METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHER ON DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

With the emergence of the coronavirus (Covid-19) pandemic, distance education applications (emergency) have been activated in all educational institutions. This situation has also affected higher education closely. This study aimed to reveal the perceptions of pre-service teachers towards distance education applied during the Covid19 pandemic through metaphors. The research was conducted in a phenomenological design. The study group of the study was determined in accordance with convenience sampling and consisted of 402 teacher candidates who continue their education at a university. Data was collected with forms containing the sentence: “Pandemic period distance education is like ……. ; because…….". The data were analyzed by content analysis. Participants developed 178 metaphors. These metaphors are grouped into six positive and four negative categories. Considering the metaphors used, distance education was mostly explained with the metaphors of medicine, heroes, water, food, vitamins, and it was emphasized that distance education was necessary and supportive. In addition, it was underlined that there are deficiencies regarding the process and that it should be more efficient.

Öğretmen Adaylarının Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Uzaktan Eğitime Yönelik Metaforik Algıları

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ortaya çıkması ile birlikte tüm eğitim kurumlarında (acil) uzaktan eğitim uygulamaları etkin hale getirilmiştir. Bu durum yüksek öğretimi de yakından etkilemiştir. Bu araştırma, öğretmen adaylarının Covid-19 pandemisi döneminde uygulanan uzaktan eğitime yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma olgubilim deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesine uygun olarak belirlenmiştir ve bir üniversitede öğrenimine devam eden, 402 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Araştırma verileri, “Pandemi dönemi uzaktan eğitim……. gibidir/benzer; Çünkü…….” cümlesinin yer aldığı formlarla toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Katılımcılar 178 metafor geliştirmiştir. Bu metaforlar, altı olumlu dört olumsuz kategoride toplanmıştır. Kullanılan metaforlar dikkate alındığında pandemi dönemi uzaktan eğitim en çok ilaç, kahraman, su, yemek, vitamin metaforlarıyla açıklanırken uzaktan eğitimin gerekli ve destekleyici olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında sürece ilişkin eksiklerinin olduğu ve daha verimli olması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Kaynakça

Abaslı, K. & Caferova, S. (2020). Distance education in the pandemic period: A metaphor analysis. Azerbaijan Journal of Educational Studies, 690(1), 10- 26.

Altun, E. (2020). Eği̇tmenleri̇n Uzaktan Eği̇ti̇me Yöneli̇k Pedagoji̇k Yeterli̇li̇kleri̇ni̇n Uzaktan Eği̇ti̇m Ders Vi̇deolari Araciliğiyla İncelenmesi̇. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Algahtani, A.F. (2011). Evaluating the Effectiveness of the E-learning Experience in Some Universities in Saudi Arabia from Male Students' Perceptions. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Durham University.

Amer, T. (2007). E-learning and Education. Dar Alshehab publication.

Arat, T, Bakan, Ö. (2014). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14 (1-2), 363-374.

Bozdağ, B. & Dinç, F. (2020). The perceptions of physical education teacher candidates towards the concept of distance education in the covid-19 process: a metaphor study. International Journal of Eurasian Education and Culture, 5(11), 1954-1980.

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sirasinda ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algilari: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştirmalari Dergisi, 6(2), 1-23.

Cebeci, O. (2013). Metafor ve Şiir Dilinin Yapisal Özellikleri. İthaki Yayınları.

Cisek, P. (1999). Beyond the computer metaphor: Behaviour as interaction. Journal of Consciousness Studies, 6(11-12), 125-142.

Çivril, H., Aruğaslan, E. & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algilari: Bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59.

Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupinar University Journal of Social Science, (39).

Fidan, M. (2017). Karma öğrenme öğrencilerinin uzaktan eğitim kavramına yönelik metaforik algıları. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 276-291.

Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Siyasal Kitabevi.

