DİKEY BAHÇE UYGULAMALARININ YAŞANABILIR ÇEVREYE SUNDUĞU KATKILAR

İnsanlık tarihi boyunca mimarlık alanlarında sürekli gelişmeler yaşanmış, mimarlık ile daima iç içe olan bahçe tasarımları; tarımsal amaçlarla kullanılmanın ötesinde, bitkilerin coğrafi şartların oluşturduğu iklimsel koşullardan korunması ve estetik amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Mezopotamya’da Babil’in Asma Bahçeleri ile başlayan dikey bahçe uygulamalarına Viking mimarisi ve Roma Dönemi mimarisinde de rastlanmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte, mimarinin yapıtaşı olan malzemelerin çeşitli biçimlerde üretiminin ve şehirleşmenin hızla artarak insanların doğadan uzaklaştığı görülmektedir. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte insanlar çok katlı ve doğal havalandırmanın olmadığı mekanlarda yaşamını sürdürmekte ve şehirlerde oluşan kentsel ısı adası etkisinin artmasıyla birlikte bir takım sağlık sorunları yaşamaya başlamışlardır. Mimarlar doğayı yaşadıkları mekanlara taşıyarak dikey bahçe sistemleri geliştirmiş ve şehirleşmeyle birlikte oluşan sorunlara çözüm üretmeye çalışmışlardır. Bu çalışmayla dikey bahçe sistemlerinin mimari/iç mimari tasarımlarda tasarım öğesi bağlamında mekana etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Makale kapsamında tasarımları son zamanlarda tüm dünyada etkili olmuş ve mimari tasarım ögesi haline gelmiş olan tasarımcı Patrick Blanc tarafından tasarlanan dikey bahçe sistemleri ve bu sistemlerin yaşanabilir çevreye sunduğu katkılar ortaya konacaktır. Yöntem olarak ise, bitkilendirilen yapı yüzeylerine yönelik örnek uygulamaların görsel materyallerle desteklenerek incelenmesi sağlanmıştır. Çalışmanın sonucunda makale kapsamında ele alınan Patrick Blanc’a ait örnekler doğrultusunda dikey bahçelerin yaşanabilir çevreye sunduğu katkılara ve dikey bahçe uygulamalarında oluşabilecek dezavantajlara değinilmektedir.

CONTRIBUTIONS OF VERTICAL GARDENING APPLICATIONS TO THE LIVABLE ENVIRONMENT

Throughout the history of humanity, there have been continuous developments in the fields of architecture, and garden designs, which are always intertwined with architecture, are used for aesthetic purposes and to protect plants from climatic conditions created by geographical conditions, beyond being used for agricultural purposes. Vertical garden practices, which started with the Hanging Gardens of Babylon in Mesopotamia, are also found in Vikings and Roman architecture. Today, with the technological developments, the increase in the production of materials, which are the building blocks of architecture, in various forms and the rapid increase in urbanization, it is seen that people are moving away from nature. With the increase in urbanization, people continue to live in multi-storey places where there is no natural ventilation, and with the increase of the urban heat island effect in cities, they have started to experience some health problems. Architects have developed vertical garden systems by bringing nature to the places where they live and have tried to find solutions to the problems that have arisen with urbanization. With this study, it is aimed to determine the effects of vertical garden systems on the space in the context of design elements in architectural / interior architectural designs. Within the scope of the article, vertical garden systems designed by designer Patrick Blanc, whose designs have been influential all over the world and have become an architectural design element, and the contributions of these systems to the livable environment will be examined. Sample applications for planted building surfaces were examined by supporting them with visual materials as a method. In the conclusion of the study, the contributions of vertical gardens to the livable environment and the disadvantages that may occur in vertical garden applications are mentioned in line with the examples of Patrick Blanc discussed within the scope of the article

