Uzaktan Eğitim Sürecinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin EBA Canlı Ders Uygulamasına İlişkin Görüşleri

2019 yılının son aylarında Çin’de meydana gelen koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılarak toplumun yaşam akışını bozmuş ve birçok alanı etkileyerek değişime neden olmuştur. Eğitim de etkilenen bu alanlardan biridir. Bu salgının eğitim üzerindeki en büyük etkisi; Tüm dünyada okulların kapatılması ve yüz yüze eğitimin askıya alınmasıdır. Eğitimin aksamaması adına farklı yazılım türleri ve uygulamalar üzerinden uzaktan eğitim sistemi yürütülmeye çalışılmıştır. Türkiye de salgın sürecinde varolan teknolojik imkânları kullanarak öğretmen ve öğrencilerin internete erişim düzeylerine ve teknolojiyi kullanma becerilerine göre uzaktan eğitimi uygulamaya çalışmıştır. Bu süreçte alt yapısı güçlendirilmiş yapay zekâ tabanlı sosyal eğitim platformu olan EBA kullanılmıştır. Canlı ders uygulamasının platforma eklenmesiyle EBA, uzaktan eğitimin etkin aracı haline gelmiştir. EBA canlı ders uygulaması, öğretmenlerin öğrencileriyle eğitim faaliyetlerini uzaktan sürdürmelerine ve etkili iletişim kurmalarına olanak sağlayan bir ortamdır. Bu araştırmanın temel amacı, EBA canlı ders uygulamasını kullanan sosyal bilgiler öğretmenlerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim sürecini değerlendirmektir. Bu süreçte öğretmen merkezli bir yaklaşımın uygulanması nedeniyle, yeni öğrenme-öğretme sürecinin planlanması, uygulanması ve uzaktan eğitim etkinliklerinin sosyal bilgiler dersine yansımasının değerlendirilmesinde öğretmen görüşleri büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, temel yorumlayıcı nitel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu uzaktan eğitim döneminde Nevşehir ilinde görev yapan 17 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturur. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bu analizler doğrultusunda EBA canlı ders uygulamasının; öğrenme-öğretme sürecinde kullanımı, sorunları, olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre; EBA canlı ders uygulamasının öğrenme-öğretme sürecinde kullanımının; Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarına ulaşılmaması, konu ve kavram aktarımında sürekli tekrara ihtiyaç duyulması, soyut kavramların öğretiminde güçlükler, öğrenci ve öğretmenlerde motivasyon kaybı, bilinçsizlik gibi sebeplerle yeterli olmadığı görülmüştür. Buna ek olarak uzaktan eğitimin öğrenci ve öğretmenlerin sosyal yaşamına olumsuz etkileri Sosyal Bilgilerin tasarlanış amacına ters düşmektedir. Salgın süreci boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, zamandan ve mekândan tasarruf sağlanması, derslerin yüz yüze eğitime göre daha hızlı işlenmesi, ailenin süreçte aktif rol alması, EBA canlı ders uygulamasının olumlu yönleri arasında yer alır. Araştırma sonuçlarına göre; Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sosyalleşmesini sağlayacak ders etkinlikleri ve dijital materyaller tasarlanmalıdır. Yine bu süreçte bireylerin sosyal yaşamdaki sorumlulukları dikkate alınarak öğretmen-öğrenci-aile arasındaki iletişim güçlendirilmelidir.

Opinions Of Social Science Teachers On The Application Of Eba Live Course In The Process Of Distance Education

The coronavirus epidemic that occurred in China in the last months of 2019 has spread all over the world, disrupting the life flow of society and causing change by affecting many areas. Education is one of these areas. The biggest impact of this epidemic on education; It is the closure of schools and the suspension of face-to-face education all over the world. In order not to interrupt the education, a distance education system has been tried to be carried out through different software types and applications. Turkey has tried to implement distance education according to the internet access levels of teachers and students and their ability to use technology by using the existing technological opportunities during the epidemic process. In this process, EBA, an artificial intelligence-based social education platform with a strengthened infrastructure, was used. With the addition of the live course application to the platform, EBA has become an effective tool for distance education. The EBA live lesson application is an environment that allows teachers to maintain their educational activities remotely and communicate effectively with their students. The main purpose of this research is to evaluate the distance education process from the perspective of social studies teachers who use the EBA live lesson application. Due to the application of a teacher-centered approach in this process, teachers' opinions are of great importance in the planning and implementation of the new learning-teaching process and in evaluating the reflection of distance education activities on the social studies course. In the study, the basic interpretive qualitative design was used. The study group of the research consists of 17 Social Studies teachers working in Nevşehir during the distance education period. Using a semi-structured interview form to collect the research data, the obtained data were analyzed with content analysis. In line with these analyzes, EBA live lesson application; Various findings have been reached regarding its use, problems, positive and negative aspects in the learning-teaching process. According to these findings; The use of EBA live course application in the learning-teaching process; It has been observed that the Social Studies course is not sufficient due to reasons such as not achieving the objectives, needing constant repetition in transferring the subject and concept, difficulties in teaching abstract concepts, loss of motivation in students and teachers, and unconsciousness. In addition, the negative effects of distance education on the social life of students and teachers contradict the purpose of Social Studies. Continuation of educational activities during the epidemic process, saving time and space, teaching lessons faster than face-to-face education, the active role of the family in the process are among the positive aspects of the EBA live lesson application. According to the results of the research; Course activities and digital materials should be designed to enable students to socialize in the distance education process. Again, in this process, the communication between teacher-student-family should be strengthened by taking into account the responsibilities of individuals in social life.

