Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi

Bu çalışmada, basit indigesyonlu sığırlarda metilmalonik asit (MMA) ve B12 vitamininin tanısal açıdan öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla 10 sağlıklı (kontrol grubu) ve 40 basit indigesyonlu olmak üzere toplam 50 farklı ırk ve yaşta sığır kullanıldı. İndigesyonlu sığırlar anamnez, klinik ve rumen içeriği muayene bulgularına göre tespit edildi. Her sığırdan MMA ve B12 vitamin düzeylerini saptamak için kan serum örnekleri ve rumen içerikleri alındı. İndigesyonlu gruptaki MMA miktarının kontrol grubuna göre arttığı (P<0.05) belirlendi. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında basit indigesyon grubunda vitamin B12 düzeyinin azaldığı, fakat bu azalmanın istatistiki olarak (P>0.05) anlamlı olmadığı görüldü. Hem basit indigesyonlu hem de kontrol grubunda MMA ve vitamin B12 arasında negatif bir korelasyon olduğu saptandı. Sonuç olarak; basit indigesyonlu sığırlarda MMA ve vitamin B12 düzeylerinin belirlenmesi tanısal açıdan önemli olduğu belirlendi.

Diagnostic Importance of Methylmalonic Acid and Vitamin B12 in Cattle with Simple Indigestion

In this study, it is aimed to reveal the diagnostic importance of methylmalonic acid (MMA) and vitamin B12 in cattle with simple indigestion. For this purpose, a total of 50 different breeds and ages of cattle, 10 healthy (control group) and 40 with simple indigestion, were used. Cattle with indigestion were determined according to the anamnesis, clinical and rumen content examination findings. Blood serum samples and rumen contents were taken from each cattle to determine the levels of MMA and vitamin B12. It was determined that the amount of methylmalonic acid in the group with indigestion increased compared to the control group (P<0.05). When compared with the control group, vitamin B12 level decreased in the indigestion group, but this decrease was not statistically significant (P>0.05). A negative correlation was found between MMA and vitamin B12 in both simple indigestion and control groups. As a result, determination of methylmalonic acid and vitamin B12 levels in cattle with simple indigestion was found to be important in terms of diagnosis.

Kaynakça

Akış M (2012). Sağlıklı ve fenilketonürili çocuklarda fonksiyonel B12 vitamin eksikliğinin plazma metilmalonik asit ve homosistein düzeyleri ile araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Altay Ç, Çetin M (1995). Megaloblastik anemiler. Katkı Pediatri Dergisi, 3, 346-362.

Altınsaat Ç (2001). Akkaraman koyunlarda B12 vitamini ve folik asit düzeyleri ile bazı hematolojik ve biyokimyasal değerler arasındaki ilişki. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 141-145.

Altuğ N (2014). Sığırlarda basit indigesyon. Türkiye Klinikleri J Vet Sci, 5, 3, 7-14.

Aygün F, Zübarioğlu T, Aygün D, Zeybek ÇA, Çam H (2015). Geç tanı alan metil malonik asidemi vakası. Çocuk Dergisi, 15, 1, 38-40.

Aytuğ CN, Alaçam E, Görgül S, Gökçen H, Tuncer ŞD, Yılmaz K (1991). Sığır Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı, Tüm Vet Hayvan Hizmetleri (Yay No:3), 20-23, İstanbul.

Balıkçı E, Yılmaz K (1999). Investigations on the importance of blood electrolytes (Na+, K+, Cl-, Ca++, Inorganic P and Mg++) and electrocardiogram findings in diagnosis and prognosis of some forestomach diseases in cattle. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 13, 3, 349-58.

Başoğlu A (1998). Veteriner İç Hastalıklarında Klinik Muayene. Bahçıvanlar Basım, 129-136, Konya.

Batmaz H (2010). Sığırların İç Hastalıkları, Semptomdan Tanıya, Tanıdan Sağaltıma. Genişletilmiş 2. Baskı, F Özsan Matbaacılık, 1-428, Bursa.

Berghoff N, Suchodolski JS, Steiner JM (2012). Association between serum cobalamin and methylmalonic acid concentrations in dogs. The Veterinary Journal, 191, 306-311.

Bingöl G (1997). Vitaminler ve enzimler. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yayınları, 20-23, Ankara.

Bolann BJ, Solli JD, Schneed J, et al. (2000). Evaluation of indicators of cobalamin deficiency defined as cobalamin-induced reduction in increased serum methylmalonic acid. Clin Chem, 46, 11, 1744-1750.

Constable PD (2010). Simple Indigestion In: “The Merck Veterinary Manual” Editors, Kahn CM, Line S, 10th Ed. Merck&Co Inc, 199-200, Indiana.

Dabak M (2009). The investigation of methylene blue reduction time of ruminal fluid in some forestomach diseases of cattle. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 23, 1, 53-55.

Dodurka T (2012). Sindirim Sistemi İç Hastalıkları. http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=sindirim-sistemi-ic-hastaliklari.pdf Erişim Tarihi: 25.12.2017.

