İlk Yardim Eğitim Programinin Engelli Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarinda Ilk Yardim Öz-Yeterliliklerine Etkisi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ilk yardım eğitim programının engelli çocuğu olan annelerin ev kazalarinda ilk yardim öz-yeterliliklerine etkisini incelemektir. Materyal ve Metot: Bu yarı deneysel tek gruplu öntest-sontest çalışması 44 anne ile yürütülmüştür. Annelere seanslar halinde ilk yardım eğitim programı verildi. Veriler bilgilendirilmiş onam formu, tanıtıcı bilgi formu ve ev kazaları için ilk yardım öz-yeterlilik ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Annelerin ilk yardım öz yeterlik düzeylerini belirlemek, ilk yardım eğitiminin sonuçlarını yorumlamak ve zaman içindeki değişimini ölçmek için ilk yardım öz yeterliliği iki kez değerlendirilmiştir. Bağımlı gruplarda ön-son karşılaştırmalar için eşleştirilmiş örneklem t-testi kullanıldı. Bulgular: Annelerin ilk yardım öz yeterlik ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır (p<0.05). Sonuç: Ev kazalarında ilk yardım eğitim programı annelerin ilk yardım öz yeterliklerini olumlu yönde artırmıştır.

The Effect of First Aid Education Program on First Aid Self-Efficacy in Home Accidents of Mothers with Disabled Children

Objective: The aim of this study was to examine the effect of first aid training program on first aid self-efficacy of mothers with disabled children in home accidents. Material and Methods: This quasi-experimental one-group pretest-post-test study was conducted with 44 mothers. Mothers were given first aid education program in sessions. The data were collected using an informed consent form, an introductory information form, and the Self-efficacy of first aid scale for home accidents. First-aid self-efficacy was assessed twice to determine the first-aid self-efficacy levels of the mothers, to interpret the results of the first-aid education, and to measure the change over time. Paired sample t-test was used for pre-post comparisons in dependent groups. Results: There is a significant difference between the pre-test and post-test mean scores of mothers' first aid self-efficacy (p<0.05). Conclusions: The scheduled first aid education program in home accidents positively improved the first aid self-efficacy of the mothers.

___

 • Altundağ S, Turan T, Şafak M. (2020). Validity and reliability study of the Turkish version of first aid in home accidents self-efficacy scale. Cukurova Medical Journal, 45(1), 71-78.
 • Altundağ S, Öztürk, C. (2004). Ev kazaları nedeniyle hastaneye gelen 3-6 yaş grubu çocuklardaki kaza türleri ve bunu etkileyen etmenler. Çocuk Forumu, 5, 60-4.
 • Aral N, Gürsoy F, Aysu B. (2020). Investigation of the opinions of mothers with children with special needs about home accidents. Erzincan University Journal of Social Sciences Institute, 13( 2), 229-241.
 • Aydoğdu ZA, Ateş E, Set T. (2019). Assessment of mothers’ measures against home accidents for 0–6-year-old children. Turkish Archives of Pediatrics, 54(3), 149-156
 • Aslan S, Yıldırım M, Tunçdemir A, Geçkil E. (2015). 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ev kazalarına yönelik ilk yardım hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 54-64.
 • Ugur Baysal S, Birinci A. (2006). Cocukluk cagında kazalar ve yaralanma kontrolu. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatry, 2, 64-79.
 • Peden M, Oyegbite K, Ozanne-Smith J, Hyder AA, Branche C, Rahman AKMF, et al. (2008). World Report on Child Injury Prevention. Geneva: World Health Organization;
 • Budakoğlu I, Aksakal FN, İlhan MN, Maral I. (2003). Ankara İli Gölbaşı İlçesi'ndeki ev kazaları sıklığı. Sağlık ve Toplum, 13(3), 88-91.
 • Burford AE, Ryan LM, Stone BJ, Hirshon JM, Klein BL. (2005). Drowning and near-drowning in children and adolescents: a succinct review for emergency physicians and nurses. Pediatric Emergency Care, 21(9), 610-616.
 • Büyük ET, Çavuşoğlu F, Teker E. (2015). Sıfır altı yaş arası çocuğu olan annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerinin tanılanması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 17-22.
 • Çapık C, Gürol AP. (2014). Effect of education on mothers’ capability of identification of safety precautions of home accidents. Kafkas Journal of Medical Sciences, 4(3), 87-94.
 • Çınar ND, Görak G. (2003). 0-6 yaş çocuklarda annenin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerini tanılama ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk Forumu, 6, 22-7
 • Çiçek B, Şahin H, Erkal S. (2022). 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerinin incelenmesi: Covid-19 salgın dönemi örneği. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(43), 212-230.
 • Dereli F, Turasay N, Özçelik H. (2010). Muğla Iki No’lu Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(3), 217-224.
 • Dolgun E, Kalkım A, Ergün S. (2017). The determination of home accident risks and measures to prevent accident of children: Quasi-experimental research. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 11(2), 100-107.
 • Ho JK, Chung JY, Cheung SN, Pang WW, Yau PY, Lam SC. (2022). Self-efficacy of emergency management of domestic helpers in pediatric home accidents: A cross-sectional survey in Hong Kong. Frontiers in Pediatrics, 10:997834.
 • Jones S, Tyson S, Yorke J, Davis N. (2021). The impact of injury: The experiences of children and families after a child’s traumatic injury. Clinical Rehabilitation, 35(4), 614-625.
 • Kaçan H. (2022). First aid training program for families with children with intellectual disabilities: effects on knowledge, anxiety, and stress. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 60(9), 37-45.
 • Kansu AF, Sayar GH. (2018). Öz yeterlik, yaşam anlamı ve yaşam bağlılığı kavramları üzerine bir inceleme. Etkileşim, 1, 78-89.
 • Karatepe TU, Ekerbiçer HÇ. (2017). Çocuklarda ev kazaları. Sakarya Tıp Dergisi, 7(1), 70-73.
 • Kahraman I, Karadeniz H. (2018). Effects of a safety-awareness–promoting program targeting mothers of children aged 0–6 years to prevent pediatric injuries in the home environment: implications for nurses. Journal of Trauma Nursing, 25(5), 327-335.
 • Karatepe TU, Akış N. (2013). 0-6 yaş çocuklarda ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(3), 165-168.
 • Kendrick D, Young B, Mason-Jones AJ, Ilyas N, Achana FA, Cooper NJ, et al. (2013). Home safety education and provision of safety equipment for injury prevention. Evidence‐Based Child Health, 8(3), 761-939.
 • Khan S, Tauheed N, Nawab S, Afzal S, Khalique N. (2019). Domestic accidents among under-5 year children: a study on the modern day epidemic. International Journal of Community Medicine and Public Health, 6, 1529-1535.
 • Kilinc E, Inci FH, Kartal, A. (2022). The effect of home safety education program given to mothers with children with intellectual disability on their attitudes towards safety measures for home accidents. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 6(2), 455-464.
 • Kurt FY, Aytekin A. (2015). 0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazaları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(1), 22-32.
 • Özakar Akça S, Çankaya T, Aydın Z. (2017). Diagnostic levels of mothers having children between the age of 0-6 years about taking precautions against home accidents and the effects of training on home accidents. Journal of Contemporary Medicine, 7(1), 50-7.
 • Ramirez M, Fillmore E, Chen A, Peek-Asa C. (2010). A comparison of school injuries between children with and without disabilities. Academic Pediatrics, 10(5), 317–322.
 • Sakız G. (2013). Başarıda anahtar kelime: Öz-yeterlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 185-210.
 • Sleet DA. (2018). The global challenge of child injury prevention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(9), 1921. Şekerçi E, Sevil İ. (2016). Hastanede yatan 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin ev kazaları konusundaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(3), 160-172.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı. Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı. http://www.ilkyardim.org.tr/ dokumanlar/Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf (Erişim Tarihi:24.07.2021).
 • Turan T, Dündar SA, Yorgancı M, Yıldırım Z. (2010). 0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazalarının önlenmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 16(6), 552-557.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Çocuk. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2020-37228. (ErişimTarihi:24.07.2021).
 • Wei YL, Chen LL, Li TC, Ma WF, Peng NH, Huang LC. (2013). Self-efficacy of first aid for home accidents among parents with 0-to 4-year-old children at a metropolitan community health center in Taiwan. Accident Analysis&Prevention, 52, 182-187.
 • White D, McPherson L, Lennox N, Ware RS. (2018). Injury among adolescents with intellectual disability: A prospective cohort study. Injury, 49(6), 1091-1096

