İLETİŞİM VE SÖZLÜ ANLATIM BECERİLERİ AÇISINDAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışmanın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin iletişim ve sözlü anlatım beceri düzeylerini belirlemek ve her iki beceri düzeyi arasında ilişki bulunup bulunmadığını incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcılar Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2015-2016 öğretim yılında dördüncü sınıfta okuyan, Pedagojik Formasyon Eğitimi alan, gönüllü olarak çalışmaya katılan ve kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğiyle seçilen, yaşları 24-27 arasında değişen 67 kız ve 45 erkek olmak üzere toplam 112 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Ersanlı ve Balcı tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Envanteri ile Sözlü Anlatım Öz-Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Çalışmada, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerinin ve sözlü anlatım becerilerinin hangi düzeylerde olduğu, iletişim ve sözlü anlatım becerilerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark olup olmadığı, öğrencilerin iletişim becerileriyle sözlü anlatım becerileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve ilişkisel istatistik tekniklerinden yararlanılmış; SPSS 16.0 analiz programı kullanılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin genel iletişim becerilerinin, zihinsel iletişim becerilerinin ve davranışsal iletişim becerilerinin yüksek düzeylerde olduğu; sözlü anlatım becerilerinin orta düzeyde eğilim gösterdiği; cinsiyete göre öğrencilerin genel iletişim becerileri üzerinde anlamlı, sözlü anlatım becerileri üzerinde ise anlamsız bir fark olduğu; iletişim ve sözlü anlatım becerilerinin pozitif yönlü güçlü bir ilişkiye sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır

AN EVALUATION OF THE STUDENTS STUDYING DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE IN TERMS OF COMMUNICATION AND VERBAL EXPRESSION SKILLS (SAMPLE OF GAZIANTEP UNIVERSITY

The purpose of this study is to determine communication and verbal expression skills levels of the students studying Turkish Language and Literature and to investigate the relationship between the two. It was used the relational search model in this study. The participants of the study totalled 112 students were selected by the convenience sampling technique and enrolled in Gaziantep University Faculty of Arts and Sciences “Communication skill inventory” and “Self-assessment Grid for Verbal Expression” were used in collecting data. In the study, the answers were sought to search levels of communication skills and verbal expression skills of the students studying at Department of Turkish Language and Literature; whether or not any significant difference on the levels of their communication skills and verbal expression skills by gender; whether or not any significant relationship on their communication skills and verbal expression skills. Descriptive and relational statistics techniques were utilized in data analysis. It was concluded in the study that the students had the high levels of general, mental and behavioural communication skills but intermediate at verbal expression skills; there were a significant difference among their general communication skills but insignificant difference among their verbal expression skills by gender and there was a relationship developing in positive direction between their communication and verbal expression skills Purpose The aim of this study is to determine communication and verbal expression skills levels of the students studying Turkish Language and Literature and to investigate the relationship between the two. In this respect, the answers for the following questions have been sought: 1. What level is the communication skills of students who studying at the Department of Turkish Language and Literature? 2. What level is the verbal expression skills of students who studying at the Department of Turkish Language and Literature? 3. Is there a significant difference at communication and verbal expression skills of the students by gender? 4. Is there a significant relationship between communication and verbal expression skills of the students? Method It was used the relational search model in this study. The participants of the study totalled 112 students at 24-27 ages were selected by the convenience sampling technique and enrolled in Gaziantep University Faculty of Arts and Sciences Department of Turkish Language and Literature. In this study were used two measuring tools to collect the data: the first is “communication skill inventory” and the second one is “self-assessment grid for verbal expression”. Descriptive and relational statistics techniques were utilized in data analysis. Findings The findings were examined under 4 headings in this study. The first one is about the communication skills of students who studying at the Department of Turkish Language and Literature? In the study, it was concluded that the students had the high levels of general communication skills and mental communication sub-dimension skills. This finding was shown in Table 1. The descriptive analysis results related to the sub-dimension of the students’ emotional communication skills were shown in Table 2. When Table 2 was examined, it was shown that the values of the students’ emotional communication skills have an even distribution. The descriptive analysis results related to the subdimension of the students’ behavioral communication skills were shown in Table 3. It showed that the students have a high level of behavioural communication skills. The second one is about the verbal expression skills of students who studying at the Department of Turkish Language and Literature. The values of the students’ verbal expression skills are medium-level as shown in Table 4. The third one is about communication and verbal expression skills of the students by gender. It was examined that whether or not any significant difference on the communication and verbal expression skills’ levels and the results were shown in Table 5. When Table 5 were examined, it is visible that the gender makes a meaningful difference on the students’ general communication skills; a meaningful difference on the students’ mental communication skills; a pointless difference on the students’ emotional communication skills and a meaningful difference on the students’ behavioral communication skills. The gender makes a pointless difference on the students’ general verbal expression skills; a meaningful difference on the students’ language and expression skills; a pointless difference on the content and a pointless difference on the presentation. The fourth one is about the relationship between communication and verbal expression skills of the students. When the results of regression analysis shown in Table 6 were examined, communication and verbal expression skills have a positive correlation at r=,743 and p(,000) )

Kaynakça

Afyon, Y.A. ve Işıkdemir, E. (2013). Examination of Relationship Between Communication Skills,

Burnout Levels and Life Satisfaction Levels of Football Coaches. Journal of Human Sciences, 1(10), 1705-1716. 542 Mehmet Celal VARIŞOĞLU

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/14 Alkaya, Y. (2004), Lise Öğrencilerinin İletişim Ve Empati Becerilerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Arifoğlu, B. ve Razı, G.S. (2011). Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Ve İletişim Becerileriyle İletişim Yönetimi Dersi Akademik Başarı Puanı Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4(1), 7-11.

