Tıp Fakültesi İntörnlerinin Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında Bilgi ve Görüşleri

Amaç: Araştırmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlerinde TSM yapılanması ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve görüşleri belirlemek amaçlandı.Yöntem: Çalışma, Ocak-Nisan 2018 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı stajı alan intörnlerde yürütülen nitel bir araştırmadır. Çalışma grubunu 57 intörn oluşturdu. Görüşme yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler açık uçlu 7 adet soru içeren bir görüşme formu ile toplandı. İntörnlerin verdiği yanıtlar kodlandı ve betimsel analiz yapılarak değerlendirildi. Kodlanmış yanıtların sayı ve yüzdeleri hesaplandı.Bulgular: İntörnler toplum sağlığı merkezi görevlerinden en sık olarak sağlığın geliştirilmesi ve teşviki çalışmaları, plan ve program yapma, bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolünü bildirirken; toplum sağlığı merkezi hekiminin görevleri olarak toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde görev almak, bulaşıcı hastalıklarla ve bağışıklama ile ilgili programları yürütmek ve halka yönelik sağlık eğitimi yapmayı belirtmişlerdir. Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği’nde yer alan fakat intörnler tarafından toplum sağlığı merkezinin ve toplum sağlığı merkezi hekiminin görevleri olarak hiç belirtilmeyen maddeler saptandı. İntörnlerin %59.7’si (n=34) Halk Sağlığı stajındaki toplum sağlığı merkezi ile ilgili uygulamaların gelecekteki meslek hayatına katkı sağlama açısından faydalı olduğunu bildirdi. İntörnlerin %70.2’si (n=40) ülkemizde sağlık düzeyinin geliştirilmesinde toplum sağlığı merkezlerinin önemli role sahip olduğunu düşünürken, %49.1’i (n=28) mezuniyet sonrasında toplum sağlığı merkezinde çalışmak istemediğini bildirdi.Sonuç: İntörnlerin toplum sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezi hekiminin görevlerini tam olarak kavrayamadığı saptandı. Toplum sağlığı merkezi eğitiminin faydalı bulunması ve toplum sağlığı merkezlerinin önemli görülmesine rağmen, meslek hayatlarında toplum sağlığı merkezlerinde çalışmak istemeyen intörnlerin fazlalığı dikkat çekti.

Knowledge and Opinions of Interns of Faculty of Medicine About Community Health Centers

Aim: In the study, it was aimed to determine the knowledge and opinions about community health center structuring and practices among the interns of Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine.Methods: The study is a qualitative study conducted on interns who received Public Health Internship at Eskişehir Osmangazi University Medicine Faculty between January-April 2018. The study groupconsisted of 57 interns. In the study in which the interview method was used, the data were collected with an interview form containing 7 open-ended questions. The responses given by the interns were coded and evaluated by descriptive analysis. The numbers and percentages of coded responses were calculated.Results: Interns reported the most frequent among the community health center duties, activities to improve and promote health, plan and program, infectious diseases, immunization and epidemic control;among the community health center physician's duties, to take part in the protection and promotion of the community health, conduct programs related to infectious diseases and immunization and public health education. Items included in the Community Health Center and Affiliated Units Regulation, but not specified by the interns as the duties of the community health center and community health centerphysician, were determined. 59.7% (n=34) of the interns reported that the practices related to community health center in the Public Health internship were beneficial in terms of contributing to their futureprofessional life. While 70.2% (n=40) of the interns thought that community health centers have an important role in improving the health level in our country; 49.1% (n=28) of them reported that they donot want to work at community health center after graduation. Conclusions: It was determined that the interns could not fully comprehend the duties of the community health center and community health center physicians. Despite the fact that community health center education was found to be beneficial and community health centers were considered important, the high number of interns who did not want to work in community health centers in their professional life drew attention.

Kaynakça

Türkiye sağlıkta dönüşüm programı değerlendirme raporu (2003-2011). Erişim adresi: http://sbu.saglik.gov.tr/ekutuphane/kitaplar/sdpturk.pdf Erişim tarihi: 06.05.2019.

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği (2015, 5 Şubat). Resmi Gazete (Sayı: 29258). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20507&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=toplum%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2018, 25 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 30431). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-1.htm

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Sağlıkta dönüşüm programı içinde toplum sağlığı merkezlerinin yeri panel kitabı. Eskişehir: ESOGÜ Basımevi; 2014.

Kılıç B, Şahan C, Bahadır H. Dünyada ve Türkiye'de halk sağlığı uzmanlık eğitiminin tarihçesi, içeriği ve istihdam politikaları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2014;13(6):495-504.

Aydoğan S, Önsüz MF, Işıklı B, Metintaş S. Evaluation of public health internship Eskişehir Osmangazi University Medical Faculty senior students. Tıp Eğitimi Dünyası. 2020;19(57):98-108.

Şahin H. Eğitim programı değerlendirmede öğrenci geribildirimleri ve kritik olaylar tekniğinin kullanılması: Halk sağlığı intörn staj programı. Tıp Eğitimi Dünyası. 2007; 24(24):1-8.

