PSİKOLOJİK ÖLÇMELERİN KISA TARİHİ VE 21. YÜZYILDA SINIF İÇİ DURUM BELİRLEME ANLAYIŞI

Psikolojik özelliklerin ölçülmesinde 1800’lü yıllardan itibaren önemli değişmeler yaşanmıştır. Bir yandan zekâ, tutum, algı, kişilik, yetenek, başarı gibi psikolojik yapıların ölçülmesinde, diğer yandan ölçme kuramlarında önemli gelişmeler olmuştur. Psikometri alanındaki bu ilerlemeler okul öğrenmelerinin ölçülmesine katkı sağlamış, ancak doğrudan okul öğrenmelerinin kendisiyle ilişkili olamamıştır. 1900’lü yıllardan itibaren güvenirlik ve geçerlik üzerinde yapılan çalışmalar, sınıf içi başarının belirlenmesi süreçlerinde de etkili olmuştur. Öğretmen yapımı testlerin istenen güvenirlik ve geçerlik değerlerine sahip olabilmesi için çok sayıda maddeden oluşan testlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu durum öğretmenlerin, testlerinde konu boyutu açısından çoğunlukla öğrenme düzeyini gösteren kapsam temelli öğrenmelere; bilişsel boyutlar açısından ise çoğunlukla hatırlama, anlama ve uygulama düzeyindeki bilişsel süreçlere yönelmesine neden olmuştur. Bu değişimler olumlu yönde olsa da okulların yerine getirmesi gereken öğrenmelerin gerçek yaşam durumlarında kullanılması işlevinin gelişmesi önünde engel oluşturmuştur. Öğrenciler okullardan temel bilgileri öğrenen ancak bu bilgilerini doğal ve toplumsal yaşam durumlarında istenen düzeyde kullanamayan bireyler olarak mezun olmuşlardır. Eğitimde sözü edilen olumsuz koşulların değiştirilmesi isteği eğitim-öğretim süreçlerinde güncellemeleri kaçınılmaz kılmaktadır. Öğrencilerin başarısında etkili olduğu düşünülen ve 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bilişsel, içsel ve kişilerarası yeterliklerin de ölçme ve durum belirleme sürecine dahil olması bu açıdan önemli görülmektedir. Bu çalışma sınıf içi ölçmelerin dünü, bugünü ve geleceği ekseninde ele alınmış ve savunulan düşünce açıklayıcı bir ölçme ve durum belirleme örneğiyle desteklenmiştir.

A BRIEF HISTORY OF PSYCHOLOGICAL TESTING AND AN APPROACH OF CLASSROOM ASSESSMENT IN THE 21ST CENTURY

___

 • Ackerman, T. A., Gierl, M. J., & Walker, C. M. (2003). Using multidimensional item response theory to evaluate educational and psychological tests. Educational Measurement: Issues and Practice, 22(3), 37-53. https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2003.tb00136.x
 • Anastasi, A. (1976). Psychological testing (4th Ed.). New York: Macmillan Publishing.
 • Anastasi, A. (1986). Evolving concepts of test validation. Annual Review of Psychology, 37, 1-15. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.37.020186.000245
 • Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological testing (7th Ed.). Prentice-Hall/Pearson Education.
 • Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives (Complete ed.). New York: Longman.
 • Andreasen, N. C. (2005). The creating brain: The neuroscience of genius. Dana Press.
 • Asbury, K., & Plomin, R. (2013). G is for genes: The impact of genetics on education and achievement. John Wiley & Sons, Inc.
 • Bartholomew, D. J. (2004). Measuring intelligence: Facts and fallacies. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511490019
 • Bloom, B. S., Englehart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). The Taxonomy of educational objectives, handbook I: The Cognitive domain. New York: David McKay Co., Inc.
 • Bloom, B. S., Hastings, J. T., & Madaus, G. F. (1971). Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York: Mc Graw Hill Book Company.
 • Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. McGraw-Hill.
 • Borsboom, D., Mellenbergh, G. J., & van Heerden, J. (2004). The concept of validity. Psychological Review, 111(4), 1061-1071. https://doi.org/10.1037/0033-295X.111.4.1061
 • Bransford, J. D., & Stein, B. S. (1984). The IDEAL problem solver. New York: W. H. Freeman.
