Başak KASAP, Serkan SAY

Fen Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımının Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Dijital Okuryazarlık Seviyelerine ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

The Effect uf Using Digital Stories in Science Teaching On Students' Attitudes Towards Science Lesson, Digital Literacy, Critical Thinking Skills

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

84-96

Dijital Öykü, Fen Dersi, Eleştirel Düşünme, Tutum, Dijital Okuryazarlık

digital story, attitude, digital literacy, Science lesson

38537

Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

EĞİTİMDE QR KOD KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Esra UÇAK, Sibel USTA

Çevrimiçi bir derste Web 2.0 araçlarına dayalı etkinliklerin öğrencilerin yansıtıcı ve eleştirel düşünme ile problem çözme becerilerine etkisi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Cengiz GÜNDÜZALP

‘Ben’i ve ‘Öteki’ni Anlamak Eleştirel Oksidentalizmin Özüdür! –İbrâhîm el-‘Âtî İle İlmü’l-İstiğrâb Üzerine Bazı Mülâhazalar–

Hadis Tetkikleri Dergisi

İbrahim EL-'ATÎ, Çevirmen: Emine AVCI

Evaluation of The 11th Grade Philosophy Curriculum in Terms of Its Suitability to Critical Thinking[11. Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi]

Eğitim Yansımaları

Sevim BAHADIR, Hasan Güner BERKANT

Antonis Samarakis’in “Nehir” Öyküsünde Su İmgesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özlem ATAY

Fen Eğitimi Alanında Dijital Öykü Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması / The Effect of Digital Story Applications on Academic Achievement in Science Education: A Meta-Analysis Study

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Güler GÖÇEN KABARAN

Fen Lisesi Kimya Ders Kitaplarındaki Deneylerin 2018 Yılı Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı'nın Deneysel Çalışmaya Yönelik Amacı Açısından Analizi

Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi

Canan NAKİBOĞLU