BUGÜNKÜ KIPÇAK TÜRKÇESİ ORTAK SÖZ VARLIĞI DENEMESİ

Seyfi Sarayi’nin XIV. yüzyıl başlarında yazdığı Gülistan Tercümesi Eski Kıpçakçanın

BUGÜNKÜ KIPÇAK TÜRKÇESİ ORTAK SÖZ VARLIĞI DENEMESİ

The Gulistan Tercumesi (Gulistan bi’t-turki) written by Sayf-i Sarayi at the beginning ofthe 14th century is one of the most important literary monuments belonging to Old KipchakLanguage. The lexicological comparison between this text, which represents the central literarylanguage of the Golden Horde Empire, and modern Kipchak written languages, results inremarkable outcomes. Delimited by verbs, the lexicon of Gulistan Tercumesi has been comparedwith the lexicons of the three members of the Present Kipchak Languages, Karachay-Balkar,Bashkir and Tatar. In this study, the verbs of the Gulistan Tercumesi and the three presentKipchak written languages have been compared thru Russian equivalents to follow semanticdetails according to specific criterions; the outcomes have been obtained.

___

  • Öner, M. (1999), Tatar, Başkurt ve Kazak Sözlükleri. Kebikeç. İnsan Bilimleri İçin KaynakAraştırmaları Dergisi, yıl:4, sayı:7-8, 115-129.
  • Öner M., Kaya M.Y., Özşahin M., (2005), Lehçe-i Tatarî’nin Söz Varlığı Üzerine Bir Deneme,Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı, Ayaz-Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, İstanbul. 22-24 Nisan 2005.
  • Öner, M. (2006a), Atatürk ve Türk Lehçeleri. Türk Dili 655, 92-104.
  • Öner, M. (2006b), Tatarlarda Sözlük ve Kimlik. İstoçniki i issledovaniya po istorii tatarskogonaroda. Materialı k uçebnım kursam. V çest yubileya akademika AN RT M. A. Usmanova,
  • Kazan, 2006, 288-296: “Kazanskiy gosudarstvennıy universitet”.
  • Öner, M. (2007a), Ortak Türkçe Söz Varlığı Denemesi (Dede Korkut Kitabı Fiilleri Üzerine)Tunca Kortantamer İçin, EÜ Edebiyat Fakültesi yay:6, İzmir 2007, 447-464. [=OrtakTürkçe Esas Lüğet Fondunun Uygunluğu (Dede Qorqud Kitabı’nın Fe’lleri Esasında)Aktaran: Afaq Memmedova // Dede Qorqud Elmi Edebi Toplu I (22), Bakı, 2007, 3-19.]
  • Öner M. (2007b), Tatar Türkçesi. Türk Lehçeleri Grameri (Editör: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun)Ankara: “Akçağ”, 679-748.
  • Öner M. (2008), Başkurtça Kısa Dilbilgisi. Tarihten Bugüne Başkurtlar, Tarih, Dil ve KültürÜzerine İncelemeler (Haz. A. Melek Özyetgin, A. Merthan Dündar, İlyas Kamalov) İstanbul: “Ötüken” 238-293.
  • Mustafayev E. M., Şçerbinin V. G. (1972), Rusko-turetskiy slovar’. Moskva.Suyunçev H. İ., Urusbiev İ. H. (1965), Russko-karaçaevo-balkarskiy slovar’. Moskva:“Sovetskaya Entsiklopediya”.