Gömleksiz, M. N. & Fidan, E. K. (2017). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları. VII. Uluslararasi Eğitimde Araştirmalar Kongresi Bildirileri (ULEAD). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. 27-29 Nisan, 100-105.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond, A. (2020). Acil Uzaktan Öğretim ile Çevrimiçi Öğrenme Arasındaki Fark. https://er.educause.edu/ articles/2020/3/the-difference-between-emergency-distance teaching-andonlinelearning?fbclid=IwAR3Y4YcefHyQCxRZBYoS9UbPjESkUIIC4 WVc_BYm3nu0pHs7D5LBys4HuFw, Erişim tarihi: 20.12.2020

İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi.

Kaban, A. (2013). Uzaktan Eğitim Kalite Standartlarinin Belirlenmesi ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin Incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştirmalari Dergisi, 1(1), 62-80.

Kılıç, F. & Arakan, K. (2010). Birinci sinif velilerinin veli eğitimine ve çocuklarinin okula başlamalarina ilişkin algilarinin metaforlar (mecazlar) yardimiyla analizi. 9. Ulusal Sinif Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. Fırat Üniversitesi, 20-22 Mayıs, 908-910.

Klein, D. & Ware, M. (2003). E-learning: new opportunities in continuing professional development. Learned Publishing, 16 (1) 34-46.

Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaphor We Live By. London.

Liu, Y., Gayle, A. A., Wilder-Smith, A. & Rocklöv, J. (2020). The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. Journal of Travel Medicine, 27(2), 1-4.

Marc, J. R. (2002). Book review: e-learning strategies for delivering knowledge in the digital age. Internet and Higher Education, 5, 185-188.

Miles, M, B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nded). Thousand Oaks. Sage.

Morgan, D. L. (1998). Practical strategies for combining qualitative and quantitative methods: Applications to health research. Qualitative Health Research, 8(3), 362-376.

Ocak, G. & Gündüz, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldiktan sonra öğretmenlik mesleği hakkindaki metaforlarinin karşilaştirilmasi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 293-310.

Öz, S., Celayir, D. & Onursal, F. S. (2020). Pandemi Sonrasi Yeni Dünya Düzeninde Teknoloji Yönetimi ve Insani Dijitalizasyon. Hiperyayın.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsali üzerine bir çalişma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323‐ 343.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Sage.

Saban, A., Koçbeker, B. N. & Saban, A. (2006). An investigation of the concept of teacher among prospective teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 509-522.

Sağlık Bakanlığı (2020, Mart). Genel koronavirüs tablosu vaka sayıları. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html, Erişim tarihi: 012.01.2021

Shisley, S. (2020). Emergency Distance Learning Compared to Online Learning. https://learningsolutionsmag.com/articles/emergency-distance-learningcompared-to-online-learning, Erişim tarihi: 01.01.2021

Telli, S. G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştirmalari Dergisi, 3(1), 25-34.

Traxler, J. (2018). Distance learning predictions and possibilities. Education Sciences, 8(35), 1-13

Tuncay, N. & Özçinar, Z. (2009). Distance education students’“metaphors”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2883-2888.

Ulus, İ. Ç. (2020). Acil durum uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim. https://epale.ec. europa.eu/en/blog/emergency-distance-education-vs-distance-education, Erişim tarihi: 01.01.2021

Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Nobel Yayın Dağıtım.

Yalçın, M., & Erginer, A. (2012). Metaphoric perception of principals in primary schools. Journal of Teacher Education and Educators, 1(2), 229-256.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştirma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, G. K. & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.

YÖK (2020, Mart). Basın Açıklaması. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulana cak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx, Erişim tarihi: 13.01.2021

Zan, N., & Zan, B. U. (2020). Koronavirüsile acil durumda eğitim: Türkiye’nin farkli bölgelerinden uzaktan eğitim sistemine dahil olan edebiyat fakültesi öğrencilerine genel bakiş. Electronic Turkish Studies, 15(4).

Zhong, R. (2020). The coronavirus exposes education’s digital divide. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/chinaschoolscoronavirus.html, Erişim tarihi: 02.01.2021

Kaynak Göster