Elin RJ, Winter WE (2001). Methylmalonic acid: a test whose time has come? Archives of pathology & laboratory medicine, 125, 6, 824.

Ertaş F (2015). İndigesyonlu sığırlarda bazı mineral madde ve vitamin düzeylerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van.

Foster DM (2013). Simple indigestion, rumen acidosis and non-infectious diarrhea in adult cattle. Proceedings 2013 Cornell Nutrition Conference for Feed Manufacturers, New York State College of Agriculture and Life Sciences, 126-8, East Syracuse, New York.

Garry FB (2009). Rumen İndigestion and Putrefaction, In: “Current Veterinary Therapy: Food Animal Practice” Editors, Anderson DE, Rings DM, 5th Ed. Saunders&Elsevier, 20-21, Missouri.

Gebarski SS, Gabrielsen TO, Knake JE, Latack JT (1983). Cerebral CT findings in methylmalonic and propionic acidemias. Am J Neuroradiol, 4, 955-957.

George SK, Dipu MT, Mehra UR, Singh P, Verma AK, Thomas R (2006). Efficacy of Chlorpheneramine Maleate and B-Complex Vitamins in the Clinical Management of Simple Indigestion in Crossbred Cattle. Intas Polivet, 7, 1, 8-9.

Graham IM, O'Callaghan P (2002). Vitamins, homocysteine and cardiovascular risk. Cardiovasc Drug Ther, 16, 383–389.

Gül Y (2012). Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları (Sığır, Koyun-Keçi), 3. Baskı, Medipres Matbaacılık, 1-630, Malatya.

Henk J. Blom AvR, Marije, Hogeveen (2007). A simple high-throughput method for the determination of plasma methylmalonic acid by liquid chromatography tandemmass spectrometry. Clin Chem Lab Med, 45, 5, 645–650.

Herdt TH (2007). Gastrointestinal Physiology and Metabolism, In: Cunningham JG, Klein BG, eds, Textbook of VeterinaryPhysiology, 4th ed, Saunders&Elsevier, 380, Missouri.

İmren, H.Y. (1978). Sığırlarda Sindirim Bozukluklarında Rumen İçeriğinin Tetkiki ve Tedavideki Rolü. Doktora Tezi. A.Ü. Vet. Fak. Yay. No.347, Lalahan Zoot. Arş. Enst. Den. Çift. Med. Basım Servisi-Ankara.

İmren HY, Şahal M (1991). Veteriner İç Hastalıkları, 2.Baskı, Medisan Yayınevi, Ankara.

İspir E (2012). Sıvı kromatografisi kütle spektrometresi ile serum metilmalonik asit tayini ve serum B12 vitamini, serum homosistein düzeyleriyle karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi. Gülhane Askeri Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara.

İssi M, Gül Y, Başbuğ O, Şahin N (2010). Tropikal theileriozisli sığırlarda klinik, hematolojik ve bazı biyokimyasal parametreler ile serum kobalt ve B12 vitamin düzeyleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, 6, 909-913.

Kılıçkap A (2012). Sağlıklı kültür ırkları ineklerde serum homosistein düzeylerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van.

Klee GG (2000). Cobalamine and folate evaluation: measurement of methylmalonic acid and homocystein vs vitamin B12 and folat. Clin Chem, 46, 1277-1283.

Lakso HA, Appelblad P, Schneede J (2008). Quantification of methylmalonic acid in human plasma with hydrophilic interaction liquid chromatography separation and mass spectrometric detection. Clin Chem, 54, 2028-2035.

Magera MJ, Helgeson JK, Matern D, Rinaldo P (2000). Methylmalonic acid measured in plasma and urine by stable-isotope dilution and electrospray tandem mass spectrometry. Clin Chem, 46, 1804-1810.

Öncel K, Özbek MN, Onur H, Söker M, Ceylan A (2006). Diyarbakır ilindeki çocuklarda ve adölesanlarda B12 vitamin ve folik asit düzeyleri. Dicle Tıp Dergisi, 33, 3, 163-169.

Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff KW, Constable PD (2007). Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Goats, Pigs and Horses, 10th Ed. Saunders&Elsevier, 1-2156, Philadelphia.

Schneede J, Ueland PM (1993). Automated assay of methylmalonic acid in serum and urine by derivatisation with 1-pyrenyldiazomethane, liquid chromatography and fluorescence detection. Clin Chem, 39, 3, 392-399.

Sekin S, Voyvoda H, Ağaoğlu ZT, Karaca M (1996). The general evaluation of the diseases of the animals brought to the internal clinic of the Veterinary Collage in Yüzüncü Yıl University from Van and its region during 1992-1997 years. YYU Vet Fak Derg, 7, 1-2, 106-109.

Smith BP (2009). Large Animal Internal Medicine, 4th Ed. Mosby-Elsevier, 1-1872, Missouri.

Smith EL, Fantes KH, Ball S, Waller JG (1952). B12 vitamins (cobalamins). I. Vitamins B12c and B12d. Biochem J, 52, 389-395.

