The Perception of Şile Castle Restoration on Social Media: A Content Analysis on Instagram Users

Social media, where the user is active today, mutual communication and production is possible with Web 2.0, is now a part of many disciplines. One of the disciplines that social media is involved in is the restoration projects. One of the many restoration projects encountered in the media and social media is the Şile Castle restoration, the restoration of which was completed in 2015. The restoration of the castle, which was built for the purpose of observation, located on Ocaklı Island, has been shared on many new media platforms. When the shares made on many different platforms about restoration are examined within the scope of the study, the 'SpongeBob Castle' analogy was found. By analyzing the posts made on Instagram, which is a social media platform with the content analysis method, sharing analyzes were made according to years. Although the shares of the completed project have been going on for 5 years, the continuation with the same analogy and the increase of the statistical shares are supported by the repetition of "Spongebob Castle" in new restoration works at home and abroad in different platforms. In the method of working, it was concluded that the information about the castle and the restoration was minimal in 76 humor-based Instagram posts, which were analyzed with the 'Picpanzee' application, where Instagram statistics were controlled, and that the foundation was kept as humor in the criticisms made.The current effect on the social media platforms, where the widespread influence within its body has been gaining momentum, has been handled with the example of the restoration of Şile Castle. It is anticipated that awareness and awareness of the restoration area will rise to higher levels in the event that the current impact is information-oriented, and the basis of the humor made is informational and developer.

Sosyal Medyada Şile Kalesi Restorasyon Algısı: Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir İçerik Analizi

Günümüzde kullanıcının aktif konumda olduğu, Web 2.0 ile karşılıklı iletişimin, üretimin mümkün kılındığı sosyal medya, günümüzde pek çok disiplinin bir parçası olmaktadır. Sosyal medyanın dahil olduğu disiplinlerden birisi de yapılan restorasyon projeleridir. Medya ve sosyal medyada çok kez karşılaşılan restorasyon projelerinden biri de restorasyonu 2015 yılında tamamlanmış Şile Kalesi restorasyonudur. Ocaklı Ada üzerinde yer alan, gözlem amacı ile inşa edilmiş kalenin restorasyonu pek çok yeni medya platformunda paylaşılmıştır. Restorasyon hakkında birçok farklı platformda yapılan paylaşımlar, çalışma kapsamında incelendiğinde restorasyona dair “SüngerBob Kalesi” benzetmesi tespit edilmiştir. İçerik analizi yöntemi ile bir sosyal medya platformu olan Instagram'da yapılan paylaşımlar incelenerek yıllara göre paylaşım analizleri yapılmıştır. Tamamlanan projenin paylaşımlarının 5 yıl geçmesine rağmen aynı benzetme ile devamı ve istatiksel olarak paylaşımların artışı, farklı platformlarda yurtiçi, yurtdışı yeni restorasyon çalışmalarında “Süngerbob Kalesi” vurgusunun tekrarı ile desteklenmektedir. Çalışma yönteminde, Instagram istatistiklerinin kontrol edildiği ‘Picpanzee’ uygulaması ile incelenen mizah temelli 76 Instagram paylaşımında kaleye ve restorasyona dair bilginin minimum olduğu, yapılan eleştirilerde temelin mizah olarak tutulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gün geçtikçe bünyesindeki yaygın etkinin hız kazandığı sosyal medya platformlarındaki mevcut etki, Şile Kalesi restorasyonu örneği ile ele alınmıştır. Mevcut etkinin bilgi odaklı olması, yapılan mizah temellerinin bilgi içerikli ve geliştirici yönde tutulması durumunda restorasyon alanına dair bilinçlenme ve farkındalığın üst seviyelere çıkacağı öngörülmektedir.

Kaynakça

Arkeoloji ve Sanat. 2015. “Şile Kalesi Restorasyon Hakkında Şile Belediyesinden Yanıt.” Erişim tarihi: 8 Ekim 2019. Erişim Adresi: https://www.arkeolojisanat.com/shop/blog/sile-kalesirestorasyon-hakkinda-sile-belediyesinden-yanit_3_109845.html

Aytekin, Ş. (2019) Emoji Anlamları ve Kullanım Sözlüğü 2019. Erişim Adresi: https://emoji.com.tr/emoji-anlamlari/#yangulen

Bazarova, N. N. ve Choi, Y. H. (2014). Self-Disclosure in Social Media: Extending The Functional Approach to Disclosure Motivations and Characteristics On Social Network Sites. Journal Of Communication, 64(4), 635-657.

