A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY OF THE MATERIALISTIC TENDENCIES SCALE TOWARDS THE ENVIRONMENT FOR PROSPECTIVE TEACHERS

Materialism, the illness of our age, can be defined as the desire to purchase excess or luxury goods though not necessary. The people with materialistic values tend to possess negative attitudes and behaviour towards their environment. Contrary to the individuals with a materialistic tendency towards the environment, there are also others who pay attention to preserving nature and consume in the light of this view. Individuals learn about materialism by observing reference groups that they have taken as a model such as parents, friends and teachers since their childhood. In this respect, it is important to identify teachers’ materialistic tendencies towards the environment. The purpose of this study is to develop an assessment tool that identifies the materialistic tendencies of the prospective teachers. This study was conducted according to the survey model chosen from among quantitative approaches. The study group was selected by means of purposive sampling method. For the construct validity study, the main sample was diveded by random sampling (n = 600) into two equal halves (300 each). In the first half, AFA was applied to examine the factor structure of the test and in the second half, DFA was used to test the factor structure obtained in the first half.As a result of the analyses made, a final scale of 4 Likert type with 39 items was developed. It was determined that the scale had a one- factor structure and accounted for a significant portion of the total variance (54,890%). In order to determine the reliability of the scale, the Cronbach-Alpha internal consistency coefficient was calculated and found to be 0.94. These findings also indicate the validity and reliability of the scale.

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÇEVREYE YÖNELİK MATERYALİST EĞİLİMLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Çağımızın hastalığı olan materyalizm, ihtiyacı olmadığı halde aşırı satın alma isteği ya da lüks tüketim mallarını elde etme arzusu şeklinde tanımlanabilir. Materyalist değerlere sahip kişilerin çevreye yönelik tutum ve davranışları olumsuz olabilmektedir. Çevreye yönelik materyalist eğilimi olan bireyler olduğu gibi çevrenin korunmasına önem verip bu görüş doğrultusunda tüketimde bulunanlar da vardır. Bireyler materyalizmi, çocukluktan itibaren ebeveynleri, arkadaşları ve öğretmenleri gibi rol model aldıkları referans gruplarını gözlemleyerek öğrenir. Bu bakımdan öğretmenlerin çevreye yönelik materyalist eğilimlerinin tespit edilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı da öğretmen adaylarının çevreye yönelik materyalist eğilimlerinin tespitini sağlayan bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu çalışma nicel yaklaşımlardan tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Yapı geçerlik çalışması yapılırken öncelikle tesadüfi örnekleme ile ana örneklem (n=600) iki eşit yarıya (her biri 300 kişi olmak üzere) bölünmüştür. Birinci yarıda testin faktör yapısını incelemek için AFA uygulanmış, ikinci yarı örneklemde ise birinci yarıda elde edilen faktör yapısını test etmek için DFA uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 4’lü likert tipte 39 maddelik nihai ölçek ortaya konmuştur. Ölçeğin tek faktörlü yapıya sahip olduğu ve toplam varyansın önemli bir kısmını (% 54,890) açıkladığı saptanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış 0,94 olduğu görülmüştür. Bu bulgular da ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Andersson, D. & Nassen, J. (2016). Should Environmentalists Be Concerned About Materialism? An Analysis of Attitudes, Behaviours and Greenhouse Gas Emissions. Journal of Environmental Psychology, 48 (2016) 1-11.

Bachmann-Achenreiner, G. (1997). Materialistic Values and Susceptibility to Influence in Children. Advances in Consumer Research, 24; 82-88.

Brown, K. W. & Kasser, T. (2005). Are Psychological and Ecological Well-Being Compatible? The Role of Values, Mindfulness, and Lifestyle. Social Indicators Research, 74, 349-368.

Belk, R. 1985. Materialism: Trait Aspects of Living in The Material World. Journal of Consumer Research, 12; 265–280.

Cheng, J. C. H. & Monroe, M. C. (2010). Examining Teachers’ Attitudes toward a Required Environmental Education Program. Applied Environmental Education & Communication, 9(1), 28-37.

Çokluk, O., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Ger, G. & Belk, R.W. 1996. Cross-Cultural Differences in Materialism. Journal of Economic Psychology, 17 (1); 55-77.

Gifford, R., 2011. The Dragons of İnaction. Psychological Barriers that Limit Climate Change Mitigation and Adaptation. American Psychologist, 66, 290–302.

Harden, R.M. & Crosby, J.R. (2000). AMEE Education Guide No. 20: The Good Teacher is More than A Lecturer the Twelve Roles of the Teacher. Medical Teacher, 22(4), 334-347.

Hurst, M., Dittmar, H., Bond, Rod. & Kasser, T. (2013). The Relationship Between Materialistic Values and Environmental Attitudes and Behaviors: A meta-analysis. Journal of Environmental Psychology, 36 (2013) 257-269.

Inglehart, R. (1981). Post-materialism in an environment of insecurity. Political Science, 75, 880–900.

Kasser, T. & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–287.

Kilbourne W. (2004). Globalization and Development: An Expanded Macromarketing View. Journal of Macromarketing, 24 (2), 122–135.

Kilbourne, W. & Pickett, G. (2008). How Materialism Affects Environmental Beliefs, Concern, and Environmentally Responsible Behavior. Journal of Business Research, 61, 885–893.

Marcholudis, G., & Schumacher, R. (2001). New Developments And Techniques In Structural Equation Modelling. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Özdamar, K. (2016). Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi. Nisan Kitabevi.

Purutçuoğlu, E. (2008), Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri Ve Materyalist Eğilimleri İle Çevreye Yönelik Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Richins, M.L. & Dawson, S. (1992). A Consumer Values Orientation for Materialism and its Measurement: Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research, 19; 303-316.

Richins, M.L. & Rudmin, F.W. (1996). Materialism and Economic Psychology. Journal of Economic Psychology, 15, 217-231.

Schultz, W.P. (2001). The Structure of Environmental Concern: Concern for Self, Other People, and the Biosphere. Journal of Environmental Psychology, 21(4), 327–39.

Shrum, L. J., Wong, N., Arif, F., Chugani, S. K., Gunz, A., Lowrey, T. M. & Sundie, J. (2012). Reconceptualizing Materialism as Identity Goal Pursuits: Functions, Processes, and Consequences. Journal of Business Research, 66(8), 1179-1185.

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi (5. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zhou, K. (2015). How Do Implicit Materialism And Postmaterialism Affect Proenvironmental Behavior? Social Behavior and Personality, 43(9), 1495–1506.

Kaynak Göster