30-40 Yaş Grubu Erkek Emniyet Görevlileri Üzerinde Futbol ve Voleybol Antrenmanlarının Nevrotik Değerler Üzerine Etkisi

Bu araştırmada 30- 40 yaş grubu erkek emniyet görevlileri üzerinde futbol ve voleybol antrenmanlarının nevrotik değerleri üzerine etkisini belirlemek, bu alanda yapılacak çalışmalara ve literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma evrenini 2019 yılında Ordu ilinin Altınordu ilçesinde görev yapmakta olan yaşları 30-40 arasında değişen 45 erkek emniyet görevlisi oluşturmaktadır. Araştırma yarı deneysel araştırma deseni modelindedir. Araştırmada “Eysenck Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. SPSS 21 programı ile verilerin istatistiksel analizi yapılmıştır. Çalışmada Shapiro-Wilk testi uygulanarak verilerin normal dağılıma uyumu test edilip uygulanan testin gruplara uygun olduğu görülmüştür. İkiden fazla grubun ortalamalarını karşılaştırmada ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (Anova) ve bir gruba ait ikiden fazla karşılaştırmalarda tekrarlı ölçümler için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre genel değerlendirme yapıldığında; Eysenck Kişilik Envanterinin ilk hafta uygulanmasında en düşük puana sahip voleybol grubu iken kontrol grubunun puanı voleybol grubundan yüksek, futbol grubunun puanının ise kontrol grubundan yüksek olduğu görülmüştür. Antrenman sonrası testin dördüncü ve sekizinci hafta uygulamalarında ise en düşük puan voleybol grubunun olmuş, futbol grubu voleybol grubundan daha yüksek, kontrol grubu ise futbol grubundan daha yüksek puan almıştır. Grupların genel puan ortalamaları voleybol ve futbol grubunda düşüş gösterirken kontrol grubunun puanında dalgalanma gözlemlenmiştir. Testin nevrotik puan ortalamalarına bakıldığında ise ilk hafta uygulanan teste göre voleybol grubu en düşük değeri alırken futbol ve kontrol grubu eşit değer alarak yüksek değere sahip olmuşlardır. Voleybol ve futbol gruplarının nevrotik değer ortalamaları uygulanan antrenmanlar sonrasında düşüş gösterirken kontrol grubunun nevrotik puan ortalamasında önce artış daha sonra azalış meydana gelmiştir. Araştırmada, sporun bireylerin nevrotiklik değerlerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Çalışmanın sonuçları benzer çalışmalar ile değerlendirilmiş, bulgulara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

The Effects of Football and Volleyball Training on Neurotic Values of 30-40 Age Group Male Police Officers

Backraound: In this study, it was aimed to determine the effect of football and volleyball training on the neurotic values of 30-40 age group male police officers and to contribute to the studies and literature in this field.The universe of the research consists of 45 male police officers aged 30-40 working in Altınordu district of Ordu province in 2019. Material and Method: The research is in quasi-experimental research design model. "Eysenck Personality Inventory" was used in the study. Statistical analysis of the data was made with the SPSS 21 program. In the study, the compliance of the data to the normal distribution was tested by using the Shapiro-Wilk test and it was observed that the applied test was suitable for the groups. In comparing the means of more than two groups, one-way analysis of variance (Anova) was used for unrelated samples, and one-way analysis of variance was used for repeated measures in more than two comparisons of a group. Results: When the general evaluation is made according to the research results; In the first week of the Eysenck Personality Inventory, it was observed that the volleyball group had the lowest score, while the score of the control group was higher than the volleyball group, and the score of the football group was higher than the control group. In the fourth and eighth week applications of the post-training test, the lowest score was found in the volleyball group, the football group got higher scores than the volleyball group, and the control group got higher scores than the football group. While the overall mean scores of the groups decreased in the volleyball and football groups, fluctuations were observed in the scores of the control group. Considering the neurotic score averages of the test, the volleyball group got the lowest value according to the test applied in the first week, while the football and the control group had a high value with equal values. While the neurotic value averages of the volleyball and football groups decreased after the trainings applied, the neurotic score average of the control group first increased and then decreased. In the study, it was determined that sports positively affect the neuroticism values of individuals. Conclusion: According to the results obtained with this study, it has been revealed that doing sports is one of the most effective options for people who work under high stress, especially for police officers, to get rid of the stored negative energy and to have a more positive perspective on life.The results of the study were evaluated with similar studies, and recommendations were made based on the findings.

