Tarihi Bir Roman Olarak İskender Pala’nın “Od” Romanında Yapı ve İzlek

Konusunu tarihten ve tarihteki önemli şahsiyetlerden alan tarihi roman, bir tarih kitabının tarihi olayları okuyucuya tek düze bir anlatımla sunmasından ziyade, olayların arka plan kültürünü, zaman ve mekânın olaylar ve karakterler üzerindeki etkisini ayrıntılı bir şekilde estetik bir dille sunar. Bu nedenle tarihi romanlar tarih öğrenimi içinde önemli bir araç haline gelir. Son dönem Türk romancılarından olan İskender Pala, romanlarını tarihi olaylar ve şahsiyetler üzerine kurgular. Romanlarında tarihi olayları kronolojik sıralamasına uygun bir kurgu ile veren yazar, karakterlerin olaylar karşısındaki psikolojik durumlarını da yansıtmaya çalışır. Yazarın “Şah ve Sultan”, “Od”, “Efsane: Bir Barbaros Romanı” olmak üzere birok tarihi romanı yayımlanmıştır. Yazarın tarihi romanlarından biri olan “Od” romanı ünlü Türk düşünürü Yunus Emre’nin hayatı üzerine kurgulanır. Romanda Yunus’un yaşadığı devrin sosyal, askeri, siyasi ve ekonomik arka planı aktarılırken, Yunus’un “Bizim Yunus” olma sürecindeki yaşadığı ruhsal çatışmalara da yer verilir. Bu çalışmada İskender Pala’nın “Od” romanı yapı ve izleksel kurgu açısından incelenecek, tarihi kişiliklerin farklı yönlerinin romandaki yansımaları devrin şartları ışığında ele alınacaktır.

Structure and Trace in the “Od” Novel of İskender Pala as a Historical Novel

The historical novel, which takes its subject from history and important figures in history, presents the background culture of events, the effect of time and space on events and characters in aesthetic language, rather than presenting a historical book to the reader in a uniform manner. For this reason, historical novels become an important tool in history learning. Although he was known for his academic identity, he also gave fictional works, İskender Pala builds his novels on historical events and personalities. The writer, who gives historical events in a fiction according to their chronological order, tries to reflect the psychological situation of the characters in the face of the events. Many historical novels of the author, Shah and Sultan, Od, Legend: A Barbaros Novel have been published. Od, one of the author’s historical novels, is based on the life of a historical figure Yunus Emre. In the novel, while transferring the social, military, political and economic background of the period that Yunus experienced, the spiritual conflicts that Yunus experienced in the process of being “Bizim Yunus” are also included. In this study, Od novel of İskender Pala will be examined in terms of structure and projective fiction, and the reflections of different aspects of historical personalities in the novel will be discussed in the light of the conditions of the period.Keywords: Historical novel, Iskender Pala, Yunus Emre, Od, Structure, Trace

Kaynakça

AKTAŞ, Şerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Akçağ Yay., 1991

BACHELARD, Gaston, Ateşin Tinsel Çözümlemesi, Çev. Nail Bezel, Ankara: Öteki Yayınevi, 1995.

BACHELARD, Gaston, Uzamın Poetikası, Çev. Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yay., 2008.

CAMPBELL, Joseph, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Çev. Sabri Gürses, İstanbul: Kabalcı Yay., 2013.

ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı-1, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 2008.

EROL, Kemal, “Tarih-Edebiyat İlişkisi ve Tarihi Romanların Tarih Öğretimine Katkısı”, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi 1, sy 2, (2012): 59-70.

FROMM, Erich, Sevme Sanatı, Çev. Özden Saatçi Karadana, İzmir: İlya İzmir Yayınevi, 2009.

GÖKERİ, A.İ., Arketiplere Dayanan Yeni Bir inceleme Yönteminin Tanıtılarak İngiliz ve Türk Edebiyatında Bazı Romans ve Epik Niteliğindeki Yapıtlara Uygulanması, Ankara: DTCF, 1979.

KORKMAZ, Ramazan, “Romanda Mekanın Poetiği”, Edebiyat ve Dil Yazıları Mustafa İsen’e Armağan, Ankara: Grafiker Yay, 2007.

KORKMAZ, Ramazan, Sabahattin Ali İnsan ve Eser, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1997.

ÖZCAN, Tarık, Askıda Kalan Kimlik (Oktay Rifat’ın Roman Dünyası), Manas Yay., İstanbul, 2014.

PALA, İskender, Od, İstanbul: Kapı Yayınları, 2014.

ŞAHİN, Veysel, “Roman Tekniği Bakımından Yaban”, e-Journal of New World Sciences, sy 3, (2007) 179-196.

TATÇI, Mustafa, Yunus Emre Divanı, Ankara: Akçağ Yay., 1991.

www.tdk.org.

Kaynak Göster

Chicago Ergöz, R . "Tarihi Bir Roman Olarak İskender Pala’nın “Od” Romanında Yapı ve İzlek". Tarih ve Gelecek Dergisi 6 (2020 ): 503-525