A Study on the Cities Which Have Turkish Populations in North Macedonia

Northern Macedonia, where Macedonians, Serbs, Bosniaks, Albanians, Turks, Ulahs and Jews live together, has a strategic, political and religious significance in the center of the Balkans. After the Balkan Wars, there were changes in the demographic structure of North Macedonia, which the Ottoman Empire had been under the rule of more than five centuries. Both the results of the war in both the Second World War has resulted in a large number of Muslim Turkey Turkish migration. Socialist Federative Republic of Yugoslavia under communist management applied to Muslims in Macedonia, Turkey oppressive and ill-treatment has accelerated the migration of the Turkish minority in Turkey. In the cities in Eastern Macedonia, where the Turks live, the Turkish population has decreased and over time, the Turks have declined as minorities in Macedonian cities. However, in the 14th century, after 600 years have passed since the Islamic religion became the dominant religion in the region, the ratio of the Muslim population in the total population has decreased to 34% in the last census. In this study, the geographic distribution and demographic perspective of the Turkish minority in North Macedonia are mentioned. In this context, institutional reports and field research on the subject were used. In the research, basic research methods of geography were taken into consideration, a database was created by providing relevant sources and publications. During the application of the tripobservation method, which is an important part of geographical thinking, observations were made in the cities of Skopje, Valandovo, Ohrid, Tetevo in Northern Macedonia, and photographs of the research area were used to strengthen the statements. As a result of this study, it was concluded that Northern Macedonian Turks maintain their characteristics based on the culture of tolerance, but Turkish population has gradually decreased over the years in Macedonian cities.

Nüfus Miktarı Bakımından Kuzey Makedonya’da Türklerin Yaşadığı Şehirler Üzerine Bir İnceleme

Makedonlar, Sırplar, Boşnaklar, Arnavutlar, Türkler, Ulahlar ve Musevilerin bir arada yaşadığı Kuzey Makedonya Balkanların tam merkezinde, siyasi, dini ve iktisadi manada stratejik bir öneme sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nun beş asırdan fazla yönetimi altında tuttuğu Kuzey Makedonya’nın demografik yapısında Balkan Savaşları’ndan sonra değişiklikler olmuştur. Gerek bu savaşlar sonucunda gerekse İkinci Dünya Savası sonucunda çok sayıda Müslüman Türk’ü Türkiye’ye göçmüştür. Yugoslav Sosyalist Federatif Cumhuriyeti’nin Komünist yönetimi altında Makedonya’daki Müslüman Türklerine uygulanan baskıcı ve kötü muamele Türk azınlığının Türkiye’ye göç etmesini hızlandırmıştır. Türklerin yoğun olarak yaşadığı doğu Makedonya’daki şehirlerde Türk nüfusu azalmış ve zamanla Türkler Kuzey Makedonya şehirlerinde azınlık statüsünde gerilemiştir. 14. yüzyılda İslam dininin bölgede hâkim din olmasının üzerinden 600 yıl geçmesinin ardından son yapılan nüfus sayımında Müslüman nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %34’e gerilemiştir. Bu çalışmada Kuzey Makedonya’daki Türk azınlığının coğrafi dağılışı ile demografik perspektifine değinilmiştir. Bu kapsamda konu ile ilgili kurumsal raporlardan ve alan araştırmalarından yararlanılmıştır. Araştırmada coğrafyanın temel araştırma metotları gözetilmiş, ilgili kaynaklar ve yayınlar temin edilerek veri tabanı oluşturulmuştur. Coğrafi düşüncenin önemli bir kısmı olan gezi-gözlem metodunun uygulanması aşamasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp, Valandovo, Ohri, Tetevo şehirlerinde gözlemlerde bulunulmuş, ifadeleri güçlendirmek için araştırma sahasının da fotoğrafları kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda Kuzey Makedonya Türklerinin hoşgörü kültürüne dayanan özelliklerini koruduğu ancak yıllar içinde Kuzey Makedonya şehirlerinde Türk nüfusunun giderek azaldığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Alaydın, N, N. (2015). Ohri Gölü (Makedonya) Ve Yakın Çevresinin Turizm Potansiyeli (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Çavuşoğlu, E, O. (2003). “Çözülemeyen Düğüm Makedonya Sorunu Ve Makedonya Türkleri”, Balkan Türkleri Balkanlarda Türk Varlığı, Asam Yayınları.

