EVALUATION OF TOP MANAGERS AND WORKERS’ VIEWS WHO WORK IN THE CENTRAL ORGANIZATION OF MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION ON RESTRUCTURE

Aim. The aim of the study is to examine the views of top managers and workers that work in the central organization of Ministry of National Education on restructure (MoNE). Method. The qualitative method was used in this study. The views of top managers in MoNE on restructure were collected via semi-structured interview form. Moreover, focus group interview was held with a group of nine participants (two chefs, a teacher who works in the headquarter of MoNE, two educationalists, a branch manager, an inspector, a head manager and two MoNE educational assistant experts). Findings. In this qualitative research, content analysis was conducted and the themes after the analysis were very close to the organizational change management model of Tushman and O’Reilly. The themes of the analysis were human, culture, structure, task, strategical choices and managerial leadership; and the restructure of MoNE was evaluated via these themes. Results. When the findings related to these themes were examined, it was seen that participation in the decision making process of organizational changing was poor, the effects of change on workers were ignored, the model after the change processes was not well built, uneasiness was the dominant factor in the changing period, there was no environment of trust, organizational memory was destructed and there was no effective monitoring and evaluation mechanism. It could be said that the positive sides of the changing process were that the bulky body of MoNE decreased, the positions and criteria of MoNE educational assistant experts were organised via legal regulations, and overlap of works was more ordinate.

Kaynakça

Balcı, A. (2000). Örgütsel Gelişme: Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem A.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational Leadership: A Response To Critiques. M. M. Chemers, & R. Ayman içinde, Leadership Theory and Research. New York: Academic.

Başaran, İ. (1992). Yönetimde Insan Ilişkileri. Yönetsel Davranış. Ankara: Gül.

Benneth, E. (2008). E-Tools Of Change: An Analysis of Corporate Inranet Promoting Organizational Change. Baystate Health and Tufts University of Medicine, 40(3), 3-12.

Burnes, B. (2004). Managing Change. London: Prentice Hall.

Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde Yönetimi Anlamak Sistemi Çözmek. Ankara: Pegem A.

Cadwell, P., & Gould, E. (1992). Effecting Change In A Resistant Organization.12.10.2014 tarihinde eric.ed.gov. adresinden alındı

Creswell, J. (2014). Araştırma Deseni. (S. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.

Dobson, P. (1998, December). Changing Culture. Employment Gazette, 647-650.

Drucker. (1996). 21. Yy. Için Yönetim Tartışmaları. (T. Bahçıvangil, & G. Gorbon, Çev.) İstanbul: Epsilon.

Drucker, P. (2006). Klasik Drucker. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.

Floyd, P. (2002). Organizational Change. Oxford: Capstone.

Fullan, M. (2004). Leading In A Culture Of Change. San Fransisco: Jossey-Bass.

Fullan, M. (2007). The New Meaning Of Educational Change. Amsterdam: Teachers College.

Glesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş (4. b.). (A. Ersoy, & P. Yalçınoğlu, Çev.) Ankara: Anı.

Hesapçıoğlu, M. (2003, Mayıs). Okul, “New Public Management” Ve Toplam Kalite yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 145-165.

Hoy, W., & Miskel, C. (1991). Educational Administration:Theory, Reseach And practice. New York: Mc Graw Hill.

Kaptan, Z. (2001). Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma. 2000 yılında Türk Millî Eğitim Örgütü ve Yönetim. Eğitimde Yansımalar: IV Ulusal Sempozyumu. Ankara: Öğretmen H. H. Tekışık Eğitim Geliştirme Vakfı.

Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, Ilkeler, Teknikler. Ankara: Nobel.

Lawler, A., & Silitoe, J. (2010). Perspectives On Instituting Change Management In Large organizations. Australian Universities' Review, 52(2), 41-48.

MEB. (2010). Yeşil Kitap. 10 21, 2014 tarihinde www.kamudanhaber.com adresinden alındı

MEB. (2011, 11 11). 848 sayılı Müsteşarlık Emri.