___

 • Adoro Arqitetura. (2021). 05 Dicas Para Seu Jardim Vertical Ficar Sempre Lindo. https://adoroarquitetura.com.br/05-dicas-para-seu-jardim-vertical-ficar-sempre-lindo/
 • Blanc, P. (2018). “A Scientific and Artistic approach by Patric Blanc Vertical Garden” Erişim adresi (04.05.2019): https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/sites/default/files/styles/slideshow/public/16766-0.jpg?itok=v3omvLtY
 • Cartwright, M. (2018). Hanging Gardens of Babylon. World History Encyclopedia https://www.ancient.eu/Hanging_Gardens_of_Babylon/
 • Drew School, (2020). Vertical Garden Patrick Blanc. https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/san-francisco/drew-school-san-francisco
 • Ekren, E. (2017). Dikey Bahçelerin Avantajlari ve Riskleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 51-57. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/en/pub/barofd/issue/27137/293124
 • Elinç, H.ve Elinç, Z. K. (2010). “Dikey Bahçelerde Kullanılan Süs Bitkilerinin Estetik Özellikleri” IV. Süs Bitkileri Kongresi Bildirirler (535-540), Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin.
 • Elinç, Z.ve Kanter,İ.& Oğuz,D. (2013). “Dikey bahçelerin Bina Cephelerinde Kullanıldığında Sağladığı Isı Tasarrufu: İzmir Alsancak'ta Bina Örneği”, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi Ankara, 182-188. Erişim adresi (04.05.2019): https://www.researchgate.net/publication/280622673_DiKEY_BAHCELERiN_BiNA_CEPHELERINDE_KULLANILDIGINDA_SAGLADIGI_ISI_TASARRUFU_IZMIR_ALSANCAK'TA_BIR_BINA_ORNEGI
 • EmQuartier, Bangkok. (2021). Vertical Garden Patrick Blanc. https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/bangkok/emquartier-bangkok#
 • Erdoğdu, E. (2014). “Düşey Yeşil Sistemlerin Enerji Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Grant, G. (2015). “Yeşil Çatılar, Yaşayan Duvarlar”, Erişim adresi (04.05.2021): https://www.ekoyapidergisi.org/1043-yesil-catilar-yasayan-duvarlar.html
 • Green Wall Ceramic, 2021.) http://www.greenwallceramic.com.br/
 • Hadrians Villa. (2018). Colosseum Rome Tickets. https://colosseumrometickets.com/hadrians-villa/
 • Helzel, M., & Batıgün, C. (2012). Paslanmaz Çelikten Yapılmış Yeşil Duvarlar.Euro Inox Bina Serisi, Cilt 17, 2-19.
 • Hindle, R. L. (1938). “A Vertical Garden: Origins of the Vegetation – Bearing Architectonic Structure and System” University of Illinois at Urban- Champaign, 99-109.
 • Hotel Icon, (2021). Dining At Hotel Icon, https://www.hotel-icon.com/dining İpekçi, C. A. ve Yüksel, E. (2012). “Bitkilendirilmiş Yapı Kabuğu Sistemleri”, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bursa, 12 – 13 Nisan 2012
 • Kalay, F. (2019), “Patrick Blanc’in Dikey Bahçe Tasarımlarının Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İrdelenmesi”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kiasif, Ç.G.ve Selçuk, E., (2018). “Yeşillendirilmiş Konut Cephelerin Kentlerin Çevresel Kalkınmasına Etkisi”, YTÜ Mimarlık Fakültesi İstanbul I. Konut Kurultayı, 10-11 Mayıs 2018, İstanbul.
 • Lanbertini, A., & Leenhart, J. (2008). Bringing the City to Life Vertical Gardens. Londra: Thames & Hodson Ltd.
 • Mathew J., ve Salot A. (2014). “Feasibility Study of Green Walls At the University of Illinois.” Erişim adresi (04.05.2019): https://compass2g.illinois.edu/bbcswebdav/pid-2701200-dt-content-rid28394944_1/courses/cee_398_120178_157612/GreenWalls_FinalReport%281%29.pdf
 • McCallum, D. (2019, 01 05). Insulation,Truro,Nova Scotia,eco-friendly insulation,Enviro-Shield Installer. ENERGY CONSERVERS Erişim adresi (18.06.2020) http://www.deenergyconservers.ca/sound-properties-acoustical.htm
 • Morrison, K. (2018). Softenıng Concrete and Metal with Native Plants. Flora California's Plants, People, Places.
 • Morollo, M. K. (2018). 10 Ways to Create an Uplifting Vertical Garden. Dwell: Erişim adresi (04.05.2019): https://www.dwell.com/article10-ways-to-create-an-uplifting-verticalgarden-310d2f5
 • Patrick Blanc's House, (2020). Vertical Garden Patrick Blanc. https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/paris/patrick-blancs-house?page=1
 • Pinterest, 2021. How does it work? https://tr.pinterest.com/pin/264023596880985507/
 • Sky Team Lounge Heathrow, 2020. Vertical Garden Patrick Blanc, https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/london/sky-team-lounge-heathrow
 • Sofitel Palm Jumeirah, (2020). Vertical Garden Patrick Blanc, https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/dubai/sofitel-palm-jumeirah-dubai
 • Tarım Dikey Bahçeler, (2016). Tarım Dikey Bahçeler. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: Erişim Adresi: 08.05.2020 http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Dikey%20Bahçeler.pdf
 • Tekin, Ç.ve Oğuz, C. Z. (2011). “Yapı ile Yükselen Yeşil Duvarlar”, New World Sciences Academy 6, (4), 1241-1249 İstanbul Türkiye.
 • Turner, T. (2005). Garden History Philosophy and Design 2000 BC -2000 AD. Newyork: Spon Press Tylor and Francis Group.
 • Tüfekçioğlu, İ. (2010). Yerçekimine Meydan Okuyan Bahçeler. GEO, 39-40. Erişim Adresi (10.10.2021): https://www.researchgate.net/publication/340233475_Yercekimine_meydan_okuyan_bahceler
 • Wolverton, B., Johnson, A., ve Bounds, K. (1989). Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement. Nasa John C. Stennis Space Centre Science and Technology Laboratory, 1-2.
 • Yıldız, M. (2018, 12 26). Dikey Bahçe; Beton Yapıların Yeni Yeşil Yüzü. Ekoyapı Dergisi: Erişim adresi (04.05.2021): https://www.ekoyapidergisi.org/dikey-bahce-beton-yapilarin-yeni-yesil-yuzu