MANCHESTER ÜNİVERSİTE MÜZESİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERİ

Günümüzde üniversite müzelerinin sürdürülebilirliklerine yönelik evrensel çalışmalarında, sosyal kırılmalar yaşanmaktadır. Bu müzelerin teknolojik gelişmelerden kaynaklanan yeni değişimlere uyarlanma sorunu sürdürülebilir projeler üretmelerini de etkilemektedir. Bilişim teknolojilerinin hızla değişmesi de üniversite müzelerinin yönetim sistemlerinin planlanmasını zorunlu hale getirmiş, müzelerin stratejik çalışmalarını farklı boyutlara taşımıştır. Bu çalışmada; Manchester Üniversite Müzesi stratejik planları üzerinden, üniversite müzelerinin çalışmaları değerlendirilmektedir. Manchester Üniversitesi’nin bir parçası olan Manchester Müzesi ‘nin temelleri koleksiyoncu John Leigh Philips’e dayanmaktadır. Bugün Manchester Üniversite Müzesi; insan ve doğa tarihi koleksiyonunu 2025 yılı hedefi ile stratejik planlama çalışmaları ile sürdürülebilir kılmaktadır. Müzenin yenilikçi, deneyim yaratan çalışmaları yanında; disiplinlerarası iş birlikteliklerine yönelik değerler tanımı yapan planlar geliştirmektedir. Üniversite müzesinin sahip olduğu değerli kaynaklar; kalite, ulaşılabilirlik, işbirlik- telik, merak uyandırma ve sorumluluk almak olarak belirlenmiştir. Stratejik planlar içinde yönetimin hedefleride açıkça tanımlanmaktadır. Sonuç olarak, değişen üniversite müzeleri geleceğini planlamak için sürdürülebilir projelere ve stratejik planlara ihtiyaç du- yar. Bunun içinde değişimin iyi planlanmasına, müzenin kurumsal yapısına iyi uyarlanmasına ihtiyaç vardır. İyi planlanan sürdürülebilirlik çalışmaları; uzman kadrolar ile kurumsal yapının güvenirlik politikasının örtüşmesi ile mümkün olacaktır.

ABSTRACT SUSTAINABLE PROJECTS OF THE MANCHESTER UNIVERSITY MUSEUM

Today, there are social fractures on global studies regarding the sustainability of university museums. The adaptation issues of these museums to recent technological-based transformations affect the introduction of sustainable museum projects. Rapid changes of information technologies have required the planning of management systems of university museums, and carried museum strategic studies into different and new aspects. This study aimed to examine the studies of university museums through the existing strategic plans of Manchester University Museum. The Manchester Museum is a part of Manchester University, and the origins of the Manchester Museum lie in the collection of the Manchester collector John Leigh Philips. Today, the Manchester University Museum maintains the sustainability of the collection of human and nature history through the 2025 strategic planning studies. Besides the strategic plans regarding the innovative and experienced-ba- sed objectives of the museum, plans valuing for multidisciplinary work cooperatives are also developed. Valuable resources of the university museum are defined as the objectives of management work under the arguments of values, quality, accessi- bility, cooperativeness, establishing curiosity and taking responsibility. To conclude, changing university museums need sustainable projects and strategic plans to make plans of their future. The- refore, this change should be well-planned and well-adapted to the museums’ corporate structure. Well-planned sustainable studies will be possible with a coincide of expert staff and implementation of a corporate confidence policy.

___

 • Erbay, Mutlu, (2016), Manchester, Hokkaido ve Bogaziçi Üniversitesi Müzelerinin Karşılaştırılması; Ed. Fethiye Erbay ve Mutlu Erbay; Üniversite Müzeleri, Mimarlık Vakfı Yayını, ISBN. 978-605-65821-3-4, s.177-181
 • Erbay. Fethiye, (2013); Geleceğin Müzeleri Ve Değişim Stratejileri, TBMM Milli Saraylar Sanat,Tarih, Mimarlık Dergisi,Sayı:11,TBMM Milli Saraylar Yayını, Yayın No. 90, ISSN 1304-9046,İstanbul, S:19-31
 • Erbay. Fethiye, (2017); Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri, Ed. Erbay. Fethiye ve Erbay. Mutlu; 4. Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3701, ISBN: 978-975- 06-2302-8, Eskişehir.
 • Erbay. Fethiye, (1999); “Müzelerin Değişim Stratejileri”, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yıl Dönümün de Türk Müzeciliği ve Geleceği Uluslararası Konferans Bildirileri, 14-16 Mayıs 1999, Y.T.Ü. Yayınları, S. 37, İstanbul
 • Erbay, Mutlu, (2017), Changing Target Audience Of University Museums, Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri, Ed.
 • Erbay. Fethiye ve Erbay. Mutlu; 4. Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3701, ISBN: 978-975- 06-2302-8, Eskişehir
 • Madan. Rachel, (2011), Manchester United Museum And Tour Centre, Sustainable Museums: Strategies for the 21 st Century; MuseumsEtc Collection, ISBN: 978-1- 907697-09-8, İngiltere
 • Webb. Paul Fraser; (2011); Strategic Collections Management;
 • Webb. Paul Fraser; (2011); Strategic Collections Manage- ment; https://www.google.com/search?q=Paul+Fraser+Web- b%3B+Strategic+Collections+( Erişim, 25 Nisan 2018)
 • Manchester Museum Stratejik Plan 2015-2018,http://docu- ments.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=24713 ( Erişim, 25 Nisan 2018)
 • www.museum.manchester.ac.uk/about/ ( Erişim, 25 Nisan 2018) http://www.museum.manchester.ac.uk/learn ( Erişim, 25 Nisan 2018)