Çelebî, E. (2003). Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, V. Kitap (Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 308 NumaralıYazmanın Transkripsiyonu), Hazırlayanlar: Dr. Yücel Dağlı-Seyit Ali KahramanDr. İbrahim Sezgin, Yapı Kredi Yayınları.

Dırjaven Zavod Za Statistika, Erişim Tarihi: 12.06.2020 http://www.stat.gov.mk/pdf/kniga_13.pdf

Doykov, B., Dimitrov, S. (2008). Geografska Biblioteka Republika Makedoniya, İzdatelstvo Kovaçev.

Görgülü, İ. (1992). Makedonya, Harp Akademileri Basımevi.

Gözenç, S. (1995). Ülkeler Coğrafyası, Çantay Kitapevi.

Hacısalihoğlu, M.‘’Makedonya’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 27. 437-444.

Hatipoğlu, M. (2002). Dünden Bugüne Makedonya Sorunu, Asam Yayınları.

İdrizi, M. (2008) XIV ve XV Yüzyıllarda Bitola (Manastır), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İnbaşı, M. ‘’Üsküp’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 42. 377-381.

Jovanovski, M. (2016). Natsionalna Strategiya Za Zaştita Na Prirodata (2017-2027), Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çevre Ve Fiziksel Planlama Bakanlığı Yayınları.

Kaçmaz, M. (2014). “Türk Tarihinde Balkanlar”, Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yayınları, Cilt 1. 11-37.

Kalaycı, M. (2019). Osmanlı Sonrası Makedonya’nın Demografik Yapısındaki Değişim, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Karamahmut, R. (2006). Makedonya Müslüman Azınlıkları Dini Kurumları Ve Çağdaş Sorunları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karastoyanov, S., Popov, N. (2018). Pegionalna i Politiçeska Geografiya Na Balkanskite Strani, Universitetsko İzdatelstvo Sv. Kliment Ohritski.

Karatay, O. (2002). Orta Çağda Makedonya: Bir Siyasi Coğrafyanın Süreklilik Öyküsü Dünden Bugüne Makedonya Sorun, Asam Yay.

Kostovska, L. (2016). Makedonya Po Broyki (2016), Makedonya Devlet İstatistik Ofisi Yayınları.

Milevski, İ. (2008). Fiziçeska Geografiya Na Republika Makedonya.

Özey, R. (2000). Avrupa Coğrafyası, Aktif Yayınları.

Pandevski, M. Stoev, G. (1969). Strumica İ Strumičko Niz Istorijata, Opštinski Odborna Sojuzotna Združenietona Borcite Od Nob, Strumica.

Stojanovski A. (1989). Makedonija Vo Turskoto Srednovekovie, Kultura.

Stoymilov, A. Ordeva, B. (2010). Turistiçeskageografiya (Za I GodinaugostitelskoTuristiçeskaStruktura), Doel Yayınevi.

Stoymilov, A. Toşevska, B, A. (2006). Sotsio Ekonomska Geografiya Na Republika Makedonya, Peçatnitsa Kiril İ Metodiy Pripodno Matamatiçeski Fakulted Skopye.

Tandoğan, A. (1998), Demografik Temel Kavramlar ve Türkiye Nüfusu. Eser Ofset Matbaası.

Tanoğlu, A. (1969). Nüfus ve Yerleşme. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 1183, Edebiyat Fak. Coğrafya Enst. Neşriyatı, No: 45.

Turan, Ö. (1996). Makedonya'da Türk Varlığı Ve Kültürü. Bilig, (3), 21-32.

Turan, Ö. (2002). “Makedonya’da Türkler”, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu, Der: Doç.Dr. Murat Hatipoğlu, Asam Yayınları.

Ural, S. (2013). Balkanlar’ın İncisi Ohri, Mostar Yayınları.

Vukuçeviç, İ. Djogo, M. (2002). Jezički Sastav Makedonije Po Naseljima. (Makedonija-Jezicki Sastav Po Naseljima 2002.Gif|Thumb|Makedonija)

Yiğit, A. (2000) Türk Ülkeleri Ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin Coğrafyası, Ceren Ofset Matbaacılık, 2. Baskı.

Kaynak Göster