___

 • Akgül, G., & Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37.
 • Alper, A. (2020). Salgın sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: durum çalışması. Milli Eğitim, Cilt (49), Özel Sayı: 1, (45-67).
 • Arat, T., & Bakan, Ö. (2014). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374.
 • Atubi, F. O., & Obro, S. (2020). Covid-19 pandemic lockdown and the upsurge of online learning: prospects for social studies in Nigeria. Journal of the Social Sciences, 48(3), 4001-4011.
 • Avcı, F., & Akdeniz, E.C. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154.
 • Aydemir, A. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci-veli iletişimi: Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin deneyimleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 813-827.
 • Aytaç, T. (2021). The problems faced by teachers in Turkey during the COVID-19 pandemic and their opinions. International Journal of Progressive Education, 17(1), 404-420.
 • Bakioğlu, B., Çevik, M. (2020). Coronavirüs salgını sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. & Şahin, E. (2020). Koronavirüs salgın sürecinin getirisi olan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. AJER - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397 https://dergipark.org.tr/pub/egitime-ISSN 2619-9351.
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). COVID-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Bayram, H. (2021). Challenge’s secondary school teachers face during the distance education process. International Journal of Eurasian Education and Culture, 6(12), 613-658.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Koronavirüs) salgın süreci ve salgın sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıöğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, AUAd, 6(3), 112-142.
 • Can, E. & Günbayı, İ. (2021). Koronavirüs salgın sürecinde eğitim bilişim ağı (eba) üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin ilkokul yönetici ve öğretmenlerinin görüşleri. Asia Studies Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, 5(16), 279-303.
 • Creswell, J. W. (2008). Qualitative inquiry and research method: Choosing among five approaches. Newgate.
 • Code, J., Ralph, R., & Forde, K. (2020). Pandemic designs for the future: Perspectives of technology education teachers during COVID-19. Information and Learning Sciences. 121(5/6), 419-431.
 • Coşkun Keskin, S., Şentürk, G., Ömer, M., & Dursun, R. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin yaşadığı problemler: Sosyal bilgiler öğretmenleri örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 475-505.
 • Çakmak, Z., & Kaçar, T. (2021). The views of social studies teachers on distance education. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(3), 605-620.
 • Çelik, T. (2020). Dijital çağda Sosyal Bilgiler öğretmeni yetiştirme: bir eylem araştırması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 211-229.
 • Doğan, S., & Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Durmuş, A. ve Eryılmaz Toksoy, S. (2022). Eba canlı ders uygulaması hakkında öğretmen görüşleri. e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 299-312.
 • Dündar, R., & Yeşilyurt, S. (2020). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı özelinde uzaktan eğitime bakış açılarının değerlendirilmesi. International Journal of Social Science Research, 9 (1), 79-95.
 • Elçi, İ., & Tünkler, V. (2022). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin COVID-19 döneminde gerçekleştirilen acil uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimleri ve yeni normale dair öngörüleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 307-324.
 • Ezer, F., & Aksüt, S. (2021). Covid-19 sürecinde sosyal bilgiler dersinde Eğitim Bilişim Ağı platformunu kullanmaya yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 197-233.
 • Fidan, M. (2020). Koronavirüs belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43. https://doi.org/10.29065/usakead.736643
 • Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş. (Çev: A. Ersoy ve P, Yalçınoğlu). Anı Yayıncılık.
 • Güllü, A.O., Doğan, Ü.A., Kaymak, İ., &Erpolat, U.(2022). Pandemi döneminde öğretmnelerin uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Yalvaç Akademi Dergisi.7:1, 76-89.
 • Hayırsever, F., & Kısakürek, M.A. (2014). Sosyal Bilgiler ders kitabının, ilköğretim programında kazandırılması hedeflenen beceriler açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(8), 23-42.
 • Heafner, T. (2004). Using Technology to Motivate Students to Learn Social Studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.
 • Kalemkuş, F. (2016). Ortaöğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin eğitim bilişim ağı (eba)’ya ilişkin görüşleri, [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Kana, F., & Aydın, V. (2017). Ortaokul öğretmenleri ve öğrencilerinin eğitim bilişim ağı hakkında görüşleri. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 1494-1504.
