YETİŞKİNLERDE İNTERNET KULLANIMINDA VE BU SÜREÇTE OLUŞAN EĞİLİMLERİN İNCELENMESİ

İnsanlığın varoluşundan itibaren çeşitli şekillerde iletişim gerçekleşmektedir. Gelişen teknoloji ile bu iletişim araçları değişiklik göstermektedir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak internet kullanımında artış görülmektedir. Günümüzde cebimizden evimize kadar birçok alanda kullanılan internet insanları içine alan bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri insanlara düşüncelerini ve eserlerini paylaşacak bir platform olarak medyayı sunmaktadır. Sosyal ağların etkin kullanılmasında en iyi tüketicilerin başta gençler olmak üzere her yaş grubunun yer aldığı bilinmektedir. Araştırmada ise internet kullanımında sosyal medyanın önemine dikkat çekmek istenmektedir. Çalışma kapsamında sanal ortamda gönüllü 409 internet kullanıcısı ile analiz edilebilecek anket gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan araştırmaya göre internet kullanımının demografik özellikler ve mekânsal olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre internete en çok evde erişildiği tespit edilmiştir. Bu süreçte internet kullanımı günün 24 saatinde ya da günün son 6 saatlik diliminde sürekli ulaşılabilir şekilde olduğu tespit edilmiştir. İnternette bu dolaşımın temel amacı sosyal medyaya ulaşmak için olduğu tespit edilmiştir. Teknoloji kullanımının artması ile paralel olarak artış gösteren bazı değişikler kullanıcı yaşamını olumlu ve olumsuz etkilemektedir. Kullanıcıların yaş aralığının düşmesi ile birlikte internet kullanımın olumsuz sonuçlarına daha çok maruz kalabileceği durumuna dikkat çekilmek istenmektedir. İnternet kullanımı çocuklar için kontrollü olması gerekmektedir.

___

 • Balcı, Ş., ve Gülnar, B. (2009). Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(1), 5-22.
 • Bosse, I., Renner, G., & Wilkens, L. (2020). Social Media and Internet Use Patterns by Adolescents With Complex Communication Needs. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 1-13.
 • Canöz, N. (2016). Modern İletişimde İnternet ve Sosyal Medyanın Yeri: Türkiye’deki Kullanıcılara Yönelik Bir Araştırma. Humanities Sciences, 11(2), 37-38.
 • Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında yeni bir boyut: “internet bağımlılığı”. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(22), 83-98.
 • Erdoğan, Y. (2008). Exploring the relationships among Internet usage, Internet attitudes and loneliness of Turkish adolescents. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 2(2),1-3.
 • Güneş, E. P. U. (2016). Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 191-206.
 • Hajli, M. N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. International Journal of Market Research, 56(3), 387-404.
 • Hasim, M. S., & Salman, A. (2010). Factors affecting sustainability of internet usage among youth. The Electronic Library, 301-313.
 • Hermida, A., Fletcher, F., Korell, D., & Logan, D. (2012). Share, like, recommend: Decoding the social media news consumer. Journalism studies, 13(5-6), 815-824.
 • Işık, U. (2007). Medya bağımlılığı teorisi doğrultusunda internet kullanımının etkileri ve internet bağımlılığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.
 • Karaçar, E. (2018). Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri-Sinop Üniversitesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 602-621.
 • LaRose, R., Lin, C. A., & Eastin, M. S. (2003). Unregulated Internet usage: Addiction, habit, or deficient self-regulation?. Media Psychology, 5(3), 225-253.
 • Meyen, M., Pfaff-Rüdiger, S., Dudenhöffer, K., & Huss, J. (2010). The internet in everyday life: a typology of internet users. Media, Culture & Society, 32(5), 873-882.
 • Odacı, H., & Çıkrıkçı, Ö. (2017). Problemli internet kullanımında depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı farklılıklar. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4(1), 48-49. Özdemir, S., & Erdem, R. (2016). Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 247-270.
 • Polater, E. (2019). Bir grup üniversite öğrencisinde internet kullanım düzeyi, anksiyete ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi.
 • Pujazon-Zazik, M. ve Park, MJ (2010). Tweeting or not tweeting: gender differences and the potential positive and negative health consequences of adolescent social internet use. American magazine for men's health, 4 (1), 77-85.
 • Schmitt, B.H, (1999), Experiential Marketing, The Free Press, New York.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., & Demir, M. (2013). İnternet ve Sosyal Medya Kullanimi Üzerine Bir Uygulama. Selçuk üniversitesi iletişim fakültesi akademik dergisi, 7(4), 23-32.
 • Van Den Eijnden, RJ, Lemmens, JS ve Valkenburg, PM (2016). Sosyal medya bozukluğu ölçeği. İnsan Davranışında Bilgisayarlar , 61 , 478-487.
 • Veysel, E. R. E. N., & AYDIN, A. (2014). Sosyal medyanın kamuoyu oluşturmadaki rolü ve muhtemel riskler. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(3), 197-205.
 • Whiting, A., & Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and gratifications approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 362-369.
 • Yaman, H., & Erdoğan, Y. (2007). İnternet kullanımının Türkçeye etkileri: Nitel bir araştırma. Journal of Language and Linguistic Studies, 3(2), 237-249.
 • URL-1: https://wearesocial.com/digital-2020 (Erişim Tarihi:16.10.2020).
 • URL-2:https://www.milligazete.com.tr/haber/2987405/interneti-en-cok-kullanan-ulkeler-aciklandi-turkiye-kacinci-sirada (Erişim Tarihi16.10.2020).