GELİR DAĞILIMI-HANEHALKI BORCU İLİŞKİSİ: OECD ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, hanehalkı borcu ve gelir dağılımı arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu doğrultuda 1995-2021 dönemi ve 34 OECD ülkesini kapsayan veri seti, OECD tabanından elde edilmiştir. Serilerin durağanlığı ve modelin istikrar testi literatüre uygun biçimde gerçekleştirilmektedir. Elde edilen bulgulara göre, gelir dağılımı ve hanehalkı borç oranı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki mevcuttur. Gelir eşitsizliği arttıkça (gelir dağılımı kötüleştikçe), borç oranı artmaktadır. Bununla birlikte etki-tepki ve varyans ayrıştırması analizlerine göre, söz konusu etki, uzun dönemde sürdürülmekte ve artarak devam etmektedir. Elde edilen bulgular, çift yönlü nedensellik bağlamında, mevcut literatür ile uyumludur. Bu bağlamda, kısa ve uzun dönemde ekonomik istikrara yönelik politikaların, gelir dağılımının uzun dönem etkileri göz önünde bulundurması gerekliliği vurgulanmaktadır.