 • Karaca, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri, [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Karakuş, İ. & Karakuş, S. (2017). Akıllı tahta kullanımına yönelik ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 4(2), 1-37.
 • Kartal, M. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (eba) hakkındaki görüşleri. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye.
 • Kaya, E. (2021). Sosyal Bilgiler dersinin tasarım süreci. İçinde E. Kaya (Ed.), Sosyal Bilgiler dersi ve eğiiminin tasarımı içinde (s. 2-25). Pegem Akademi.
 • Kaya, E., & Bayram, H. (2021). Utilization of the research compliance matrix in educational research design and evaluation: design-based research. İnternational Of Education Technology And Scientific Researches, 6(15), 887-944.
 • Keleşoğlu, S., Kartal, M., &Koçer, E. (2023). Pandemi sosyal bilgiler öğretimini nasıl vurdu? Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 9(1), 118-149. https://doi.org/10.51948/auad.1173644.
 • Kılıç, A., & Beldağ, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma. Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-23.
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). MEB’e bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299. https://doi.org/10.33692/avrasyad.662503
 • Korkut, Ş., & Memişoğlu, H. (2021). Sosyal Bilgiler öğretmenleri ve öğrencilerin görüşlerine göre uzaktan eğitim süreci. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3(7), 1639-1682.
 • MEB, (2020). EBA canlı ders uygulaması hakkında bilinmesi gerekenler. MEB.https://ordu.meb.gov.tr/www/eba-canli-ders-uygulamasi-hakkinda-bilinmesi-gerekenler/icerik/4025.
 • Nikou, S., & Maslov, I. (2021). An analysis of students' perspectives on e-learning participation–the case of COVID-19 pandemic. The International Journal of Information and Learning Technology, 38(3), 299-315.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Paydar, S., & Doğan, A. (2019). Öğretmen adaylarının açık ve uzaktan öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri. Eğitim ve Teknoloji, 1(2), 154-162.
 • Polat, H. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sınıf yönetiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Sarı, E., & Sarı, B. (2020). Kriz zamanlarında eğitim yönetimi: Koronavirüs örneği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2), 49- 63.
 • Sarışık, S., Sarışık, S., &Tuğra, F.(2021). Salgın sürecinde ortaokullarda canlı ders uygulamasının kullanımının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 95 – 111.
 • Tanta, A. (2021). Pandemiden kaynaklı uzaktan eğitim sürecinde sosyal bilgiler derslerine yönelik öğretmen görüşleri, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Tarman, B., Kilinc, E., & Aydin, H. (2019). Barriers to the effective use of technology integration in social studies education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 19(4), 736-753.
 • Taş, H. (2021). Corona virüs salgını sürecinde uygulamaya konan uzaktan eğitimin paydaş görüşleri bağlamında değerlendirilmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(23), 23-49.
 • Türk Dil Kurumu, (2019). Online Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cca21be0b54f3.43240071
 • Türker, A., & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
 • UNESCO. (2020). School closures caused by Coronavirus (Koronavirüs). https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
 • Uyar, E. (2020). Koronavirüs salgını sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2), 2-12.
 • Whitworth, S. A., & Berson, M. J. (2003). Computer technology in the social studies: an examination of the effectiveness literature (1996-2001). Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2(4), 471-508.
 • Yapar, N. E., Uluçınar Sağır, Ş., & Bozgün, K. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde EBA platformu çevrim içi uzaktan eğitimleri hakkında öğretmen görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 1891-1933.
 • Yeşilyurt, H. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 7(2), 378-399.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Yılmaz, M. (2020). Uzaktan eğitimin iyileştirilmesi: Salgın kaynaklı eğitim krizini aşmak için öneriler. İlke Politika Notları, 27(12), 3-16.
 • Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G., &Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre salgın dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Palet Yayınları.
 • Zengin, E., Aslan, Ö., Alu, C., & Aslan, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin pandemi (Covid-19) sürecinde sosyal bilgiler dersinin uzaktan eğitim şeklinde işlenmesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 25(87), 117-142.