Şeneş M (2013). Migren ve gerilim tipi başağrısında vitamin B6, vitamin B12 ve folik asit eksikliğinin önemi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şimşek A, Kaya A (2007). Van ili ve çevresinde 2000-2003 yılları arasında görülen hastalıkların insidansı ve mevsimlere göre dağılımı üzerine araştırmalar. YYU Vet Fak Derg, 18, 2, 59-64.

Wintrobe MM, Lee GR, Boggs DR (1981). Megaloblastic Anemias Disorders Of İmpaired DNA Synthesis, In: Clinical Hematology, 8th ed. Lea and Febiger, 559-604, Philadelphia.

Yetley EA, Pfeiffer CM, Phinney KW, Bailey RL (2011). Biomarkers of vitamin B12 status in NHANES: a roundtable summary. Am J Clin Nutr, 94, 313-321.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { vanvetj873559, journal = {Van Veterinary Journal}, issn = {2149-3359}, eissn = {2149-8644}, address = {YYÜ Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs Van Turkey}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {32}, pages = {43 - 48}, doi = {10.36483/vanvetj.873559}, title = {Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi}, key = {cite}, author = {Baldaz, Vedat and Kaya, Abdullah} }
APA Baldaz, V , Kaya, A . (2021). Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi . Van Veterinary Journal , 32 (1) , 43-48 . DOI: 10.36483/vanvetj.873559
MLA Baldaz, V , Kaya, A . "Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi" . Van Veterinary Journal 32 (2021 ): 43-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/vanvetj/issue/60883/873559>
Chicago Baldaz, V , Kaya, A . "Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi". Van Veterinary Journal 32 (2021 ): 43-48
RIS TY - JOUR T1 - Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi AU - Vedat Baldaz , Abdullah Kaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.36483/vanvetj.873559 DO - 10.36483/vanvetj.873559 T2 - Van Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 48 VL - 32 IS - 1 SN - 2149-3359-2149-8644 M3 - doi: 10.36483/vanvetj.873559 UR - https://doi.org/10.36483/vanvetj.873559 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Van Veterinary Journal Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi %A Vedat Baldaz , Abdullah Kaya %T Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi %D 2021 %J Van Veterinary Journal %P 2149-3359-2149-8644 %V 32 %N 1 %R doi: 10.36483/vanvetj.873559 %U 10.36483/vanvetj.873559
ISNAD Baldaz, Vedat , Kaya, Abdullah . "Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi". Van Veterinary Journal 32 / 1 (Mart 2021): 43-48 . https://doi.org/10.36483/vanvetj.873559
AMA Baldaz V , Kaya A . Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi. Van Vet J. 2021; 32(1): 43-48.
Vancouver Baldaz V , Kaya A . Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi. Van Veterinary Journal. 2021; 32(1): 43-48.
IEEE V. Baldaz ve A. Kaya , "Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi", Van Veterinary Journal, c. 32, sayı. 1, ss. 43-48, Mar. 2021, doi:10.36483/vanvetj.873559

34921 21201

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sığır Papillom ve Fibropapillomlarda Oksidatif Stres Kaynaklı DNA Hasarı ve Lipid Peroksidasyonun İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması

Emin KARAKURT

Doğal Gelişen Şiddetli Sepsisli ve Septik Şoklu Buzağılarda Pıhtılaşma Bozuklukları ve Kardiyak Biyomarkırlarının Değerlendirilmesi

Amir NASERİ, İsmail ŞEN, Kürşat TURGUT, Hasan GUZELBEKTES

Muş ve Yöresinde Koyun Piyeteninin İnsidansı ve Sağaltımı Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar

Ferit YILDIZ, Musa GENÇCELEP

Keklik ve Bıldırcın Konjunktiva Epitelindeki Glikokonjugatların Lektin Histokimyası

Mustafa ÖZTOP, Kenan ÇINAR, Emel DEMİRBAĞ

Nitrik Oksidin Yumurta Embriyosu Gelişimi Üzerine Etkisinin Morfolojik Olarak Belirlenmesi

Tuba BÜLBÜL, Mustafa TATAR, Mehmet Aydın AKALAN, Hülya ATİK, Murat Sırrı AKOSMAN, Aysun ÇEVİK DEMİRKAN, İsmail TÜRKMENOĞLU, Vural ÖZDEMİR

İnek ve Düvelerde Vücut Kondisyon Skorunun Östrus-Ovulasyon Senkronizasyonu ve Gebelik Üzerine Etkisi

Volkan KOŞAL, Fetih GÜLYÜZ, Barış Atalay USLU

Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi

Vedat BALDAZ, Abdullah KAYA

Kedilerde Arka Ekstremite Travmatik Lezyonlarının Dağılımı ve Sağaltımı Üzerine Klinik Çalışmalar

Mehmet SAĞLAM, Hasan Mertcan TABAN, Abdurrahim FADIL

Siverek ve Muş Bölgelerinde Yeni Doğan Kuzularda Serum Selenyum, Bakır ve Kobalt Seviyelerinin Karşılaştırılması

Veysi KAYRİ, Mehmet IRMAK