536.
 • Lindenberg, S. (2003), “James Coleman”, The Blackwell Companion to Major Contemporary Social Theorists,(eds. Ritzer,G.), Malden: Blackwell Pub., 90 – 121.
 • Manning, P. (2004). “Gutenbergre: Electronic Entry To The Historical Professoriate”, The American Historical Review, Volume 109, No 5, 1505-1526.
 • Morgan, T.C. (1999). Psikolojiye Giriş, Çev. H. Arıcı, I. Savaşır, O. İmamoğlu ve Ark., Ankara, Hacettepe Üniversitesi.
 • Özmen, M. (2012). “Bilgi Toplumu’nda Yaşamanın Getirdiği Sosyal ve Kültürel Değişikliklerin Görsel İletişim Tasarımı Alanındaki Etkileri ve Bilgilendirme Tasarımı”, Accessed June, No 20, 2016.
 • Türkoğlu, N. (2010). Toplumsal İletişim, İstanbul: Urban Yayınevi.
 • Yarıcı, M. (2009). Lider Markaya Saldıran Rakip Reklamlarının, Lider Markanın Sadık Müşterileri Üzerindeki Aşılayıcı Etkileri. Bahçeşehir Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yengin, D. (2017). İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Yengin, D. ve Bayrak, T. (2018). Yeni Medya ve Sanal Gerçeklik, 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları.