TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ

Ayni haklar alanına ilişkin tarihsel gelişim süreci neticesinde ortaya konulmuş olan birtakım ilkelerin varlığı kabul edilmektedir. Ayni haklar alanına hakim olan ilkeler ayni hakların bir türü olan rehin hakkı ve rehin hakkının bir türü olan taşınmaz rehni açısından da geçerlidir. Eşya Hukuku’nun temel konularından olan taşınmaz rehni alanına ilişkin genel olarak ayni haklar için ortaya konulmuş olan ilkelerin yanında bazı ilkeler de geliştirilmiş olup, taşınmaz rehni bu ilkelere göre uygulama bulmaktadır. Taşınmaz rehnine egemen olan ilkeler; belirlilik ilkesi, kamuya açıklık ilkesi, rehin derecelerinin sabitliği ilkesi ve teminat ilkesidir. Taşınmaz rehninde belirlilik ilkesi ne tür ve hangi özelliklere sahip şeyler üzerinde rehin kurulabileceği sorusuyla, taşınmaz rehninin hangi tür ve ne miktarda alacağı teminat altına alacağına ilişkin iki temel soruya cevap vermektedir. Bu bağlamda taşınmazın tamamı üzerinde değil de, sadece belirli bir kısmının rehnin konusunu teşkil edip etmeyeceği, yabancı para borçlarının hangi şartlarda yabancı para cinsiyle teminat altına alınabileceği sorularının cevaplandırılması gerekmektedir

Principle Of Certainty In The Mortgage Of Properties

Existence of a group of principles which have been set a result of a long historical development about real rights field is assumed. The principles that dominate the field of a real rights is also valid for mortgage right, which is a type of a real rights; and mortgage of properties, which is a type of mortgage right. Along with principles set for real rights developed regarding the mortgage of properties, major fields of Law of Property, some other principles are also developed and the mortgage of property is implemented in accordance with these principles. The principles which dominate the mortgage of property are; principles of certainty, principle of public domain, principle of stability of mortgage degrees and principle of warrant. The principle of certainty in mortgage of property answers two major questions of on what type of properties a mortgage could be established and the characteristics; and what type and what amount of receivable will be put under warrant by a mortgage of property. Within this context, questions such as whether a certain part of property would constitute mortgage or not, and under what conditions foreign currency debts could be warranted with foreign currency type should be answered

___

 • Acar, Faruk: Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, Ankara 2008
 • Akipek, Jale: Türk Eşya Hukuku, 3. Kitap, Mahdut Ayni Haklar, Ankara 1974 Altay, Sümer/Eskiocak
 • Ali: Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni İpotek İpotekli Borç Senedi İrat Senedi, İstanbul 2007
 • Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku 3 – Sınırlı Ayni Haklar, Konya 2012
 • Aybay, Aydın/Hatemi,Hüseyin: Eşya Hukuku, İstanbul 2010
 • Baur, Fritz/Baur, Jürgen/ Stürner, Rolf,: Sachenrecht, München 2009
 • Brehm, Wolfgang/Berger, Christian: Sachenrecht, Tübingen 2006
 • Cansel, Erol/Gürsoy, K. Tahir/Eren, Fikret: Türk Eşya Hukuku, Ankara 1984
 • Davran, Bülent: Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 1972
 • Doğan, Filiz: İpotek Açısından Belirlilik İlkesi, TBBD, Y.1992, S.3
 • Ertaş, Şeref: Eşya Hukuku, Ankara 2002
 • Esener, Turhan/Güven, Kudret: Eşya Hukuku, Ankara 2008
 • Gürsoy, K. Tahir : Birden Ziyade Gayrimenkulün Aynı Borç İçin İpotek Edilmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1978
 • Helvacı, İlhan: Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul 2008
 • Luo, Jıng: Die Hypthek, Bremen 2010
 • Honsell,Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Geiser, Thomas: Basler Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch II, Art. 457- ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, Basel Genf München Karahasan, Mustafa Reşit: Yeni Medeni Kanun Eşya Hukuku, Öğreti Yargıtay Kararları İlgili Mevzuat, 2.Cilt, İstanbul 2007
 • Köprülü, Bülent/Kaneti, Selim: Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul 1982
 • Kuntalp, Erden: Ana Para ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek Ayrımı, Ankara 1989
 • Oğuzman, Kemal/Seliçi,Özer/Özdemir-Oktay,Saibe: Eşya Hukuku, İstanbul Reisoğlu, Seza : İpoteğin Kapsamı-Hükümleri ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1979
 • Sarı, Suat: Taşınmaz Rehninde Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi, Prof.Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000
 • Sirmen, Lale: Eşya Hukuku, Ankara 2013
 • Sirmen, Lale: Yeni Türk Medeni Kanununda Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler, AÜHFD, Y.2003, C.52, S.1
 • Topaloğlu, Mustafa: Maden Hukuku, Ankara 2003
 • Weirich, Hans-Armin: Grundstückrecht, München 2006
 • Westermann,Harry/Gursky,Karl-Heinz/Eickmann,Dieter: Sachenrecht, Hamburg

___

Bibtex @ { taad693976, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {32}, pages = {337 - 366}, title = {TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ}, key = {cite}, author = {Tümerdem, Murat} }
APA Tümerdem, M. (2017). TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (32) , 337-366 .
MLA Tümerdem, M. "TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 337-366 <
Chicago Tümerdem, M. "TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 337-366
RIS TY - JOUR T1 - TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ AU - MuratTümerdem Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 366 VL - IS - 32 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ %A Murat Tümerdem %T TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 32 %R %U
ISNAD Tümerdem, Murat . "TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 32 (Ekim 2017): 337-366 .
AMA Tümerdem M. TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ. TAAD. 2017; (32): 337-366.
Vancouver Tümerdem M. TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (32): 337-366.
IEEE M. Tümerdem , "TAŞINMAZ REHNİNDE BELİRLİLİK İLKESİ", , sayı. 32, ss. 337-366, Eki. 2017