Fen Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımının Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Dijital Okuryazarlık Seviyelerine ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretiminde dijital öykü kullanımının öğrenciler üzerinde çeşitli değişkenlere göre etkisini araştırmaktır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde dijital öykülerin daha çok Sosyal Bilgiler dersinde değerler öğretimi, Türkçe dersinde okuma-yazma öğretimi, tarih ve dil öğretimi alanlarında kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle fen öğretiminde dijital öykü kullanımının fen dersine yönelik tutuma, dijital okuryazarlığa, eleştirel düşünme becerisine etkileri araştırılmak istenmiştir. Dijital öykülerin ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine, belirlenen değişkenlerin etkisinin incelendiği bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemi içerisinde bulunan yarı deneysel desenlerden ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır (Gündüz 2019). Araştırmanın çalışma grubu, 2021/2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Biri deney grubu ( n=19), diğeri kontrol grubu (n=16) olmak üzere toplam 35 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplamak için Tosun ve Genç (2015) tarafından gerçekleştirilen “Fen Tutum Ölçeği”, Pala ve Başıbüyük (2020)’ın geliştirdiği “10-12 Yas Grubu Öğrencileri İçin Dijital Okuryazarlık Ölçeği”, Akar ve Uluçınar (2020) tarafından geliştirilen “İlkokul Öğrencileri İçin Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre fen bilimleri dersinde dijital öykü kullanımı fen dersine yönelik tutumu, dijital okuryazarlığı, eleştirel düşünme eğilimini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre fen bilimleri ve diğer derslerde dijital öykü kullanımı arttırılabilir

The Effect uf Using Digital Stories in Science Teaching On Students' Attitudes Towards Science Lesson, Digital Literacy, Critical Thinking Skills

The aim of this research is to investigate the effect of using digital stories on students in science teaching according to various variables. When the studies are examined, it is seen that digital stories are mostly used in the fields of teaching values in Social Studies course, literacy teaching in Turkish course, history and language teaching. For this reason, it was aimed to investigate the effects of using digital stories in science teaching on attitudes towards science courses, digital literacy and critical thinking skills. In this study, the quantitative research method was used to examine the effect of the determined variables on the third grade elementary school students of digital stories. In the quantitative research method, a pre-test-post-test paired control group design, which is one of the semi-experimental designs, was used (Gündüz 2019). The working group of the research is composed of primary school third grade students affiliated to the Ministry of National Education in the fall semester of the 2021/2022 academic year. It consists of 35 elementary school third grade students, one of which is the experimental group (n = 19) and the other is the control group (n = 16). The “Science Attitude Scale” developed by Tosun and Genç (2015), the “Digital Literacy Scale for Students Aged 10-12” developed by Pala and Ba Decibüyük (2020), and the “Elementary School Students” developed by Akar and Uluçınar (2020) were used to collect data. The ”Critical Thinking Tendency Scale" was used for this study. According to the results obtained from the research, it was concluded that the use of digital stories in science lesson positively affects attitude towards science lesson, digital literacy and critical thinking tendency. According to these results, the use of digital stories in science and other courses can be increased.

___

 • Armstrong, S. (2003). The power of storytelling in education. In S. Armstrong (Ed.), Snapshots! Educational insights from the Thornburg Center (pp.11-20). The Thornburg Center.
 • Balaman, F. (2015). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin toplumsal değer yargılarına etkisi. Electronic Journal of Education Sciences, 4(8), 159-168.
 • Bhatt, I. (2012). Digital literacy practices and their layered multiplicity. Educational Media International, 49(4), 289-301.
 • Bull, G., & Kajder, S. (2004). Digital storytelling in the language arts classroom. Learning ve Leading with Technology, 32(4), 46-49.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Ş, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem.
 • Çakıcı, L. (2018). Dijital öykü temelli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarı motivasyon ve matematik etkinliklerine yönelik tutumları üzerine etkisi, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.
 • ÇEPNİ, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4th ed.). Trabzon.
 • Demir, S., & Kılıçkıran, H. (2018). Dijital öyküleme uygulamasının özel yetenekli öğrencilerin yazma becerilerine etkisi. Journal of Interdisciplinary Educational Research, 2(4), 12-18.
 • Demirbaş, İ. (2019). Dijital öykülerin ilkokul öğrencilerinin dinlediğini anlama ve yaratıcı yazma becerilerine etkisi, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Dogan, B. (2007). Implementation of digital storytelling in the classroom by teachers trained in a digital storytelling workshop, [Doctoral Dissertation], University of Houston, Houston, USA.
 • Dogan, B. (2012). Educational uses of digital storytelling in K-12: Research results of digital storytelling contest (DISTCO) 2012. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology ve Teacher Education International Conference Book, (pp.1353-1362). Chesapeake.
 • Garrety, C. (2008). Digital storytelling: An emerging tool for student and teacher learning. Ames, [Doctora dissertion]. Universty of IA. lowa State, USA.
 • Göçen, G.(2014). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin akademik başarı ile öğrenme ve ders çalışma stratejilerine etkisi, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • İnceelli, A. (2005). Dijital hikâye anlatımının bileşenleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 132-142.
 • Jakes, D.S., & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An introduction to digital storytelling. http://www.jakesonline.org/dsttechforum.pdf
 • Kocaman Karoğlu, A. (2015). Öğretim sürecinde hikaye anlatmanın teknolojiyle değişen doğası: Dijital hikaye anlatımı. Eğitim Teknolojisinde Kuram ve Uygulama, 5(2),89-106.
 • Korucu, T. A (2019). Fen eğitiminde kullanılan dijital hikayelerin öğretmen adaylarının akademik başarısı, sayısal yetkinlik durumları ve sorgulama becerileri üzerindeki etkisi. Kastamonu Dergisi, 28(1), 353-370.
 • Prensky, M (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Robin, B. R. (2006): The Educational Uses of Digital Storytelling. In C. M. Crawford, R. Carlsen, K. McFerrin, J. Price, R. Weber ve D. A. Willis (Eds.). Proceedings of Society for Information Technology ve Teacher Education International Conference Book (pp. 709-716). Chesapeake.
 • Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into Practice, 47(3), 220-228.
 • Sever, T. (2014). An investigation into the impact of digital storytelling on the motivation level of students, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye.
 • Tally, B., & Goldenberg, L. B. (2005). Fostering historical thinking with digitized primary sources. Journal of Research on Technology in Education, 38(1), 1–21.
 • Teltik- Başer, E. (2008). 5e modeline uygun öğretim etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Turgut, G., & Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 97-121.
 • Uçar, B. (2016). Dijital öykülemenin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine olan etkisi, [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Ulum, E., & Yalman, E. F. (2018). Examining the Effects of Preparing Digital Storytelling in Science and Technology Course on the Academically Inadequate Students Spending Much Time on Computers. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 306-335.