___

APA Güçlü, B. B. , Çelik, S. & Karayağız Muslu, G. (2023). The Effect of First Aid Education Program on First Aid Self-Efficacy in Home Accidents of Mothers with Disabled Children . Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 16 (2) , 159-166 . DOI: 10.52976/vansaglik.1265908
Van Sağlık Bilimleri Dergisi
 • ISSN: 2667-5072
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mandibular Ramusun Ewing Sarkomu: Olgu Sunumu

Sema KAYA, Alaettin KOÇ, Cemil GÖYA

Çeşitli terapötik ajanların dental implantların osseointegrasyonu üzerine olan etkisinin incelenmesi: Tavşan tibia modelinde görülen komplikasyonlar

Ahmet Cemil TALMAÇ, Bilal EGE, Nazlı Zeynep ALPASLAN, Metin ÇALIŞIR

Kolostomi Kapatılmasında daha kabul edilebilir görünüm için farklı yaklaşımlar

Burhan BEGER, Lokman SOYSAL, İbrahim ÖZALP, Ozan OKYAY, Serhat BİNİCİ, Fırat ASLAN

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Profesyonellik Düzeylerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimine Etkisi: Manisa Örneği

Nihal MÜNGER, Emel YILMAZ

Tiroid Nodüllerinin Yönetiminde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisine Ne Zaman ve Ne Kadar Güvenmeliyiz?

Erman ALÇI, Azad Gazi ŞAHİN

İnsan, Koyun, Sığır Echinococcus granulosus İzolatlarında Protoskoleks Çengel Morfolojilerinin Karşılaştırılması

Ahmed Galip HALİDİ, Hasan YİLMAZ, Yunus Emre BEYHAN

İlk Yardim Eğitim Programinin Engelli Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarinda Ilk Yardim Öz-Yeterliliklerine Etkisi

Beyza Betül GÜÇLÜ, Semanur ÇELİK, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU

Comparison of the Efficacy of FOLFIRI and Paclitaxel Chemotherapy Regimens in the Second Line Treatment of Metastatic Gastric Cancer

Muslih ÜRÜN, Gürkan GÜNER, Yasin SEZGİN, Emre UYSAL, Yonca YILMAZ ÜRÜN, Abdullah SAKİN

Yoğun Bakım Ünitelerinde Basınç Yarası Gelişimini Etkileyen Faktörler

Berna DIZER, Şule OLGUN

Farklı Maloklüzyon Gruplarında Ortodontik Tedavi İhtiyacının Belirlenmesi

Fatih KAZANCI, İsmail CEYLAN