İnsan, Koyun, Sığır Echinococcus granulosus İzolatlarında Protoskoleks Çengel Morfolojilerinin Karşılaştırılması

Amaç: Cystic echinococcosis (CE) is an important parasitic infection caused by Echinococcus granulosus (E. granulosus) larvae, adults of which live in Canidae. Although it is observed in all over the world, CE is more prevalent in developing and underdeveloped nations. Materyal ve Metot: Bu çalışma, Üniversite Tıp Merkezi'nde Haziran 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında mezbahada kesilen 20 koyun ve 20 sığır ve KE tanısı ile opere edilen 20 hasta olmak üzere toplam 60 kist örneği üzerinde yapıldı. Toplanan kist sıvıları santrifüj edildi ve protoskoleksler toplandı. Bu konakçıların her biri için 20 büyük ve 20 küçük kancanın uzunluğu, genişliği ve bıçak uzunlukları ölçüldü. Hobbs ve ark. (1990) tarafından belirtilen özellikler dikkate alınarak ve tek kişi tarafından yapıldı. Ölçüm sonuçları SPSS programı ile değerlendirildi. Bulgular: İnsan, koyun ve sığır LHL ölçümleri 21,710 ± 1,073 μm, 24,322 ± 1,073 μm, 25,223 ± 1,073 μm; SHL ölçümleri 16,946 ± 0,840 μm, 20,746 ± 0,911 μm, 21,199 ± 0,977 μm; LHW ölçümleri sırasıyla 5,437 ± 0,358 μm, 7,817 ± 0,729 μm, 8,528 ± 0,589 μm idi; DSİ ölçümleri sırasıyla 7,229 ± 0,631 μm, 6,417 ± 0,507 μm, 6,488 ± 0,463 μm; LHBL ölçümleri 13,236 ± 0,746 μm, 13,862 ± 0,767 μm, 13,345 ± 0,728 μm idi; SHBL ölçümleri 8,918 ± 0,471 μm, 9,414 ± 0,483 μm, 9,457 ± 0,476 μm olarak belirlendi. İnsan, koyun ve sığırlardan izole edilen büyük ve küçük kancaların uzunluk, genişlik ve bıçak uzunlukları tüm gruplar arasında önemli farklılık gösterdi. Kanca morfolojisi ölçümleri insan-koyun, insan-sığır ve koyun-sığır olarak gruplandırılıp istatistiksel olarak incelendiğinde; LHL, SHL, SHW ve SHBL'nin insan-sığır ve insan-koyun arasında anlamlı olarak farklı olduğu, ancak koyun-sığır arasında olmadığı belirlendi. LHW'nin insan-sığır ve koyun-sığır arasında önemli ölçüde farklı olduğu, LHBL'nin ise sadece insan-koyun arasında önemli ölçüde farklı olduğu bulundu. Sonuç: E. granulosus'un büyük ve küçük kancalarının morfolojik özellikleri, omurgalı konakçılarda morfolojik adaptasyonu temsil edebilir. Bu nedenle, morfolojik parametrelerin izolatların ayrımında faydalı olabileceği ve ileride moleküler çalışmlar ile birlikte kullanılabileceği düşünülmektedir.

Comparison of Protoscolex Hook Morphologies in Human, Sheep, Cattle Echinococcus granulosus Isolates

