Aynı Üniversite Kliniğinden Mezun Olan Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Bronkoskopi Yetkinlikleri

Amaç: Göğüs hastalıkları uzmanlarının temel yetkinliklerden birisi bronkoskopidir. Bronkoskopi bir tıbbi alet ile akciğerlerin içini gözlemek ve gerekli işlemleri yapmaktır. Tanı ve tedavi amaçlı, esnek ve rijitcihazlar ile, lokal veya genel anestezi altında yapılan değişik teknik ve uygulamalar vardır. Bronkoskopik yöntemler temel (solunum yollarındaki durumları tanımlama ve tanılama, temel uygulama becerileri,örnek alma becerileri vs.) ve ileri bronkoskopik yöntemler (rijit bronkoskopi, terapötik bronskopi tekbikleri gibi) olarak sınıflandırılabilmektedir. Günümüzde ülkemizde tıpta uzmanlık eğitiminde yetkinliktemelli eğitim benimsenmiştir. Çekirdek eğitim müfredatı ve minimum standartlar tanımlanmıştır. Bu çalışmada göğüs hastalıkları hekimlerinin bronkoskopi yetkinliklerini, bunu etkileyebilecek değişkenlerive eğitim gereksinimlerini belirlemeyi amaçladık.Yöntem: Uzman hekimlere elektronik ortamda bir anket uygulandı. Anket formu, asistanlıkları sırasında ve sonrasında eğitim ortam ve olanakları, katıldığı veya kendisinin uyguladığı işlem sayıları gibi nitel venicel soruları içeriyordu. Birinci kademe yetkinlikler olarak anatomi bilgisi, mukozal değerlendirme, el manevraları, bükülebilir bronkoskopi uygulayabilme, endobronşial forceps gibi 11 temel; yabancı cisimçıkarma, rijit bronkoskopi gibi 8 ikinci kademe beceriye dair yetkinlik öz-değerlendirmelerinden elde edilen veriler MSExcel ve SPSS programları ile analiz edildi.Bulgular: Toplam 29 göğüs hastalıkları uzmanının (14 kadın, 15 erkek) yaş ortalaması 43.8 ± 6.9 yıldı. Uzman oldukları yıllar 1999 ile 2017 yılları arasında değişiyordu ve ortanca 2008 idi. Öz-değerlendirme sonuçlarına göre uzmanlık eğitiminin sonunda hekimlerin bronkoskopi yetkinlikleri %7-76 arasında idi. Uzman hekim olarak çalışıldığı süre boyunca anlamlı olmayan bir gelişme vardı (%14-86). Uzmanlık eğitiminin sonunda ileri bronkoskopist yetkinlikleri %28-72 idi. Anlamlı gelişmeler ise sadece EBUS, EBUS-FNA ve APC yetkinliklerinde vardı.Sonuç: Göğüs hastalıkları uzmanlarının temel bronkoskopist yetkinliklerinin yeterli düzeyde olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, yetkinlik temelli eğitime ihtiyacı destekler niteliktedir. Bu çalışma aynı zamanda mezuniyet sonrası sürekli mesleki gelişime de daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Pulmonologists’ Competencies in Bronchoscopy Graduated from the Same University Clinic

Aim: One of the primary competencies of pulmonologists is bronchoscopy. Bronchoscopy is looking inside the lungs with a medical instrument and performing necessary procedures. There are various techniques and methods performed under local or general anesthesia with flexible or rigid devices aiming diagnosis and/or treatment. Bronchoscopic procedures are classified as basic (defining and diagnosing pulmonary conditions, basic operative skills, sampling skills etc) and advanced bronchoscopic procedures (such as rigid bronchoscopy, therapeutic bronchoscopy procedures etc). Today in our country, competency-based education has been adopted for medical specialty training. Core curriculum and minimum educational standards were defined. In this study, we aimed to determine the pulmonologists’ bronchoscopy competencies, potential variables and to evaluate training needs.Methods: A questionnaire was applied to pulmonologists in electronic environment. The questionnaire was including qualitative and quantitative questions such as the educational environment and opportunities, the number of procedures attended, or performed by themselves during and after their assistantship. Data on 11 first level (such as anatomy, mucosa, secretions, maneuvers, flexible bronchoscopy, endobroncial forceps biopsy) and 8 second level (such as foreign body removal, rigid bronchoscopy) seniority in bronchoscopist competencies were analyzed with MSExcel and SPSS softwares.Results: The mean age of 29 pulmonologists (14 female and 15 male) was 43.8 ± 6.9 years. Their graduation years from specialty training ranged from 1999 to 2017, with a median of 2008. According to the self-assessment results, basic bronchoscopist competencies were 7-76 % at the end of the specialty training. There was an insignificant improvement (14-86 %) throughout working as a specialist doctor. Advanced bronchoscopist competencies were 28-72 % at the end of the specialty training. There were some significant improvements only in the endobronchial ultrasonography (EBUS), endobronchial ultrasonographic fine needle aspiration (EBUS-FNA) and argon plasma coagulation competencies (APC) throughout working as a specialist doctor.Conclusions: It was evaluated that the basic bronchoscopist competencies of the pulmonologists are not at sufficient level. The results obtained in this study support the need for competency-based training. This study also emphasizes that more attention should be paid to continuous professional development after graduation.

Kaynakça

References Karlıkaya C, Türkiye’de Temel Bronkoskopi Eğitimi Standartları. Ilgazlı A, editör. Girişimsel Pulmonoloji. 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019.p.16-25.

