Cultural Transfer in Dede Korkut Stories Published by Yunus Emre Institute

: Learning a new language has become an important need in the rapidly developing and globalizing world. In line with this need, while learning a new language, it is necessary to learn the culture of that language as well as the rules of that language. Making connections and comparisons between the target language and native language cultures will ensure the internalization of language learning and make learning more permanent. People will gain tolerance with the culture of the language learned and realize that language is not just a collection of rules. As one of the language teaching tools, books provide information to individuals about the culture of the target language. In addition, language teaching is supported with different materials other than textbooks. The books which prepared for language teaching should enable permanent learning by supporting the teaching with the cultural elements of the target language. In this study, the situation in terms of cultural transfer in Dede Korkut Stories published by Yunus Emre Institute was investigated. In this qualitative study, document analysis was used in the analysis of the data. In this study, cultural elements of Dede Korkut Stories published by Yunus Emre Institute will be examined. In this context, the object of study of the research is the Basat Killing of the Tepegöz, the Boğaç Han, the Son of Dirse Han, the Seğrek, the Son of Uşun Koca, the Rebellion of Foreign Oghuz Beys against Kazan Han. It is concluded that the most used items are in the fields of language, literature, religion and tradition while the books are used in ten fields for Turkish culture. Cultural elements are given enough in the works. The transfer of an average of more than a hundred cultural elements per book leads to the conclusion that the work attaches importance to cultural transfer in teaching Turkish as a foreign language.

Yunus Emre Enstitüsü Tarafından Yayımlanan Dede Korkut Hikâyelerinde Kültür Aktarımı

Hızla gelişen ve küreselleşen dünyada yeni dil öğrenimi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda yeni bir dil öğrenirken o dilin kurallarının yanı sıra, o dilin kültürünü de öğrenmek gerekmektedir. Hedef dil ile ana dil kültürleri arasında bağ kurmak ve karşılaştırma yapmak, dil öğreniminin içselleştirilmesini sağlayacak ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getirecektir. Yeni bir dil öğrenen birey, öğrendiği dilin kültürü sayesinde hoşgörü kazanacak ve dilin yalnızca kurallar yığını olmadığının farkına varacaktır. Dil öğretim araçlarından biri olan kitaplar, hedef dilin kültürü hakkında bireylere bilgi vermektedir. Ayrıca ders kitapları haricinde farklı materyaller ile de dil öğretimi desteklenmektedir. Dil öğretimine yönelik hazırlanan kitaplar, öğretimini hedef dilin kültürel ögeleri ile destekleyerek öğrenmenin kalıcı olmasına olanak sağlamalıdır. Bu çalışmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından yayımlanan Dede Korkut Hikâyelerindeki kültür aktarımı incelenmiştir. Nitel özellik taşıyan bu çalışmada verilerin analizinde doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yayımlanan Dede Korkut Hikâyelerindeki kültürel unsurlar incelenecektir. Bu kapsamda araştırmanın inceleme nesnesi Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi, Dış Beylerinin Kazan Han’a İsyanı, Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Uşun Koca Oğlu Seğrek kitaplarıdır. Kitaplarda Türk kültürüne yönelik on alanda öge kullanılırken en fazla kullanılan ögelerin dil, edebiyat, din ve gelenek – görenek alanlarında olduğu sonucuna varılmıştır. Kitap başına ortalama yüzden fazla kültürel öğenin aktarılması, eserin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımına önem verdiği sonucuna varmaktadır.

Kaynakça

Akyüz Gürsoy, S. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Dede Korkut hikâyelerinden yararlanılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Alsaç, F. (2018). Dede Korkut Hikâyeleri’nde kültürel bellek bağlamında gelenekler. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 4 (1), 17-35. DOI: 10.20322/littera.378019

Boztoprak, F. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Dede Korkut’un 20. yüzyıldaki yansıması Barış Manço tipi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 65-75.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem akademi. https://doi.org/10.14527/9789944919289

Çetinkaya, G. (2015), Dede Korkut hikâyelerinde kültürel belleğin söylem haritası olarak giyim - kuşam ve yeme - içme sembolleri. Millî Folklor, (107), 83 – 96.

Çiftçi, M., Batur, Z. & Keklik, S. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. (Durmuş, M. & Okur A. Ed.). Grafiker Yayınları.

İşcan, A. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak filmlerden yararlanma. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (58), 437-452. https://doi.org/10.14222/turkiyat3678

Kalenderoğlu, İ. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey (A1,A2) ders kitaplarında kültür aktarımı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 12(4),75. https://doi.org/10.1501/dilder_0000000078

Neuman, L. W. (2006). Social research methods qualitative and quantitative approaches. Pearson Education.

Yakıcı A., Yücel M., Doğan, M., & Yelok, S. V. (2004). Üniversiteler için Türk dili ve kompozisyon bilgileri. Bilge Yayınları.

Yayla, Y. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kültür aktarımı üzerine öğrenci görüşü merkezli bir inceleme. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 17(9), 1-22. https://doi.org/10.14527/9786052415689.09

Akyüz Gürsoy S. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dede korkut hikâyelerinden yararlanılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi ]. Hacettepe Üniversitesi.

Yeşilyurt, E. (2015). Osmanlı döneminde İngilizlere Türkçe öğretimi [Yayımlanmamış doktora tezi ]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yıldırım A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel tarama yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, F., Taşkın M. (2014). Hacivat Karagöz oyunları ile Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve kültür aktarımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 270-288. https://doi.org/10.16992/asos.220

Kaynak Göster