İLKOKUL 2.SINIF MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Bu araştırmada, 2.sınıf matematik dersi öğretiminde, toplama ve çıkarma işlemi becerileri geliştirilirken öğretmenlerin kullandığı yöntemleri ve bu yöntemlerin etkililiğini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmada 2.sınıf matematik öğretiminde, toplama ve çıkarma işlemi becerileri geliştirilirken hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, hangi yöntem ve teknikler kullanılırken öğrenme eyleminin daha kolay gerçekleştirildiği, hangi yöntem ve teknikler kullanılırken öğrenme eyleminin daha zor gerçekleştirildiği, öğrenme öğretme sürecinde yaşanılan zorlukları, hangi materyallerin öğrenme eylemine katkı sağladığı, öğrenme öğretme sürecinde verimi arttırmak adına kullanılan özgün yöntem, teknik ve uygulamaları ve öğrenme öğretme sürecinde verimi arttırmak adına öğretmen önerileri araştırılmıştır. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Çanakkale ili merkezinde, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda görev yapan otuz 2.sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir.

___

  • Akinsola, M.K. & Olowojaiye, F.B. (2008). Teacher instructional methods and student attitudes towards mathematics. International Electronic Journalof Mathematics Education, 3 (1), 60–73.
  • Akyurt, G. K. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonu, kaygısı ve başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ordu Üniversitesi Ordu.
  • Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Pegem Akademi. Berberoğlu, G. (2013). “Türk bakış açısından PISA araştırma sonuçları, ”http://www.konrad.org.tr/Egitimturk/07girayberberoglu.pdf (04.12. 2013 erişildi).
  • Bilen, M. (2014). Plandan Uygulamaya Oğretim. Ankara: Yargı Yayınevi.
  • Buran, O. & Kaplan, A. (2021). Problems faced by elementary mathematics teachers in their professional lives. Eurasian Journal of Teacher Education, 2(1), 27-41.
  • Cansız, Ş. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının öğrencilerin matematik başarısına ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
  • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.