TUK. Tıpta Uzmanlık Kurulu Terimler Sözlüğü. Available at: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/13068,karar1026-tukstandartek3-tukterimlerisozlugupdf.pdf?0

TC, Sağlık_Bakanlığı. Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS), Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı, V.2.3 . Ankara; 2017. Available at: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/14476,gogushastaliklarimufredatv21pdf.pdf?0

Whitehead CR, Kuper A. Competency-based training for physicians: Are we doing no harm? CMAJ. 2015; 187(4):E128–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4347787/

Simoff MJ. Learning to Look Through the Bronchoscope. Chest. 2019;148(2):301–3. Available at: http://dx.doi.org/10.1378/chest.15-0551

Kara CO, Özdemir S. Mezuniyet Sonrası Cerrahi Beceri Eğitiminde Ölçme Değerlendirme, Türkiye Klinikleri J Med Educ-Special Topics 2016;1(2):41-6.

Söylemezoğlu F, Sökmensüer C, Sungur A, Yeterliğe Dayalı Patoloji Uzmanlık Eğitimi Programı: Hacettepe Üniversitesi Deneyimi), Cilt/Vol. 25, No. 2, 2009; Sayfa/Page 35-40.

Paes P, Leat D, Stewart J. Complex Decision Making in Medical Training: Key Internal and External Influences in Developing Practical Wisdom. Medical Education, 2019; 53: 165-174.

Gülpınar, MA. Uzmanlık Eğitimi Dönemi ve Çerçeve Eğitim Programı Geliştirme Rehberi, Tıp Eğitimi Dünyası, Nisan 2011.

Colt HG. Simulation in bronchoscopy training: are we there yet? Curr Respir Care Rep. 2013;2(1):61–8.

Lockyer J, Carraccio C, Chan MK, Hart D, Smee S, Touchie C, Holmboe ES, Frank JR & on behalf of the ICBME Collaborators. Core principles of assessment in competency based medical education, Medical Teacher, 39:6, 609-616, 2017, DOI: 10.1080/0142159X.2017.1315082

Iobst WF, Sherbino J, Cate OT, Richardson DL, Dath D, Swing SR, Harris P, Mungroo R, Holmboe ES. & Frank JR & for The International CBME Collaborators, Competency-based medical education in postgraduate medical education, Medical Teacher, 32:8, 651-656, 2010, DOI: 10.3109/0142159X.2010.500709.

(UEMS) EU of MS. The European Council for Accreditation of Medical Specialist Qualifications. 2010; (October):1–4. Available at: https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0009/1206/ECAMSQ_presentation.pdf

TGHYK (TürkGöğüsHastalıklarıYeterlikKurulu). Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programı. Available at: http://www.tghyk.org/GogusHastUzmEgtProg.pdf

Bilaçeroğlu S. Bronkoskopide Eğitim, Yeterlilik ve Sertifikasyon. Içinde: Levent DALAR; Aydın YILMAZ, editör. Tanısal ve Terapötik Bronkoskopi Uzlaşı Raporu. TÜSAD | Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği; 2017. s. 9–19.

Ernst A, Wahidi MM, Read CA, Buckley JD, Addrizzo-Harris DJ, Shah PL, Herth FJF, Parra A de H, Ornelas J, Yarmus L, Silvestri GA. Adult bronchoscopy training: Current state and suggestions for the future: CHEST expert panel report. Chest. 2015;148(2):321–32.

WFME Postgraduation Medical Education (PME), WFME Global Standards for Quality Improvement, WFME Office University of Copenhagen, Denmark, 2015.

Sayek İ, Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kurumsal Akreditasyon, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Birinci Baskı, Kasım 2006.

Kaynak Göster

Vancouver Gayef A. , Karlıkaya H. C. Pulmonologists’ Competencies in Bronchoscopy Graduated from the Same University Clinic. Tıp Eğitimi Dünyası. 2022; 21(63): 31-41.
Tıp Eğitimi Dünyası
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

28.6b16.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Diş Hekimliği Mesleğine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi

Zeynep ÇOBAN BÜYÜKBAYRAKTAR, Ezgi AĞADAYI, Seher KARAHAN

Anatomi Eğitimi Alan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Dersine Yönelik Metaforları

Mehmet Ali ÇAN

Hangi Yöntem Kullanılarak Yapılan Patoloji Eğitimi Aktif Meslek Hayatında Daha Yararlı? Klinisyenlerde Bir Anket Çalışması

Sibel SENSU, Hikmet KOÇAK, Yeşim Saliha GÜRBÜZ, Nuriye FIŞGIN, Nusret ERDOĞAN

Uzaktan Eğitim ile Verilen Anatomi Dersinin Değerlendirilmesi

İlknur DOLU, Hacer YALNIZ DİLCEN

Türkiye'deki Hematoloji Uzmanlarının Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi ve Eğitim Başarısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Funda TAYFUN KÜPESİZ, Erol GÜRPINAR

Tıp Fakültesi İntörnlerinin Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında Bilgi ve Görüşleri

Sevil AYDOĞAN GEDİK, Muhammed Fatih ÖNSÜZ, Selma METİNTAS

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Dersi Ödevlerinde Kaynak Kullanımı

Mehmet Ali ÇAN, Çetin TORAMAN

Pediatrik Yanık Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Vizitleri Sırasında Çocuk Cerrahisi Asistanlarının Vizit Yönetim Becerileri

Nazmiye CELİK, Sevgi TURAN

Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Uyarlamalı Test ve Kağıt-Kalem Testi ile Yetenek Düzeylerinin Belirlenmesi: Çok Merkezli Gerçek Veri Uygulaması

Yusuf Kemal ARSLAN, Mergül ÇOLAK, Ulviye BİLGİN

Aynı Üniversite Kliniğinden Mezun Olan Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Bronkoskopi Yetkinlikleri

Albena GAYEF, Haydar Celal KARLIKAYA