Aydoğan, İ. ve Karşıkaya, A. (2010). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-16.

Baki, Y. Ve Kahveci, G. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının Etkili Konuşma Becerileri Üzerindeki Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/4, p. 47-70 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11373 ISSN: 1308-2140, Ankara-Turkey.

Balcı, S. (1996). Danışma Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Samsun: Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Baykara Pehlivan, K. (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim Online, 4(2), 17-23.

Bayraktar, H.V. ve Arnaudova, A. (2015). Examination of the Communication Between Lecturers

and Teacher Candidates (an Example of Istanbul Sabahattin Zaim University and Bulgaria

Trakia University). Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature

and History of Turkish or Turkic Volume 10/11 Summer 2015, p. 1587-1608 DOI Number:

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8646 ISSN: 1308-2140, Ankara-Turkey. Çalışkan, N. (2003). Sınıf Öğretmenlerinin Sözel Olmayan İletişim Davranışlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çetinkaya, Ö. ve Alparslan, A.M. (2011). Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 363-377.

Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.

Dilekmen, M., Başçı, Z., ve Bektaş, F. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 223-231.

Dökmen, Ü. (2008). İletişim Çatışmaları Ve Empati (52. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Durukan, E. ve Maden, S. (2010). Türkçe Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir İnceleme.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 59-74.

Erkan, Z. ve Avcı, R. (2014). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri: Mizaç Ve Karakter Özelliklerinin Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(10), 84-94. Erözkan, A. (2005). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 135-150.

İletişim ve Sözlü Anlatım Becerileri Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü… 543 Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/14

Ersanlı, K. ve Balcı, S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 7-12.

Eskiyörük, D. (2014). Evaluation of School of Tourism and Hotel Management Students' Communication Skills in Terms Of Several Variables. Çağ University Journal of Social Sciences, 11(1), 50-83.

Görmüş, A.Ş., Aydın, S. ve Ergin, G. (2013). İşletme Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Cinsiyet Rolleri Bağlam İncelenmesi. AKU Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 109-128. Gülbahçe, Ö. (2010). K.K. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(2),12-22.

Işık, A.Z. (1993). İletişim Becerileri Konusunda Ebeveynlere Verilen Eğitimin İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimi Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kartal, M.A. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Öznel İyi Oluş Ve İletişim Beceri Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun: Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kayabaşı, Y. ve Akcengiz, S.A. (2014). Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 86-104.

Korkut, F. (1996). İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (7), 18-22.

Korkut, F. (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 143-149.

Kuzu, A. (2008), Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Ve İletişim Becerilerinin Eşdeğer Öğrenim Gören Öğrencilerle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce: Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Küçük, D.P. (2012). Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin İletişim Ve Problem Çözme Becerileri. GEFAD, 32(1),33-54.

Levent, B. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Maden, S. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözlü İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 14(44), 145-154.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, (2011). Ortaöğretim Türk Edebiyatı Dersi 9,10,11

ve 12. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, (2011). Ortaöğretim Dil Ve Anlatım Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara.

Oskay, Ü. (2001). İletişimin ABC`si. 3.Baskı, İstanbul: Der Yayınları. 544 Mehmet Celal VARIŞOĞLU Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/14

Otlu, B.M., Vural, D.E. ve Fırat, N.Ş. (2016). Communication Skills and Self-Compassion Levels of Teacher Candidates. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/9 Spring 2016, p. 635-658 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9570 ISSN: 1308-2140, Ankara - Turkey. Özer, A.K. (2005). İletişimsizlik Becerisi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Özerbaş, A.M., Bulut. M. ve Usta, E.,(2007). Öğretmen Adaylarının Algıladıkları İletişim Beceresi Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 123-135.

Şeker, A. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerileri İle Sınıf Atmosferi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya:

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tepeli, K. ve Arı, R. (2011). Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Ve Öğretmen Adaylarının İletişim Ve Sosyal Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 385-394.

Tunçeli, H.İ. (2013). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3),51-58.

Tutuk, A., Al, D. ve Doğan, S. (2002). Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerisi Ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2),36-41.

Ülker, Ç. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Zekâ Ve İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yelok, V.S. ve Sallabaş, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım Dersine ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 581-606. Yılmaz, İ. ve Çimen, Z. (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Beceri Düzeyleri.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3),3-14.

Yiğit, R. ve Deniz, M. E. (2012). Polislerin İletişim Becerilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Empatik Eğilimlerine Göre İncelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 14(3), 67-84.

Kaynak Göster