MÜSTAKİL YAPILARDA İÇ MEKAN VE ÇEVRE İLİŞKİSİNİN BİYOFİLİK TASARIM BAĞLAMINDA ELE ALINMASI

Şehirlerde popülasyonun artması ve teknolojik gelişmelerin; çevre kirliliğinin artması, hava kirliliğinin artması, çevre güvenliğinin azalması, kentlerde yeşil alanlara ayrılan alanların yetersiz kalması gibi yan etkileri sebebi ile müstakil konutlara olan ilgi artış göstermektedir. Çağın getirdiği çalışma koşularının ve yeni iş kollarının sonucu olarak online çalışan kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Apartman gibi yapılarda toplu yaşam koşulları, günümüz ihtiyaçlarını karşılamamakta ve birçok insana keyifli bir konut deneyimi sunamamaktadır. Müstakil yaşamın sağlaması beklenen toplu yaşamdan ve kalabalıktan soyutlanma ihtiyacı, kişilerin yaşam alanlarının kapalı mekanlardan çıkıp yapının yakın çevresi olan bahçe düzenlemeleri sayesinde açık ve yarı açık mekanlara taşınmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle yapıların çevre düzenlemesi büyük önem arz etmektedir. Bu zincirleme reaksiyonun sonucu olarak yaşam kalitesinin artırılmasını sağlamak amacı ile çevre tasarımının biyofilik bağlamda ele alınması, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ihtiyaç duyulan doğa ilişkisini sağlamak ve güçlendirmek adına önemli bir fırsattır. Tüm bu sebepler ışığında, bu çalışmada müstakil yapıların çevre ve iç mekan tasarımında biyofilik yaklaşımın tercih edilmesinin önemi ve katkıları araştırılmıştır. Bu nedenle çalışmada öncelikle biyofilik tasarıma, biyofilik tasarımın kullanım ölçeklerine ve biyofilik tasarımın kullanıldığı ölçeklerde sağlayacağı katkılara değinilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucu, odak noktası olarak seçilen müstakil yapılardaki katkısını güçlendirmek adına iç mekan ve dış mekanın iletişiminin arttırılmasıyla, biyofilik tasarımın yansıtılmasını sağlamak için uygulanabilecek tasarım kararları maddeleştirilmiştir.

CONSIDERING THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERIOR SPACE AND ENVIRONMENT IN DETACHED BUILDINGS IN THE CONTEXT OF BIOPHILIC DESIGN

Due to the side effects of overpopulation and the impacts of technological advancements, there has been an increasing demand on detached houses. These side effects can be listed as; air pollution, environmental polution, lack of security and lack of green areas inside cities. As the results of the newly-born professions and new working conditions, working from home has become more popular. The community life that apartments offer, is not a life style that is comfortable for online working. Compensation of the need for isolation from public life and the rush thanks to detached houses can help people change their living areas from closed spaces to open air spaces near their houses. For this reason, landscaping of a structure has a great importance. As the consequence of this chain reaction, taking the landscape design into consideration under the lights of biophilic design criteria, consciously or not, may be a great opportunity to strengthen the bond with the nature in order to increase the quality of life. For these reasons, this study investigates the importance of choosing biophilic approach in landscape and interior design of detached houses, and the contributions to the design. In this study, firstly biophilic design was researched, than biophilic design scales and lastly the contribution that biophilic design offers to different design scales were investigated. After the literature review study, applicable design criteria have been listed to increase the contribution of biophilic design to the interior and exterior design of such buildings.

