MÜZELERDE KORUMA POLİTİKALARI

MÜZELERDE KORUMA POLİTİKALARI

  Müzeler geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görmekle beraber toplumun en önemli bellek kurumlarındandır. Özel sektör, şahıs  ve kamu sektörüne ait müzelerde bulunan obje ve koleksiyonların özenle korunup geleceğe iletilmesi gerekir. Müzelerdeki ziyaretçiler, müze çalışanları açısından en hayati olanı insan hayatının önceliklendirilmesidir. İkincil olarak müze binasının ve koleksiyonlarının korunması esastır. Müzelerin toplumu bilgiye ulaştırma misyonlarının yanında koruma görevleri de bulunmaktadır. Müze risk yönetimleri açısından insan, bina, koleksiyon üçlüsünde her noktanın ayrıntılarıyla irdelenmesi gerekir. Objeleri kısa, orta ve uzun vadede hasara uğratan tüm risk parametreleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bunun nedeni risk analizlerine bağlı olarak yapılacak risk önlemleri ve  acil durum / afet önlemleri için ilk basamağın teşkil edilmesidir. Müzelerin acil durum ve afetlere hazırlık kapasitelerinin artırılması suretiyle dirençlerinin geliştirilmesi ve esneklik kabiliyetlerinin kazandırılması gereklidir. Esneklik acil durumlara hızlı yanıt verme / reaksiyon görme olarak tanımlanabilir. Bunun yapılabilmesi yani acil durum / afetlere en uygun müdahale ile hasarların azaltılması için her bir kurum bir koruma politikasına sahip  olmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları ile de normal çalışma koşullarının sağlıklı ve güvenli sürdürülmesini sağlanır. Koleksiyon Koruma Politikaları diğer örneklerdir. Bu koruma politikalarında belirlenen misyon ve vizyon ile kurumlarda hem insan hem koleksiyona yönelik koruma sağlanarak oluşabilecek olası hasarların minimize edilmesi sağlanacaktır. Çalışmada, "Müzelerdeki Koruma Politikaları" ve bunlara yönelik dokümantasyon incelenmiştir.

___

  • İBB (2015). İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü İSG Yönergesi
  • KUZUCUOĞLU Alpaslan H. (2015). Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında Afetlere Yönelik Tedbirler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2015 Cilt: 17 Sayı: 1 (1-12)
  • ŞENEL, E. (2014). Koleksiyon Yönetim Politikası Oluşturmanın Müzecilik Açısından Önemi Ve Düzenleyici Faktörler, Cilt 3, Sayı 14, Volume 3, Issue 14.6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu (2012). 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete
  • WEB KAYNAKLARI:Avustralya Ulusal Müzesi Koleksiyonu Bakım ve Koruma Politikasıhttps://www.nma.gov.au/about/corporate/plans-policies/policieshttps://www.nma.gov.au/about/corporate/plans-policies/policies/collection-care-and-preservationBilim Müzesi Grubu Sağlık ve Güvenlik Politikası: https://www.sciencemuseumgroup.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/SMG-health-and-safety-policy.pdfLondra Kanal Müzesi Sağlık ve Güvenlik Politikası:https://www.canalmuseum.org.uk/hs-policy.htmHongkong Tarih Müzesi web sayfasıhttps://hk.history.museum/en_US/web/mh/about-us/vision.html
  • Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük web sayfası www.tdk.gov.tr