Objective: Cystic echinococcosis (CE) is an important parasitic infection caused by Echinococcus granulosus (E. granulosus) larvae, adults of which live in Canidae. Although CE is observed in all over the world, it is more prevalent in developing and underdeveloped nations. Material and Method: This study was conducted on a total of 60 cyst samples, including 20 sheep and 20 cattle slaughtered in the abattoir and 20 patients operated with the diagnosis of KE in University Medical Center between the dates June 2018 and April 2019. The collected cyst fluids were centrifuged and protoscolices were collected. For each of these hosts, 20 large and 20 small hooks were examined. Large hook length (LHL), small hook length (SHL), large hook width (LHW), small hook width (SHW), large hook blade length (LHBL), small hook blade length (SHBL) were measured. The measurements were made by a single person, taking into account the characteristics specified by Hobbs et al. (1990). The results were evaluated with the SPSS program. Results: The average of human, sheep and bovine LHL measurements were 21.710 ± 1.073 μm, 24.322 ± 1.073 μm, 25.223 ± 1.073 μm; SHL measurements were 16.946 ± 0.840 μm, 20.746 ± 0.911 μm, 21.199 ± 0.977 μm; LHW measurements were 5.437 ± 0.358 μm, 7.817 ± 0.729 μm, 8.528 ± 0.589 μm, respectively; SHW measurements were 7.229 ± 0.631 μm, 6.417 ± 0.507 μm, 6.488 ± 0.463 μm, respectively; LHBL measurements were 13.236 ± 0.746 μm, 13.862 ± 0.767 μm, 13.345 ± 0.728 μm; SHBL measurements were determined as 8.918 ± 0.471 μm, 9.414 ± 0.483 μm, 9.457 ± 0.476 μm, respectively. The length, width and blade lengths of large and small hooks isolated from human, sheep and cattle were significant difference between all groups. When hook morphology measurements were grouped in pairs as human-sheep, human-cattle and sheep-cattle and analyzed statistically; It was determined that LHL, SHL, SHW and SHBL were significantly different between human-cattle and human-sheep, but not between sheep-cattle. It was found that LHW was significantly different between human-cattle and sheep-cattle, while LHBL was significantly different only between human-sheep. Conclusion: The morphological features of the large and small hooks of E. granulosus may represent morphological adaptation in vertebrate hosts. For this reason, it is thought that morphological parameters can be useful in the differentiation of isolates and can be used together with molecular studies in the future

___

 • Ahmadi N, Dalimi AJI (2006). Characterization of Echinococcus granulosus isolates from human, sheep and camel in Iran. Genetics and Evolution, 6, 85-90.
 • Ahmadi N (2004). Using morphometry of the larval rostellar hooks to distinguish Iranian strains of Echinococcus granulosus. Parasitology, 98, 211-220.
 • Aksu M, Kırcalı Sevimli F, İbiloğlu İ, Bozdoğan Arpacı R (2013) Mersin ili’nde kistik ekinokokkozis (119 olgu). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 37, 252-256.
 • Almeida F, Oliveira F, Neves R, Siqueira N, Rodrigues-Silva R, Daipert-Garcia D et al. (2015). Morphometric characteristics of the metacestode Echinococcus vogeli Rausch & Bernstein, 1972 in human infections from the northern region of Brazil. Journal of Helminthology, 89, 480-486.
 • Almeida F, Silva RR, Neves R, Gonçalves M, Romani E, da Silva JRMC (2009). Morphological and morphometric studies on protoscoleces rostellar hooks of Echinococcus granulosus from Peru visualized by several microscopic techniques. Neotropical Helminthology, 3, 65-71.
 • Aydın M, Adıyaman G, Doğruman-Al F, Kuştimur S, Ozkan S (2012). Determination of anti-echinococcus IgG antibodies by ELISA in patients with suspected hydatid cyst. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 36(2), 61-64.
 • Beyhan YE, Umur Ş (2011). Molecular characterization and prevalence of cystic echinococcosis in slaughtered water buffaloes in Turkey. Veterinary Parasitology, 181, 174-179.
 • Elmajdoub LO, Rahman WA, Fadzil M, Mohd SA (2014). Studies on the protoscoleces and hooks of Echinococcus granulosus from Libya by scanning electron microscope. Acta Medica International, 1, 74-81.
 • Eslami A, Shayan P, Bokaei S (2014). Morphological and genetic characteristics of the liver hydatid cyst of a donkey with Iran origin. Iran Journal of Parasitology, 9, 302-310.
 • Gordo FP, Bandera CC (1997). Differentiation of Spanish strains of Echinococcus granulosus using larval rostellar hook morphometry. International Journal for Parasitology, 27, 41-49.
 • Harandi MF, Hajialilo E, Shokouhi M (2012). Larval hook length measurement for differentiating G1 and G6 genotypes of Echinococcus granulosus sensu lato. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 36, 215-218.
 • Hobbs R, Lymbery A, Thompson RC (1990). Rostellar hook morphology of Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) from natural and experimental Australian hosts, and its implications for strain recognition. Parasitology, 101, 273-281.
 • Hussain A, Maqbool A, Tanveer A, Anees A (2005). Studies on morphology of Echinococcus granulosus from different animal-dog origin. Punjab University Journal of Zoology, 20, 151-157.
 • IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp. Latif A, Tanveer A, Riaz-Ud-Din S, Maqbool A, Qureshi AW (2009). Morphometry of protoscoleces rostellar hooks of Echinococcus granulosus isolates from Punjab, Pakistan. Pakistan Journal of Science, 61, 223-228.
 • Latif AA, Tanveer A, Maqbool A, Siddiqi N, Kyaw-Tanner M, Traub R (2010). Morphological and molecular characterisation of Echinococcus granulosus in livestock and humans in Punjab, Pakistan. Veterinary Parasitology, 170, 44-49.
 • McManus D, Thompson RC (2003). Molecular epidemiology of cystic echinococcosis. Parasitology, 127, 37-51.
 • Mustafa I, Shahbaz M, Asif S, Khan MR, Saeed U, Sadiq F, Mehmood T, Ahmed H, Simsek S (2015). Availability, cyst characteristics and hook morphology of Echinococcus granulosus isolates from livestock (cattle, sheep and goats) in Central Punjab, Pakistan. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 21, 849-854.
 • Singh BB, Sharma JK, Tuli A, Sharma R, Bal MS, Aulakh RS et al. (2014). Prevalence and morphological characterisation of Echinococcus granulosus from north India. Journal of Parasitic Diseases, 38(1), 36-40.
 • Sweatman G, Williams R (1963). Comparative studies on the biology and morphology of Echinococcus granulosus from domestic livestock, moose and reindeer. Parasitology, 53(3-4), 339-390.
 • Yıldız K, Gurcan IS (2009). The detection of Echinococcus granulosus strains using larval rostellar hook morphometry. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33(3), 199-202