___

 • Beatley, T., ve Newman, P. (2013). Biophilic Cities Are Sustainable, Resilient Cities. Sustainability, 5(8), 3328-3345.
 • Berg, M., ve Medrich, E. (1980). Children in Four Neighborhoods: The Physical Environment and Its Effect on Play and Play Patterns. Environment and Behavior, 320-348.
 • Biophilic Architecture: 58 Inspirational Buildings to Embrace Nature . (2021). Erişim Adresi https://wholemood.com/design/biophilic-architecture/ , Şekil 3; (Müstakil yapıların peyzaj tasarımında biyofilik yaklaşım örneği).
 • Browning, W., Ryan, C., ve Clancy, J. (2015, Haziran). 14 Patterns of Biophilic Design. Terrapin Bright Green, s. 3-60.
 • Byrne, F. (2021, 08 07). Towards a Landscape of Equality: Design of the Palladian Villa to Control Access to Health. Landscape Architecture, s. 107-119.
 • Casa de Silva. (2021). Erişim adresi https://yapidergisi.com/casa-de-silva/#toggle-id-1 , Şekil 6; (Avlu örneği).
 • Coburn, A., Kardan, O., Kotabe, H., Steinberg, J., Hout, M., Robbins, A., . . . Berman, M. (2019). Pschological Responses to Natural Patterns in Architecture. Journal of Environmental Pschology, 133-145.
 • Düzenli, T., Eren, E. T., ve Akyol, D. (2017). Concept of Sustainability and Biophilic Design in Landscape Architecture. Asos Journal, 43-49.
 • Demirbaş, G. U., ve Demirbaş, Ö. O. (2019). Biyofilik Tasarım Kapsamında Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık Arakesiti: Eğitim Programlarının Karşılıklı Değerlendirilmesi. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, 50-60.
 • Ecological Children Activity and Education Center. (2009). Erişim adresi https://www.archdaily.com/34946/ecological-children-activity-and-education-center-24h-architecture# , Şekil 1; (İç mekanda biyofilik tasarım örneği (The Den).
 • Erdoğan, E. (2006). Çevre ve Kent Estetiği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 68-77.
 • Erdoğan, E., ve Sönmez, M. Ç. (2021). Kent, Mimarlık ve Biyofilik Tasarım. H. B. Şolt içinde, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (s. 1-30). Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Erwine, B., ve Heschong, L. (2000). Daylight: healthy, wealthy and wise. Architect Light, 98.
 • Ginsburg, K. R. (2007). The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bonds. Pediatrics, 182-191.
 • He, Z., An, Y., Hou, P., ve Zhang, L. (2021). Research on Planning and Design of Mountain Villas Based on Geographic Information System. 8th Annual International Conference on Geo-Spatial Knowledge and Intelligence (s. 1-5). Xi'an, Shaanxi, China: IOP Publishing.
 • Hu, W., ve Zhang, P. (2016). Discussion on the Individual Design and Combination Form of Mountain Villas. Shanxi Architecture, 1-5.
 • Kellert, S. R., ve Calabrese, E. F. (2015). The Practice of Biophilic Design. Erişim adresi https://www.biophilic-design.com/ , metin içi; (Kellert ve Calabrese, 2015).
 • Mahrer, S. (2020). The Uncanny of the Schocken Villa: Interior Design and Objects of Exile. Contested Heritage (s. 185-194). içinde Göttingen: Jewish Cultural Property.
 • Murphy, M. D. (2005). Landscape Architecture Theory: An Evolving Body of Thought. Illinois: Waveland Press Inc.
 • Park , S., ve Mattson, R. (2008). Effects of Flowering and Foliage Plants in Hospital Rooms on Patients Recovering from Abdominal Surgery. Horttecnology, 563-568.
 • Raanaas, R. K., Evensen, K., Rich, D., Sjostorm, G., ve Patil, G. (2011). Benefits Of Indoor Plants on Attention Capacity in an Office. Journal of Environmental Pschology, 99-105.
 • Sayuti, A., Montana-Hoyos, C. A., ve Bonollo, E. (2015). A Study of Furniture Design Incorporating Living Organisims with Particular Reference to Biophilic and Emotional Design Criteria. Academic Journal of Science, s. 75-106.
 • Tekeli, İ. (2012). Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • This Is What Biophilic Design Looks Like In Real Life, (2021). Erişim adresi https://www.terramai.com/blog/biophilic-design-real-life-examples/, Şekil 4; (Peyzaj mimarisinde biyofilik tasarım örneği).
 • This Is What Biophilic Design Looks Like In Real Life, (2021). Erişim adresi https://www.terramai.com/blog/biophilic-design-real-life-examples/, Şekil 5; (Peyzaj mimarisinde biyofilik tasarım ile oluşturulabilecek aktivite alanları örneği).
 • Tosun, E. K., ve Fırat, Z. (2012). Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği. Business and Economics Research Journal, 173-195.
 • United Nations. (2017). The Wolrd Population Prospects: the 2017 Revision. Erişim adresi https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017revision.html#:~:text=The%20current%20world%20population%20of,Nations%20report%20being%20launched%20today , metin içi; (United Nations, 2017).
 • Wang, S. (2015). Research on the Planning and Designing of Mountain Tourism Holiday Villa District Based on the Integration of Nature and Humanities. Hebei University of Engineering.
 • What is Fallingwater?, (2021). Erişim adresi https://fallingwater.org/what-is-fallingwater/ , Şekil 2; (Frank Lloyd Wright, Şelale Evi (Falling Water).