Coyle, C. L. ve Vaughn, H. (2008). Social networking: Communication revolution or evolution? Bell Labs Technical Journal, 13(2), 13-17. https://doi.org/10.1002/bltj.20298

Çaba, D. ve Alemdar, M. (2018). Kişisel Markalama Bağlamında Gazetecilerin Twitter Kullanımı. Conference: 16th International Symposium Communication in the Millennium CIM 2018.

Çiçek, M., (t.y.). Uzak İstanbul Şile Kalesi. Erişim Adresi: https://www.academia.edu/36601954/%C5%9Eile_Kalesi_docx

Datareportal, Digital 2019. Erişim Tarihi: 21.12.2019. Erişim Adresi: https://datareportal.com/reports/digital-2019-turkey

Datareportal, Digital in Turkey. Erişim Tarihi. 21.12.2019. Erişim Adresi: https://datareportal.com/digital-in-turkey?rq=turkey

Emojiler. (2018) Emoji Nedir? Erişim Adresi: https://emojiler.com/emoji-nedir-67

Ertek, T.A., Kozak, R., Evren, N. (1998). Şile(Doğal Tarihi ve Kültürel Yapısı, Sosyo-Ekonomik Analizi ve Gelişme Stratejileri). Mataş Matbaacılık.

Gönkek, P. (2019). Profesyonel Sporcuların Instagram Uygulamasındaki Görsel Benlik Sunumlarının Analizi [Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi, Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı.

Hürriyet, Aksu, F. (2016). Riva Kalesi Sünger Bob'a benzemesin. Erişim Tarihi: 28.12.2019 Erişim Adresi: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/riva-kalesi-sunger-boba-benzemesin40060038

Info Center, Our Story. Erişim Tarihi: 25.12.2019 Erişim Adresi: https://about.instagram.com/aboutus

İHA. 2015. “Şile Kalesi'nin restorasyonu sosyal medyada alay konusu oldu.”

İspir, B., Birsen, H., Binark, F.M., Özata, F.Z., Bayraktutan, G., Öztürk, M.C., Yılmaz, R.A., Ayman, M. (2013) Dijital İletişim ve Yeni Medya, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1911.

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Şile Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. (2013). Rölöve-Restitüsyon, Restorasyon Raporları ve Fotoğraf Albümü.

Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons 53/1. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Kotler, P. ve Keller, K. (2016). Marketing Management (15 edition). Pearson Education Limited.

Lietsala & Sirkkunen. (2008). Social Media: Introduction to The Tools and Processes of Participaorty Economy, University of Tampere.

Müyesseroğlu, E. (2019) Instagram Hesap Türleri ve Özellikleri, Erişim Adresi: https://ertugrulmuyesseroglu.com/instagram-hesap-turleri-ve-ozellikleri/

Onedio, Kontorsiyonist. (2018). 'Restorasyon' Konusunda Adeta Bir Dünya Markası Olduğumuzun İspatı 15 Mimari Facia. Erişim Tarihi: 28.12.2019 Erişim Adresi: https://onedio.com/haber/-restorasyon-konusunda-adeta-bir-dunya-markasi-oldugumuzun-ispati-15-mimari-facia544863

Picpanzee, Hakkında. Erişim Tarihi: 20.10.2019. Erişim Adresi: https://picpanzee.com/

Seargeant, P., & Tagg, C. (2014). The Language Of Social Media: Identity and Community On The Internet. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Sevinç, S.S. (2013). Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya, (II). Optimist Yayıncılık.

SÖZCÜ (2016) Yeni bir ‘Sünger Bob’ faciası olmasın! Erişim Tarihi: 28.12.2019 Erişim Adresi: https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/yeni-bir-sunger-bob-faciasi-olmasin-1056863/

Statista. (2017). Daily time spent on social networking by internet users worldwide from 2012 to 2017 Erişim Adresi: https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usageworldwide/

Stone, P.J., Dunphy, D.C., Smith, M.S., Ogilvie, D.M. (1966). General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis, The M.I.T. Press.

Temir, Ş. R. (2010). Geçmişten Günümüze Şile ve Şile Bezi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Twitter, Uykusuz. Erişim Adresi: https://twitter.com/UykusuzDergi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor.

Uykucu, K. E., Cumhuriyetin 50. Yılında İlçeleriyle Birlikte İstanbul. Kahraman Yayınları.

Vural, B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.

Zapata, S. B. ve Ulbinaitė, A. (2017). Business Integration as a Strategy of Growth in the Social Media and Network Markets: the Case of Facebook. International Conference on Business, Big-Data, and Decision Sciences, At Bangkok, Thailand, Volume: 1, 188-204.

Kaynak Göster