Toplumsal Mirasın Aktarılmasında Müzelerin Rolü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme

Modern müzeler, sahip olduğu eserleri korumak, muhafaza etmek ve sergilemek ile birlikte bu eserleri, ziyaretçilerine etkili iletişim araçları kullanarak açıklamaktadır. Böylece müzeler, halkın kültürel gelişimine katkıda bulunmada, geçmişin izlerini geleceğe aktarmada, entelektüel bilgi birikimin artmasında ve eserlerin araştırılıp, tanıtılmasında önemli rollere sahip kuruluşlardır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, modern müzecilik anlayışına uygun olarak kâr amacı gütmeden, insan ve toplumun gelişimini sağlayıp, bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaç edinmekte, müzeler aracılığı ile Gaziantep’in zengin kültür birikimini, tarihsel köklerini, kentin kimliğini ve toplumun mirasını korumayı ve bunu ziyaretçilere aktarmayı hedef olarak görmektedir. Müzelerin birer yaygın eğitim kurumları olduğu inancına sahip olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda farklı koleksiyonlara sahip 10 adet müze ile özellikle öğrenciler için eğitim programları düzenlemekte ve müzelerde bulunan müze tanıtım rehberleri ve alanında uzman kişiler ile bu eğitimi gerçekleştirmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, müze olarak kullanılacak mekanların özellikle şehrin tarihsel özellikler taşıyıp taşımadığına dikkat etmekte ve mekânın niteliğine göre belirlemekte ve belirlenen müzenin çevre özelliklerini de göz önüne almaktadır. Böylece müzeye dönüştürülen tarihi mekanlar ile müze envanterleri arasında bir bağlılık oluşturmak amaçlanmakta ve kültürel süreklilik sağlanmaktadır. Ayrıca yeni kurulan müzelerde de mimari yapı ve kurulacağı arazinin ziyaretçilerde algıda bütünlük oluşturması amaçlanmaktadır. Yapılan bu çalışmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeler değerlendirilmiş ve çağdaş müzecilik modeline katkıları ele alınmıştır.

The role of Museums at Transfering Social Heritage An Evaluation on the Museums of Gaziantep Metropolitan Municipality

Modern museums not only protects, stores and exhibits the artworks but also explains them to its visitors through using effective communication methods. For this reason, museums have important roles at contributing to the cultural development of the public, transfering the marks of the past to the future, accumulating intellectual knowledge and researching, promoting the artworks. Gaziantep metropolitan municipality aims to contribute the accumulation of knowledge and development of individuals and society without profit making purpose in accordance with the modern museums approach.It also adopts the purpose of protecting and transfering the rich cultural heritage , historical roots, the city identity and social heritage of Gaziantep. Since our municipality accepts the museums as nonformal training centers , we continuously arrange training programmes ,especially targeting the students, at our ten museums having different themes and collections. Gaziantep metropolitan municipality cares about the historical value of the venue of the museums and minds the relationship between the venue and collection of the museum to enable cultural sustainaility Additionally, environmental conditions are also taken into consideration. Besides the newly established museums take into consideration the architecture and land of the museum in order to create cohereness of perception. This study evaluates the museums of Gaziantep metropolitan municipality and their contribution to contemporary museology model.

___

  • Altın, A. (2015). Gaziantep Türk-İslam Mimarisi (Eyyubiler’den Cumhuriyet’e), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Erzurum.
  • Ambrose, T. ve Paine, C. (2006). Museum Basics, New York.
  • Aydoğan, Y. (2020). Kültürel Miras Bilinci Kazanımıyla İlgili Müze Eğitim Dersi Üzerine Bir Durum Çalışması, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Eskişehir.
  • Erbay, F. (2017). “Oyuncak ve Oyun Müzelerinde Çocuklara Yönelik Eğitimin boyutları”, Milli Eğitim Dergisi, 46(214), ss.435-444.
  • Gürel, E. 2006. Müzeler için Durumsal Halkla İlişkiler Modeli, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.