MEB. (2013, 03 08). 174620 sayılı Müsteşarlık Emri.

Morris, J. (2011, June). Running Head: Would Having A Lead Instructional Designer Position Encourage Change In A K-12 Educational Setting.Mayıs 25, 2014 tarihinde www.eric.ed.gov adresinden alındı

Mullins, L. (1996). Management And Organizational Behaviour. London: Pitman.

Owens, G. R. (1991). Organizational Behavior In Education (4. b.). New Jersey:: Prentice Hall.

Örücü, D. (2012). Örgütsel Değişimin Yönetimi. S. Özdemir içinde, Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama. (s. 445-481). Ankara: Pegem Akademi.

Özdemir, S. (1995). Eğitimde Örgütsel Değişme: Ders Geçme Ve Kredili Sistem Üzerine Bir Araştırma. MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Özdemir, S. (2013). Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Ankara: Pegem.

Özdemirci, A. (2011). Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlama. İstanbul: Beta.

Özden, Y. (2000). Eğitimde Dönüşüm: Yeni Değerler.Ankara: PegemA.

Öztürk, İ., & Balcı, A. (2014). MEB 652 KHK ile Yeniden Yapılanmasına Ilişkin Ankara Ili Kamu Ilkokul Ve Ortaokul Yönetici Görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(1), 213-238.

Patton, M. (2014). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri. (3 b.). (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev.) Ankara: PegemA.

Resmî Gazete. (1981, 4 25). 2451 Sayılı Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne Ilişkin Kanun. (17321).

Resmî Gazete. (1992, 04 30). 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun. (21240).

Resmî Gazete. (1999, 8 13). Milli Eğitim Bakanlığı Ilköğretim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği. (23785).

Resmî Gazete. (2011, 09 14). 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. (28054 ).

Resmi Gazete. (2012, 03 30). 28249 Sayılı Milli Eğitim Uzmanları Yönetmeliği.

Resmî Gazete. (2014, 03 14). 6528 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu Ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (28941).

Robbins, S., & Judge, T. (2013). Organizational Behaviour (16 b.). London: Prentice Hall.

Slater, R. (2000). Jack Welch ve General Electric’in Yolu. (S. Özkal, & T. Arıkan, Çev.) İstanbul: Literatür.

Tabak, H. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin Yeniden Yapılanmasına Ilişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Toklucu, E. (2001). MEB Merkez Teşkilatının Yapısına Ait Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. 2000 Yılında Türk Millî Eğitim Örgütü Ve Yönetim. Eğitimde Yansımalar: IV Ulusal Sempozyumu. Ankara: Öğretmen H. H. Tekışık Eğitim Geliştirme Vakfı,.

Toptan, K. (2001). Yeniden Yapılanma. 2000 yılında Türk Millî Eğitim Örgütü ve Yönetim. Eğitimde Yansımalar: IV Ulusal Sempozyumu. Ankara: Öğretmen H. H. Tekışık Eğitim Geliştirme Vakfı.

Tseng, C., & Mclean, G. (2008). The Relationship Between Organizational Learning Practices And The Learning Organization. Journal of European Industrial Training, 32(6), 418-432.

Tushman, M., & O’Reilly, C. (2004). Managerial Problem Solving: A Congruence Approach. M. Tushman, & P. Anderson içinde, Managing Strategic Innovation And Change. (s. 180-195). New York: Oxford University.

Türk, E. (1998). Cumhuriyet döneminde Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde Yapı Boyutundaki Değişimler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Vera, D., & Crossan, M. (2004). Strategic Leadership And Organizational Learning. Academy of Management Review, 29(2), 222-240.

Vroom, V., & Jago, A. (2007). The Role Of The Situation In Leadership. American Psychologist, 62(1), 17-24.

Yıldırım, A., & Çarıkçı, İ. (2013, Güz). Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi (652 sayılı KHK çerçevesinde MEB örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(5), 106-121.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. b.). Ankara: Seçkin.

Kaynak Göster