Durusoy R, Mandıracıoğlu A, Davas A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde dördüncü sınıfların enfeksiyon hastalıkları stajına entegre halk sağlığı uygulaması: salgın incelemesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, 2014.

Yorulmaz F, Ergüden Kendirlinan Ş, Mavili S, Şahin A, Gül İ. Trakya Üniversitesi 2013-2014 dönemi intörnlerinin tıp ve halk sağlığı eğitimi hakkında görüşleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, 2014.

Durduran Y, Saltuk Demir L, Uyar M, Savaş Duman Ç, Şahin TK. Bir tıp fakültesinde çalışmaya katılan intörnlerin “halk sağlığı” stajı ile ilgili bazı görüşleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, 2014.

Işıktekin Atalay B, Öztürk Emiral G, Önsüz MF, Işıklı B, Metintaş S. Tıp fakültesi intörn doktorlarının halk sağlığı stajı ile ilgili düşünceleri. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, 2017.

Ünal E, Aydın R, Gökler ME, Metintaş S, Öztürk Emiral G, Önsüz MF, Işıklı B. Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimlerinin görevlerini koruyucu sağlık hizmetleri açısından değerlendirmeleri. Nobel Medicus. 2017;13(1):31-8.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (2013, 25 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 28539). Erişim adresi: https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/53582,aile-hekimligi-uygulama-yonetmeligi-2015pdf.pdf?0.

Ataay F. Sağlık reformu ve yurttaşlık hakları. Amme İdaresi Dergisi. 2008;41(3):169-84.

Göçgeldi E, İstanbulluoğlu H, Uçar, M, Yaren H, Ceyla, S, Koçak N. Tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin tıp eğitimleri süresince pratik uygulama yapabilme durumunun araştırılması. Gülhane Tıp Dergisi. 2011;53:107-13.

Stellman JM, Cohen S, Rosenfield A. Evaluation of a one-year Masters of Public Health program for medical students between their third and fourth years. Acad Med. 2008;83(4):365-70.

Pabst R, Rothkötter HJ. Retrospective evaluation of undergraduate medical education by doctors at the end of their residency time in hospitals: consequences for the anatomical curriculum. Anat Rec. 1997;249(4):431-4.

Gökler ME, Ünal E, Aydın R, Öztürk Emiral G, Metintaş S, Işıklı B, Önsüz MF. Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimlerinin gözüyle toplum sağlığı merkezlerinin genel özellikleri. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2016;14(2):56-67.

Kaya F, Oğuzöncül AF. Elazığ ilinde birinci basamak sağlık çalışanlarında iş doyumu ve etkileyen faktörler. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, 2014.

Aras A, Koşan Z, Çalıkoğlu EO, Yerli EB. Erzurum il genelinde birinci basamak sağlık kurumlarında görev yapan hekimlerin tükenmişlik sendromu ile iş doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörler. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, 2014.

Kaynak Göster

Vancouver Aydoğan Gedik S. , Önsüz M. F. , Metintas S. Knowledge and Opinions of Interns of Faculty of Medicine About Community Health Centers. Tıp Eğitimi Dünyası. 2022; 21(63): 18-30.
Tıp Eğitimi Dünyası
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

28.6b16.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Uzaktan Eğitim ile Verilen Anatomi Dersinin Değerlendirilmesi

İlknur DOLU, Hacer YALNIZ DİLCEN

Türkiye'deki Hematoloji Uzmanlarının Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi ve Eğitim Başarısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Funda TAYFUN KÜPESİZ, Erol GÜRPINAR

Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Diş Hekimliği Mesleğine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi

Zeynep ÇOBAN BÜYÜKBAYRAKTAR, Ezgi AĞADAYI, Seher KARAHAN

Tıp Fakültesi İntörnlerinin Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında Bilgi ve Görüşleri

Sevil AYDOĞAN GEDİK, Muhammed Fatih ÖNSÜZ, Selma METİNTAS

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Dersi Ödevlerinde Kaynak Kullanımı

Mehmet Ali ÇAN, Çetin TORAMAN

Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Uyarlamalı Test ve Kağıt-Kalem Testi ile Yetenek Düzeylerinin Belirlenmesi: Çok Merkezli Gerçek Veri Uygulaması

Yusuf Kemal ARSLAN, Mergül ÇOLAK, Ulviye BİLGİN

Anatomi Eğitimi Alan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Dersine Yönelik Metaforları

Mehmet Ali ÇAN

Hangi Yöntem Kullanılarak Yapılan Patoloji Eğitimi Aktif Meslek Hayatında Daha Yararlı? Klinisyenlerde Bir Anket Çalışması

Sibel SENSU, Hikmet KOÇAK, Yeşim Saliha GÜRBÜZ, Nuriye FIŞGIN, Nusret ERDOĞAN

Aynı Üniversite Kliniğinden Mezun Olan Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Bronkoskopi Yetkinlikleri

Albena GAYEF, Haydar Celal KARLIKAYA

Pediatrik Yanık Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Vizitleri Sırasında Çocuk Cerrahisi Asistanlarının Vizit Yönetim Becerileri

Nazmiye CELİK, Sevgi TURAN