 • Brennan, R. L. (2001). An essay on the history and future of reliability from the perspective of replications. Journal of Educational Measurement, 38(4), 295-317. https://www.jstor.org/stable/1435452
 • Brookhart, S. M. (2009). Exploring formative assessment. Virginia: ASCD Publishers.
 • Brookhart, S. M. (2010). How to assess higher-order thinking skills in your classroom. USA: Copyright Clearance Center.
 • Brookhart, S. M. (2013). How to create and use rubrics for formative assessment and grading. Virginia: ASCD Publishers.
 • Brown, A. L. (1978). Knowing when, where, and how to remember: A problem of metacognition. In R. Glaser (Ed.), Advances in instructional psychology (Vol. 1, pp. 77-165). Hillsdale: Erlbaum.
 • Bruno, F. J. (1996). Psikoloji tarihi (Çev. G. Sevdiren.). İstanbul: Kibele Yayınevi.
 • Budak, İ. (2008). Üstün yeteneklilik kavramı ve tarihsel gelişim süreci. Journal of Qafqaz University, 22, 164-173. http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=3599e458-6976-4d89-8663-8de1e28e9a1b%40sessionmgr4007
 • Carroll, J. B. (1963). A model for school learning. Teachers College Record, 64, 723-733. http://garfield.library.upenn.edu/classics1982/A1982NF37300001.pdf
 • Carter, R. (2013). Beyin. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Cattell, J. M. (1890). Mental tests and measurements. Mind, 15(59), 373-381. http://www.jstor.org/stable/2247264
 • Cohen, R. J., & Swerdlik, M. (2009). Psychological testing and assessment. An introduction to tests & measurement (7th Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Collins, R. (2014). Skills for the 21st Century: teaching higher-order thinking. Curriculum & Leadership, 12(14), front page. http://www.curriculum.edu.au/leader/teaching_higher_order_thinking,37431.html?issueID=12910
 • Crocker, L. M., & Algina, L. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row.
 • Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52(4), 281-302. https://doi.org/10.1037/h0040957
 • Çığ, M. İ. (2002). Ortadoğu uygarlık mirası. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Dehaene, S. (2014). Beyin nasıl okur? İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Demirsoy, A. (1998). Son imparatora öğütler: Bilim toplumu. Ankara: Meteksan A. Ş.
 • Demirsoy, A. (2018). Biyolojik saat: Belleğin ve davranışların evrimi. İstanbul: Asi Kitap.
 • Domino, G., & Domino, M. L. (2006). Psychological testing: An introduction (2nd Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813757
 • Eagleman, D. (2013). Incognito: Beynin gizli hayatı. İstanbul: Domingo Yayıncılık.
 • Eagleman, D. (2016). Beyin: Senin hikayen. İstanbul: Domingo Yayıncılık.
 • Eagleman, D., & Brant, A. (2019). Yaratıcı tür: Fikirler dünyayı nasıl yeniden yaratıyor. İstanbul: Domingo Yayıncılık.
 • Ebel, R. L. (1956). Essentials of educational measurement (1st Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Ebel, R. L., & Frisbie, D. A. (1991). Essentials of educational measurement (5th Ed.). New Delhi, IN: Prentice-Hall of India Private Limited.
 • Ercan, F. (2009). Toplumlar ve ekonomiler. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906
 • Freely, J. (2014). Galileo’dan önce: Orta Çağ Avrupa’sında modern bilimin doğuşu. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice (10th Ed.). New York: Basic Books.
 • Gardner, H. (2019). Eğitilmemiş zihin. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Gatto, J. T. (2018). Eğitim: Bir kitle imha silahı. İstanbul: Edam Yayıncılık.
 • Greiff, S., & Kyllonen, P. C. (2016). Contemporary assessment challenges: The measurement of 21st century skills. Applied Measurement in Education, 29(4), 243-244. https://doi.org/10.1080/08957347.2016.1209209
 • Guilford, J. P. (1954). Psychometric methods (2nd Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Gulliksen, H. (1950). Theory of mental tests (1st Ed.). New York: John Willey & Sons.
 • Gulliksen, H. (1967). Theory of mental tests (6th Ed.). New York: John Willey & Sons.
 • Gündüz, M. (2014). Ünite 1: Eski çağda eğitim. Eğitim Tarihi, Anadolu Üniversitesi (1-29), Şişman, M., Editör. Ankara: Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları.
 • Güven, İ. (2018). Türk eğitim tarihi (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güvenç, B. (1997). İnsan ve kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. USA: Viacom Company.
 • Hambleton, R. K., & Swaminathan, H. (1985). Item response theory: Principles and applications. USA: Kluwer Nijhoff Publishing.
 • Harari, Y. N. (2015). Hayvanlardan tanrılara SAPIENS: İnsan türünün kısa bir tarihi. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Harari, Y. N. (2016). Homo Deus: Yarının kısa bir tarihi. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Harari, Y. N. (2018). 21. yüzyıl için 21 ders. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (2001). An introduction to theories of learning (6th Ed.). New Jersey: Phoenix Color Corp.
 • Hilgard, E. R., & Bower, G. H. (1975). Theories of learning (5th Ed.). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Hogan, T. P. (2013). Psychological testing – A practical introduction (3rd Ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
 • Illich, I. (2016). Okulsuz toplum. İstanbul: Şule Yayınları.
 • Janda, L. H. (1992). Psychological testing: Theory and applications. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Jenkins, J. G. (1946). Validity for what? Journal of Consulting Psychology, 10(2), 93-98. https://doi.org/10.1037/h0059212
 • Kaku, M. (2014). Zihnin geleceği. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Kandel, E. R. (2013). Belleğin peşinde: Yeni bir zihin biliminin doğuşu. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Kaplan, R. M., & Sacuzzo, D. P. (2008). Psychological testing: Principles, applications, and issues (7th Ed.). Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Khan, S. (2016). Dünya okulu: Eğitimi yeniden düşünmek. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kılıç, T. (2019, 24 Aralık). Prof. Dr. Türker Kılıç’ın yeni bilim ve kültürün kaynağı: Bağlantısal bütünsellik üzerine konuşması [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rLu2zXWvAX8&feature=youtu.be
 • Kline, P. (1986). A handbook of test construction. New York: Methuen & Co. Ltd.
 • Köçer, M., & Koçoğlu, E. (2020). Eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kramer, S. N. (1999). Tarih Sümer’de başlar: Yazılı tarihteki otuz dokuz ilk. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Kramer, S. N. (2002). Sümerler. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals, handbook II: Affective domain. New York: David McKay Co., Inc.
 • Kurzwell, R. (2015). Bir zihin yaratmak: İnsan düşüncesinin esrarı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Kutlu, Ö. (2004, 17-18 Ocak). Tek soruyla öğrenci performansının belirlenmesi [Bildiri Sunumu]. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Kutlu, Ö., Yalçın, S., & Pehlivan, E. B. (2010). İlköğretim programında yer alan kazanımlara dayalı soru yazma ve puanlama çalışması. İlköğretim Online, 9(3), 1201-1215. http://ilkogretim-online.org.tr/ index.php/io/issue/view/119
 • Kutlu Ö., & Kula-Kartal, S. (2018). The prominent student competences of the 21st century education and the transformation of classroom assessment. International Journal of Progressive Education 14(6). 70-82. https://doi:10.29329/ijpe.2018.179.6
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2015). Ölçme ve değerlendirme: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kyllonen, P. C. (2012, May 7-8). Measurement of 21st century skills within the common core state standards [Paper presentation]. Invitational Research Symposium on Technology Enhanced Assessment. K12 Centre at ETS. https://www.ets.org/Media/Research/pdf/session5-kyllonen-paper-tea2012.pdf
 • Lindenfield, G. (2014a). Emotional confidence: Simple steps to build your confidence. London: Harper Thorsons.
 • Lindenfield, G. (2014b). Assert yourself: Simple steps to build your confidence. London: Harper Thorsons.
 • Lord F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical theories of mental test scores. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
 • Lewin, R. (1998). Modern insanın kökeni. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
 • Marzano, R. J. (1992). A different kind of classroom: Teaching with dimensions of learning. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (2007). The new taxonomy of educational objectives. California: Corwin Press.
 • Marzano, R. J., & Heflebower, T. (2012). Teaching and assessing 21st century skills. USA: Marzano Research.
 • Messick, S. (1989). Validity. In R. L. Linn (Ed.). Educational measurement (3rd Ed.). New Jersey: American Council on Education and Macmillan Publishing Company.
 • Murphy, K. R., & Davidshofer, C. O. (1998). Psychological testing (4th Ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
 • NRC. (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop. Washington: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/13215
 • Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2007). Educational assessment of students (5th Ed.). Upper Saddle River: Pearson Education.
 • NCLB. (2001). The no child left behind act of 2001. https://www2.ed.gov/nclb/overview/intro/execsumm.pdf
 • Nunnally, J. C. (1967). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
 • OECD. (2013). PISA 2012 assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en
 • OECD. (2018). The future of education and skills: Education 2030. Paris: OECD Publishing. https://observatorioeducacion.org/sites/default/files/oecd-education-2030-position-paper.pdf
 • OECD. (2019). OECD future of education and skills 2030: OECD learning compass 2030. A Series of Concept Notes. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf
 • Öner, N. (1997). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özçelik, D. A. (1989). Test hazırlama kılavuzu (2. Baskı). Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları 5.
 • Özçelik, D. A. (1992-2). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Payne, D., & Kyllonen, P. C. (2012, January 11-13). The role of noncognitive skills in academic success. [Paper presentation]. 21st Century Knowledge and Skills: The New Curriculum and the Future of Assessment Center for Enrollment Research, Policy, and Practice (CERPP). Marriott Downtown, Los Angeles, United States. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.418.8555&rep=rep1&type=pdf
 • Pearson, K. (1904). On the theory contingency and its relation to association and normal correlation. London: University of London.
 • Pellegrino, J. W. (1999). The evolution of educational assessment: Considering the past and imagining the future. 6th William H. Angoff Memorial Lecture Series. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
 • Popham, J. W. (2000). Modern educational measurement: Practical guidelines for educational leaders (3rd Ed.). Englewood Cliffs, Boston: Allyn and Bacon.
 • Popham J. W. (2004). America’s “failing” schools: How parents and teachers can cope with no child left behind. New York: Routledge.
 • Popham, J. W. (2007). Formative assessment: False pathway to proficiency? Properly implemented formative assessments can improve student learning, even if they don’t measure proficiency. Leadership Compass, 4(3), 1-2.
 • Raban, S. (2008). Introduction. In S. Raban (Ed.). Examining the world: A history of the university of Cambridge local examinations syndicate (pp.1-11). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Reckase, M. D. (2009). Multidimensional item response theory. New York: Springer.
 • Ronan, C. A. (2003). Bilim tarihi: Dünya kültürlerinde bilimin tarihi ve gelişmesi. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
 • Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2011). A history of modern psychology (10th Ed.). Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Schunk, D. H. (2012). Learning theories: An educational perspective (6th Ed.). USA: Pearson Education.
 • Sireci, S. G. (1998). The construct of content validity. Social Indicators Research, 45, 83-117. https://doi.org/10.1023/A:1006985528729
 • Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. The American Journal of Psychology, 15(1), 72-101. https://doi.org/10.2307/1412159
 • Stiggins, R. J. (2002). Assessment crisis: The absence of assessment for learning. Phi Delta Kappan, 83(10), 758-765. https://doi.org/10.1177/003172170208301010
 • Thorne, B. M., & Henley, T. (2001). Connections in the history and systems of psychology. Boston: Houghton Mifflin.
 • Thorndike, R. L. (1971). Educational measurement (2nd Ed.). Washington: American Council on Education.
 • Thorndike, R. L. (1982). Applied psychometrics. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
 • Thorndike R. M., & Thorndike-Christ T. (2014). Measurement and evaluation in psychology and education (8th Ed.). London: Pearson Education Limited.
 • Turgut, M. F. & Baykul Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • UNDP., & UNICEF. (1990, 5-9 March). World declaration on education for all and framework for action to meet basic learning needs. World Conference on Education for All: Meeting Basic Learning Needs. Jomtien, Thailand. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000097551
 • UNESCO. (2002). Dünya rayında mı? Herkes için eğitim (EFA) küresel izleme raporu. https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/Sektor/Egitim/EFA%202002.pdf
 • UNESCO. (2013-4). Öğretme ve öğrenme: Herkes için kaliteli eğitimi gerçekleştirmek. Herkes için eğitim (EFA) küresel izleme raporu. https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/Sektor/Egitim/EFA2013-4.pdf
 • Wikipedia (2020). 21st century. https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century
 • Wagner, T. (2015). 21st century schools. https://www.21stcenturyschools.com/tony-wagner.html
 • Wootton, D. (2019). Bilimin icadı: Bilim Devrimi’nin yeni bir tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.