EBÜ'L-BEREKÂT EL-BAĞDÂDÎ'NİN BİLGİ ANLAYIŞI VE İLİMLERİ TASNİFİ

İlimler tasnifi konusu tasnifi yapan filozofun varlık ve bilgi felsefesiyle yakından ilişkili olmasından dolayı önemli bir meseledir. Hatta filozofun varlığın gerçek bilgisini elde etme yolunda benimsediği yöntem ve bu konuda dini bilgiye bir rol verip vermediği de onun ilimleri tasnifine yansımaktadır. Bundan dolayıdır ki, filozofun din-felsefe ilişkisine dair görüşlerinin izdüşümüne bu alanda rastlanmaktadır. Bu durum bize ilimler tasnifini incelemenin filozofun varlıkla kurduğu ilişkiyi incelemek olduğunu göstermektedir. İlimler tasnifinin ontolojik bir boyutu olduğu gibi onun felsefesinin pratik yönüyle de doğrudan ilişkili bir yönü vardır. Bu yön de onun ilimlerin öğrenim ve öğretim sürecinde izlenecek sıranın ve benimsenecek metodun tespiti noktasında yardımcı olmasıdır. İslam düşüncesinde öne çıkan hemen her büyük filozof ilimler tasnifiyle ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. Ebü'l-Berekât da kendinden önceki filozoflar tarafından yapılan tasnifleri incelemiş ve kendi felsefesi doğrultusunda yeni tasnifler önermiştir. Ancak o, kendinden önceki filozoflara bu konuda eleştiriler getirmesine rağmen, bize bütünlüklü bir tasnif de bırakmamıştır. Kitâbü'l-Mu'teber'de ilimler tasnifiyle ilgili olarak farklı öneriler yer almaktadır. Biz bu çalışmada onun Meşşâî filozofların tasnifleri hakkındaki değerlendirme ve eleştirilerinden hareketle onun adına birden fazla tasnif ortaya koymaya ve bunlar arasında da en fazla öne çıkanı tespite çalışacağız. Bu doğrultuda hareket ederken bir taraftan da önerilen tasnifin ne tür kriterler üzerine kurgulandığı, filozofun felsefesiyle -bilhassa da onun epistemolojisiyle- hangi yönlerden örtüştüğü ve kendinden önceki tasniflerden de hangi yönlerden farklılaştığını ortaya koymaya çalışacağız.

AB? AL-BARAK?T AL-BAGD?D?'S OPINIONS ABOUT KNOWLEDGE AND HIS CLASSIFICATION OF SCIENCES

Classification of sciences is significant because of being closely relaed to ontology and epistemology of philosopher who classifies them. Furthermore, the method that philosopher use to attain the true knowledge of existent, and the case that whether he gives a role to the religious knowledge on this, can affect his classification. Therefore, the affections of philosopher's views about the relationship between philosophy and religion are found in this area. This situation shows us that examining the classification of sciences is the study of the relationship of philosophers with existent. Just as the classification of sciences has an ontological dimension, also it has a direct aspect related to the practical way of his philosophy. And the aspect is helpful to determinate the order we follow in his teaching and learning process and the method we use. Almost every major philosopher in Islamic thought explained his views regarding to classification of sciences. Ab? al-Barak?t al-Bagd?d? examined the classification of the previous philosophers and proposed his classification. Even though he criticizes previous classifications, he did not compose a complete schema for classification of sciences. There are different proposals for the classification of sciences in his Kit?b al-Mo'tabar. In this study, we attempt to put forth more than one classification on his behalf, based on his consideration and criticism regarding to the classifications of the Peripatetic philosophers, and to emphasize the most prominent one among them. While achieving this aim we attempt to show that on which criterions he bases his classification and that in which way it correspond to his philosophy (to his epistemology in particular), and that in which ways it becomes different from the previous classification.

___

Akkanat, H. (2008/2). İbn Sînâ'nın aklî bilimlerin bölümleri adlı risalesinin çeviri ve incelemesi. Dini Araştırmalar, 31, 195-234.

Bağdâdî, Ebü'l-Berekât, (h.1357). Kitâbü'l-mu'teber, (3 cilt), Haydarâbâd: Dâiretü'l-Me'ârifi'lUsmâniye.

Cihan, A.K. (2010/güz). Ebu'l-Berekat el-Bagdadi'nin mantık ilmine bakışı, İslâmî İlimler Dergisi, 35-45. Demir, T. 2016. İzmirli İsmail Hakkı'ya göre ilimler tasnifi. ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova. Ebû Sa'de, M.H. (1993). el-Vucûd ve'l-hulûd fî felsefeti Ebi'l-Berekât el-Bağdâdî. Kahire: Dâru Ebî Hureybe.

Fârâbî. (1996). İhsâu'l-ulûm, Beyrut: Dâr ve Mektebetü'l-Hilâl. İbn Sînâ. (h.1298). fî Aksâmi'l-'ulûmi'l-akliyye. Tis'u Resâil , (s. 71-80), İstanbul: Matbaatü'lCevâib.

İbn Sînâ. Mantığa giriş. (Ö. Türker, çev.) İstanbul: Litera. İzmirli, İ.H. (2016). Metodoloji. İstanbul: Ötüken. Okan, K. (2015). Ebu'l-Berekât el-Bağdadi'nin bilgi teorisi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Oktay, A.S. (2012/1). İbn Sînâ'nın ilim, felsefe anlayışı ve din felsefe ilişkisine yaklaşımı, Süleyman

Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, 15, 287-316. Özpilavcı, F. (2008). Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî'de tabiat teorisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Sidbi, R. (1996). Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî ve felsefetihi'l-ilâhiyyât. Kahire: Mektebetü Vehbe.

Tayyib, A. (2004). El-Cânibü'n-nakdi fî felsefeti Ebi'l-Berekât el-Bağdâdî, Kahire: Dâru'ş-Şurûk.

Türker, Ö. (2006). Mukaddime'de akli ilimler algısı: İbn Haldun'un bireysel yetenekler teorisi, İslâm Araştırmaları Dergisi, 15, 33-50.

Türker, Ö. (2011/1). İslam düşüncesinde ilimler tasnifi, Sosyoloji Dergisi, 22, 533-556.