___

 • Yazici M (2012). A Study on The Quality of Life and Depressive Conditions of Amputated Individuals Doing Sports and Not Doing Sports. Doctorate Thesis, Ondokuz Mayıs University, Samsun.
 • Sekertekin MA. (2003). The personality, the ınterpersonal relationship and the agression of the female university students who obtained training in sport versus who did not obtain training in sport. Physical Education and Sport Sciences Journal, 5(2), 9-14.
 • Tosunoglu F (2008). A Study on Personality Characteristics of Sportsman Students Who Take Education at Secondary Schools and Dealing with Team-Plays, Based on Sport Branches. Master Thesis, Gazi University, Ankara.
 • Ozbaydar S (1983). İnsan davranışlarının bilimsel sınırları ve spor psikolojisi, bilimsel sorunlar dizisi. İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Ozen N (2013).Türk Kültür Tarihinde Spor ve Türklerin Spora Katkıları. Master Thesis, Batman University, Social Sciences Institute, Batman.
 • Soysal I (2018). The Effect of Volleyball and Basketball Training on Neurotic Values of 10-12 Age Group Primary School Students. Master Thesis, Yuzuncu Yil University, Health Sciences Institute, Van.
 • Uluc S (2018). Examination of the Anxiety Situations of Secondary School Student Who Do Sport or Do Not. Master Thesis, Sitki Kocman University, Muğla.
 • Cuceloglu D (1993). İnsan ve davranışı. İstanbul, Remzi Kitapevi.
 • Uluoz E (2015). Quantitative and Qualitative Analysis of Effects of Rule Changes in 2008 That Are Related to Net Contact on Game and Players in Volleyball. Doctorate Thesis, Cukurova University, Adana.
 • Selcuk E, Aydos L. (1998). A research to specify certain personality traits of ankara police academy students who are active and inactive in sports. Physical Education and Sport Sciences Journal, 3(1), 28-41.
 • Yildiz S (2009). Spor Yapan ve Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Master Thesis, Selcuk University, Konya.
 • Baseken Z (2016). The Effect of the Level of Competitive State Anxiety Before the Game of on Male Elite Volleyball Players to Technical Success During the Game. Master Thesis, Gazi University, Ankara.
 • Cepni S (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş Trabzon, Celepler Matbaacılık.
 • Tosunoglu F, Gokyurek B, Okan I. (2016). Personality characteristics of sports students by sports branches. Nigde Omer Halisdemir University Journal of Physical Education and Sports Sciences. 10(3), 488-97.
 • Tazegul U (2012). Determining the Relationship Between the Personality Traits of Wrestlers and Their Styles of Coping with Stress. Master Thesis, Dumlupınar University, Kütahya.
 • Arslan F. (2006). Analysis of behavioral characteristics of physical education and sport academy students who take part in sports activities and who do not. Journal of Physical Education and Sport Sciences. 8(2), 40-46.
 • Duman S, Kuru E. (2010). The cooperation and determination of personal ıntegration levels of turkish students according to theıir sports participation level. Nigde Omer Halisdemir University Journal of Physical Education and Sports Sciences. 4(1), 18-26.
 • Tazegul U. (2014). The ınvestigation of the effect of sports on personality. The Journal of Academic Social Science Studies. 1(25), 537-44.
 • Sen G (2015). The Comparison of the Depression, Anxiety and Stress Levels of Male Students Between the Ages of 13-18 Who Play Football Professionally and Don’t. Master Thesis, Istanbul Arel University, Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Yarimkaya E (2013). Effect of Self-Confidence Levels of 12-14 Years Old Students on Their Serving Ability in Volleyball. Master Thesis, Selcuk University, Konya.
 • Yildiz M (2008). Investigation of Football Players' Personality Types and Constant (Trait) Anger-Anger Expression Styles in Varrious Leagues. Doctorate Thesis, Gazi University, Ankara.

___

APA Hamzadayı, O. & Çakmak, G. (2023). The Effects of Football and Volleyball Training on Neurotic Values of 30-40 Age Group Male Police Officers . Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 16 (2) , 119-127 . DOI: 10.52976/vansaglik.1197169
Van Sağlık Bilimleri Dergisi
 • ISSN: 2667-5072
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

62.7b300

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mandibular Ramusun Ewing Sarkomu: Olgu Sunumu

Sema KAYA, Alaettin KOÇ, Cemil GÖYA

Kolostomi Kapatılmasında daha kabul edilebilir görünüm için farklı yaklaşımlar

Burhan BEGER, Lokman SOYSAL, İbrahim ÖZALP, Ozan OKYAY, Serhat BİNİCİ, Fırat ASLAN

Comparison of the Efficacy of FOLFIRI and Paclitaxel Chemotherapy Regimens in the Second Line Treatment of Metastatic Gastric Cancer

Muslih ÜRÜN, Gürkan GÜNER, Yasin SEZGİN, Emre UYSAL, Yonca YILMAZ ÜRÜN, Abdullah SAKİN

Tiroid Nodüllerinin Yönetiminde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisine Ne Zaman ve Ne Kadar Güvenmeliyiz?

Erman ALÇI, Azad Gazi ŞAHİN

İnsan, Koyun, Sığır Echinococcus granulosus İzolatlarında Protoskoleks Çengel Morfolojilerinin Karşılaştırılması

Ahmed Galip HALİDİ, Hasan YİLMAZ, Yunus Emre BEYHAN

Çeşitli terapötik ajanların dental implantların osseointegrasyonu üzerine olan etkisinin incelenmesi: Tavşan tibia modelinde görülen komplikasyonlar

Ahmet Cemil TALMAÇ, Bilal EGE, Nazlı Zeynep ALPASLAN, Metin ÇALIŞIR

Çocuklarda Akut Gastroenterit Etkenlerinin Mevsimsel Farklılığı

Abit DEMİR, Hüseyin GÜMÜŞ

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Profesyonellik Düzeylerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimine Etkisi: Manisa Örneği

Nihal MÜNGER, Emel YILMAZ

İlk Yardim Eğitim Programinin Engelli Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarinda Ilk Yardim Öz-Yeterliliklerine Etkisi

Beyza Betül GÜÇLÜ, Semanur ÇELİK, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU

Farklı Maloklüzyon Gruplarında Ortodontik Tedavi İhtiyacının Belirlenmesi

Fatih KAZANCI, İsmail CEYLAN