___

APA Halidi, A. G. , Yilmaz, H. & Beyhan, Y. E. (2023). Comparison of Protoscolex Hook Morphologies in Human, Sheep, Cattle Echinococcus granulosus Isolates . Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 16 (2) , 146-150 . DOI: 10.52976/vansaglik.1220295
Van Sağlık Bilimleri Dergisi
 • ISSN: 2667-5072
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mikrobiyolojik Örneklerden İzole Edilen PseudomonasAeruginosaSuşlarının Antibiyotik Direnç Modelleri

Duygu Kübra TUNA

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Profesyonellik Düzeylerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimine Etkisi: Manisa Örneği

Nihal MÜNGER, Emel YILMAZ

Çeşitli terapötik ajanların dental implantların osseointegrasyonu üzerine olan etkisinin incelenmesi: Tavşan tibia modelinde görülen komplikasyonlar

Ahmet Cemil TALMAÇ, Bilal EGE, Nazlı Zeynep ALPASLAN, Metin ÇALIŞIR

Mandibular Ramusun Ewing Sarkomu: Olgu Sunumu

Sema KAYA, Alaettin KOÇ, Cemil GÖYA

İnsan, Koyun, Sığır Echinococcus granulosus İzolatlarında Protoskoleks Çengel Morfolojilerinin Karşılaştırılması

Ahmed Galip HALİDİ, Hasan YİLMAZ, Yunus Emre BEYHAN

İlk Yardim Eğitim Programinin Engelli Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarinda Ilk Yardim Öz-Yeterliliklerine Etkisi

Beyza Betül GÜÇLÜ, Semanur ÇELİK, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU

Ayaktan Radyoterapi Alan Hastalara Evde Bakım Veren Aile Bireylerinin Bakım Verme Yükleri İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Muhammet Faruk YİĞİT, Behice ERCİ

Çocuklarda Akut Gastroenterit Etkenlerinin Mevsimsel Farklılığı

Abit DEMİR, Hüseyin GÜMÜŞ

Yoğun Bakım Ünitelerinde Basınç Yarası Gelişimini Etkileyen Faktörler

Berna DIZER, Şule OLGUN

Tiroid Nodüllerinin Yönetiminde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisine Ne Zaman ve Ne Kadar Güvenmeliyiz?

Erman ALÇI, Azad Gazi ŞAHİN