ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EDMODO KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, Edmodo eğitsel sosyal ağ sitesinin kullanımının üniversite öğrencilerinin algılarına göre değerlendirilmesidir. Araştırma olgubilim desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Kayseri Üniversitesi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi ve olgu bilimi deseni kullanılarak hazırlanan araştırmanın çalışma grubu için ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 7’si kadın ve 12’si’i erkek olmak üzere toplam 19 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analizi yöntemine göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin Edmodo eğitsel sosyal ağ uygulamasına ilişkin görüşleri beş farklı tema altında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrenciler Edmodo’ya ilişkin olarak uygulamanın paylaşım yapmaya imkân tanıması, iletişimi güçlendirmesi, zaman ve mekândan bağımsız bir öğrenme ortamı sunması gibi olumlu özeliklerini vurgularken; uygulama dilinin ve arayüzünün zor tarafları olması, amaç dışı kullanım ile zaman kaybına sebep olması ve internet bağlantısı gerektirmesi gibi durumları da olumsuz olarak nitelendirmişlerdir. Ayrıca Edmodo eğitsel sosyal ağ sitesinin derse olumlu etkileri öğrenciler tarafından bilişsel ve duyuşsal bağlamda değerlendirilmiştir.

UNIVERSITY STUDENTS' VIEWS ABOUT EDMODO USE

The purpose of this study was to evaluate the use of Edmodo according to the perceptions of university students. The research was conducted according to the phenomenological design. Study group includes students enrolled at Computer Technologies department at Develi Hüseyin Şahin Vocational School at Kayseri University. The criterion sampling method was used for the study group of the study, which was prepared using qualitative research method and phenomenology design. The study group of the research consists of 19 students in total. A semi-structured interview form developed by the researchers was used as the data collection tool. Data were analyzed based on descriptive analysis method. As a result of the analysis of the data, the opinions of university students on Edmodo educational social network application were evaluated under five different themes. As a result of the study, the students emphasized the positive features of the application such as allowing sharing, strengthening communication, and offering a learning environment independent of time and place. Students also described the situations such as having difficult parts of application language and interface, causing loss of time due to misuse and requiring internet connection as negative. In addition, the positive effects of the Edmodo educational social network site on the course were evaluated by the students in a cognitive and affective context.

Kaynakça

Al-Said, K. M. (2015). Students' perceptions of Edmodo and mobile learning and their real barriers towards Them. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 14(2),167-180.

American Library Association, (2011). The best web sites for teaching and learning honors websites. http://www.ala.org/search-results?as_q=edmodo

Dewi, F. (2014). Edmodo: A social learning platform for blended learning class in higher education. Research in Education Technology: Pedagogy and Technology Journal, 11(2), 1-11.

Durak, G. (2017). Using social learning networks (slns) in higher education: edmodo through the lenses of academics. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(1), 84–109.

Enriquez, M. A. S. (2014). Students’ perceptions on the effectiveness of the use of edmodo as a supplementary tool for learning. DLSU Research Congress in De La Salle University, 6- 8 March 2014, Manila, Philippines.

Ersoy, A. F. (2016). Fenomenoloji. Ahmet Saban ve Ali Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (s. 51-105). Ankara: Anı Yayıncılık.

Holland, C. & Muilenburg, L. (2011). Supporting student collaboration: edmodo in the classroom. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 7 March 2011, Nashville, Tennessee, USA.

İnel-Ekici, D. (2017). The use of edmodo in creating an online learning community of practice for learning to teach science. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 91- 106.

Kazancı, A. ve Dönmez, F. İ. (2013). Okul 2.0 eğitimde sosyal medya ve mobil uygulamalar. Anı Yayıncılık.

Kongchan, H. (2012). How a non-digital-native teacher makes use of edmodo, 5th International Conference ICT for Language Learning.15-16 November 2012, Italy.

Merriam S. B. (2015). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık (Orijinal eserin yayın tarihi 2009).

Paliktzoglou, V. ve Suhonen, J. (2014). Microblogging in higher education: the edmodo case study among computer science learners in finland. Journal of Cases on Information Technology (JCIT), 16(2).

Patel, B. H., Thakkar, A. ve Shah, P. (2017). Edmodo: ıct based collaborative learning tool in promoting professional learning platforms. National Conference on Advancement in era of Multidisciplinary Systems.

Purnawarman, P. Susilawati, and Sundayana, W. (2016). The use of edmodo in teachıng wrıtıng in a blended learnıng settıng. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 5(2), 242-252.

Shams-Abadi, B. B., Ahmadi, S. D. ve Mehrdad, A. G. (2015). The effect of edmodo on efl learners’ writing performance. International Journal of Educational Investigations, 2(2), 88-97.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Thongmak, M. (2013). social network system in classroom: antecedents of edmodo © adoption. Journal of e-Learning and Higher Education, Article ID 657749.

Ulu, H. ve Zelzele, E. B. (2018). Öğretmen adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2608-2628.

Uysal, S. ve Gündoğdu, K. (2018). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları ve öz düzenleme becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1902-1928.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster