Uzaktan Eğitim ile Verilen Anatomi Dersinin Değerlendirilmesi

Amaç: Anatomi, hemşirelik ile ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin mesleki derslerine temel oluşturması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma, hemşirelik ile ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin uzaktan eğitimle aldıkları anatomi dersine ilişkin tutumlarını ve çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalışma 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminin son bulmasının ardından 25 Şubat 2021- 01 Mart 2021 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplamda 245 öğrenci katılmış olup katılım oranı %65’tir. Çalışma verilerini toplamak amacı ile Tanıtıcı Bilgi Formu, Anatomi Tutum Ölçeği ve Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır.Bulgular: Katılımcıların yaklaşık yarısı hemşirelik öğrencisi olup %69,60’sı kadındır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, ders içeriğinin yeterli olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların yarıdan fazlası teorik ders saatinin ve laboratuvar saatini yeterli olduğunu belirmişlerdir. Öğrencilerin dörtte biri anatomi ders anlatımında daha fazla görsel materyal kullanılmasını talep etmişlerdir. Anatomi dersi içeriği ve çalışma yöntemi öğrencilerin anatomi dersine ilişkin tutumlarını etkilemektedir. Yine, anatomi dersine çalışma yöntemi, öğrencilerin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algısını da etkilemektedir. Anatomi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği ile Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği arasında zayıf ancak anlamlı ilişki saptanmıştır.Sonuç: Bu çalışma sonucunda, anatomi ders içeriği ve öğrenme metotlarının uzaktan eğitime uygun hale getirilmesinin ve öğrencilerin teknolojik yeterliliklerinin artırılmasının dersin ilgi çekici hale getirilebilmesi ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini artırması açılarından önemli olduğu ortaya konulmuştur. Gelecekteki çalışmalarda, öğrencilerin çevrim içi teknolojilere yönelik yeterliliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra uzaktan eğitimler verilen anatomi dersine karşı olumlu tutumlarını

Assessment of Anatomy Course Providing Through Distance Learning System

Aim: Anatomy is the basis for the professional education of nursing and paramedic students. This study was conducted to determine nursing and paramedic students' attitudes towards the anatomy courseproviding through distance learning system and self-efficacy perceptions towards online technologies. Methods: This study, which was a cross-sectional study, was conducted at Bartin University between February 25, 2021 and March 01, 2021, following the end of the 2020-2021 Academic Year, FallSemester. A total of 245 students participated in the study and the participation rate was 65%. A Descriptive Information Form, Anatomy Attitude Scale and the Online Technologies Self-Efficacy Scalewere used to collect the data. Results: Almost half of the participants were nursing students and 69.60% of them were women. Majority of students stated that course content was sufficient. Over the half of the participants stated that theoretical course hours and the laboratory hours were sufficient. A quarter of of the students demands more visual material to be used during the lessons. The content of anatomy and studying methodaffected students' attitudes towards anatomy courses. Additionally, studying method of anatomy affected the perception of self-efficacy towards online technologies. A weak but significant relationship was found between the Attitude Scale Towards Anatomy Course and the Self-Efficacy Scale Towards Online Technologies.Conclusions: As a result of the present study, it has been revealed that adapting the content of anatomy course and learning methods to the distance learning and increasing the technological competence ofnursing and paramedic students is important to make the anatomy course interesting and increase the learning levels of the students. In future studies, it is recommended to develop and test new teachingmethods to improve students' competencies for online technologies, as well as their positive attitudes towards the anatomy course providing through distance learning system.

Kaynakça

Abdullahi A, Gannon M. Improving college students success in gateway science courses: lessons learned from an anatomy and physiology workshop. American Journal of Health Sciences. 2012; 3(3): 159-168.

Bahçeci D. Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi [Doktora Tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2006.

Kılıç Z. Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Anatomi ve Fizyoloji Dersindeki Başarı ve Tutumlarına Etkisi. The Journal of International Social Research. 2018; 11(60): 1-12.

Kırlı M. Hemşirelik eğitiminde anatomi dersinin yeri ve önemi [Yüksek Lisans Tezi]. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.

Çetkin M, Turhan B, Bahşi İ, Kervancıoğlu P. Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi eğitimi hakkındaki düşünceleri. Gaziantep Medical Journal. 2016; 22(2): 82-88.

Tuygar Ş, Kuş İ, Saygılı Ö, Özcan E, Gülcen B. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2015; 14(42): 5-14.

Yılmaz S, Susar H, Karaca İ, Yılmaz H, Nisari M, Ertekin T. Anatomi Eğitimi Üzerine Araştırma Görevlilerinin Görüşleri. Bozok Tıp Dergisi. 2017; 7(2), 35-40.

Tang CM, Chaw LY. Digital Literacy: A Prerequisite for Effective Learning in a Blended Learning Environment? Electronic Journal of E-learnin. 2016; 14(1): 54-65.

Sharma S, Oli N, Thapa B. Electronic health–literacy skills among nursing students. Advances in medical education and practice. 2019;10: 527.

Prior DD, Mazanov J, Meacheam D, Heaslip G, Hanson J. Attitude, digital literacy and self efficacy: Flow-on effects for online learning behavior. The Internet and Higher Education. 2016; 29: 91-97.

Briones R. Harnessing the web: how e-Health and e-Health literacy impact young adults’ perceptions of online health information. Medicine 2.0. 2015; 4(2): 1-14.

Miltiadou M, Yu CH. Validation of the Online Technologies Self-Effi cacy Scale (OTSES). 2020. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED445672.pdf

Horzum MB, Çakır-Balta Ö. Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2009; 9(3): 1327-1356.

Mutluay ŞD, Açıkgöz AK. Öğrenci Ebe ve Hemşirelerin Anatomi Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Lokman Hekim Dergisi. 2020; 10(2): 201-208.

Erbay H, Bilir A, Gönül Y, Turamanlar O, Songur A. Medical students' perception of cadaver and, their attitudes towards using the cadaver in education. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(1): 63-72.

Behrendt M, Foster J, Machtmes K. Student Perception of How to Succeed in a Pre-Nursing Anatomy and Physiology Course. HAPS Educator. 2020; 24(2): 5-20.

Gaur R, Mudgal SK, Kaur S, Sharma R. Undergraduate nursing students’ attitude towards online classes during lockdown period in India: imposed or interested? Int J Community Med Public Healt. 2020; 7 :3371-3777.

Singh A, Min AK. Digital lectures for learning gross anatomy: a study of their efficacy. Korean J Med Educ. 2017; 29 :27-32.

Isik B, Kuzudisli S. Learning anatomy of nursing and medical students 7th world conference on educational sciences, Procedia Soc. Behav. Sci. 2015; 197: 1079-1084.

Lai HL, Perng SJ, Huang CY. Nursing Students' Perceptions of a Silent Mentor Program in an Anatomy Course. Anat Sci Educ. 2019; 12(6):627-635.

Alhonkoskia M, Salminena L, Pakarinena A, Veermansb M. 3D technology to support teaching and learning in health care education – A scoping review. International Journal of Educational Research. 2021; 105: 101699.

Birt J, Moore E, Cowling M. Improving paramedic distance education through mobile mixed reality simulation. Australasian Journal of Educational Technolog. 2017; 33(6): 69-83.

Coopasami M, Knight S, Pete M. E-Learning readiness amongst nursing students at the Durban University of Technology. Health SA Gesondheid. 2017; 22, 300-306.

Kaynak Göster

Vancouver Dolu İ. , Yalnız Dilcen H. Assessment of Anatomy Course Providing Through Distance Learning System. Tıp Eğitimi Dünyası. 2022; 21(63): 42-53.
Tıp Eğitimi Dünyası
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

28.6b16.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Diş Hekimliği Mesleğine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi

Zeynep ÇOBAN BÜYÜKBAYRAKTAR, Ezgi AĞADAYI, Seher KARAHAN

Tıp Fakültesi İntörnlerinin Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında Bilgi ve Görüşleri

Sevil AYDOĞAN GEDİK, Muhammed Fatih ÖNSÜZ, Selma METİNTAS

Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Uyarlamalı Test ve Kağıt-Kalem Testi ile Yetenek Düzeylerinin Belirlenmesi: Çok Merkezli Gerçek Veri Uygulaması

Yusuf Kemal ARSLAN, Mergül ÇOLAK, Ulviye BİLGİN

Anatomi Eğitimi Alan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Dersine Yönelik Metaforları

Mehmet Ali ÇAN

Uzaktan Eğitim ile Verilen Anatomi Dersinin Değerlendirilmesi

İlknur DOLU, Hacer YALNIZ DİLCEN

Hangi Yöntem Kullanılarak Yapılan Patoloji Eğitimi Aktif Meslek Hayatında Daha Yararlı? Klinisyenlerde Bir Anket Çalışması

Sibel SENSU, Hikmet KOÇAK, Yeşim Saliha GÜRBÜZ, Nuriye FIŞGIN, Nusret ERDOĞAN

Pediatrik Yanık Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Vizitleri Sırasında Çocuk Cerrahisi Asistanlarının Vizit Yönetim Becerileri

Nazmiye CELİK, Sevgi TURAN

Türkiye'deki Hematoloji Uzmanlarının Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi ve Eğitim Başarısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Funda TAYFUN KÜPESİZ, Erol GÜRPINAR

Aynı Üniversite Kliniğinden Mezun Olan Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Bronkoskopi Yetkinlikleri

Albena GAYEF, Haydar Celal KARLIKAYA

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Dersi Ödevlerinde Kaynak Kullanımı

Mehmet Ali ÇAN, Çetin TORAMAN