İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İşveren, yönetim hakkına dayanarak iş görme borcunu somutlaştırmaktadır. İşçinin iş görme borcunu yerine getireceği işyeri de kural olarak yönetim hakkı kapsamında belirlenmektedir. Ancak işçinin işyeri iş sözleşmesinde açıkça belirlenmişse işveren, tek taraflı olarak çalışma yerini değiştiremeyecektir. Dolayısıyla işverenler, işçinin işyerini tek taraflı olarak değiştirebilme imkânı sağlayan nakil kayıtlarına başvurmaktadır. Keza işverenler yönetim hakkı kapsamında işyeri düzenini sağlamak için disiplin cezaları da düzenleyebilirler. Düzenlenen disiplin cezalarından biri de işyeri değişikliği cezasıdır. İşyeri değişikliği cezası da dâhil olmak üzere disiplin cezaları, iç yönetmelikler ve tip iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Dolayısıyla işyeri değişikliği cezaları aynı zamanda genel işlem koşulu özelliği taşımaktadır. Bu düşünce bağlamında, çalışmamızda nakil kaydı özelliği de taşıyan işyeri değişikliği disiplin cezası ve bu cezaların genel işlem koşulları karşısındaki durumu ayrıntılı olarak incelenmiştir.

The employer embodies the obligation of performing duties on the basis of the employer’s right of management. As a rule, the workplace where the employees will perform their duties is determined within the scope of the right of management. However, if the workplace of the employee is clearly specified in the employment contract, the employer will not be able to change the workplace unilaterally. Therefore, employers regulate mobility clauses that allow the employer to change the workplace unilaterally. Likewise, employers can also arrange disciplinary action to maintain order in the workplace within the scope of the right of management. One of the disciplinary penalties is disciplinary transfer. Disciplinary actions, including disciplinary transfer are regulated in the standard form employment contract and internal labor regulations. Therefore, disciplinary transfer has also the characteristics of general terms and conditions. In the context of this thought, in our study, disciplinary transfer which has also the feature of mobility clauses and the situation of these penalties against general terms and conditions are examined in detail.

___

 • AHRENDT, Martina, Arbeitsrechts-Handbuch, XXI. Buch. Betriebsverfassung, § 235. Die Erzwingbare Soziale Mitbestimmung, 19. Auflage, Hrsg. SCHAUB, Günter, Beck Verlag, München, 2021.
 • AKIN, Levent, “İşçinin Çalışma Şartlarında Değişiklik ve Fesih Hakkı”, ÇEİS, 2013, C.27, S.2, ss.38-50.
 • ALP, Mustafa, “Aynı İl Sınırları İçinde İşyeri Değişikliğinin Esaslı Değişiklik Kabul Edilmesi - Karar İncelemesi”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, 2019, C.21, Özel S.,ss.2113-2127.
 • ALP, Mustafa, “Ekonomik Kriz Sırasında İş Sözleşmesinin Esaslı Değişiklik Uygulamaları ile Ayakta Tutulması”, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 13. Yıl Toplantıları, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2010, ss.155-195.
 • ALP, Mustafa, İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.
 • ALP, Mustafa, “İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2006, S. 3, ss.37-53.
 • ALP, Mustafa, “İşverene İşçinin İşini Değiştirme Yetkisi Veren İş Sözleşmesi”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, 2006, S.1, ss.11-28.
 • ALPAGUT, Gülsevil, “İş Kanununun 22. Maddesinin Uygulama Alanı - Sözleşme Hükümlerinin Geçerliliği Sorunu ve Yargıtay’ın Konuya İlişkin Kararları”, LİSGHD, 2006,S.9, ss. 49-64.
 • ALPAGUT, Gülsevil, “İş Sözleşmesinin Esaslı Şartlarında Değişiklik ve Yargıtayın Konuya İlişkin Bir Kararının Düşündürdükleri”, ÇEİS, 2004, C.18, S.5, ss.52-62.
 • ALPAGUT, Gülsevil, “Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik”, 2008, Bankacılar Dergisi, S.65, ss. 89-110.
 • ARICI, Kadir, “İşverenin Yönetim Hakkının Muhtevası”, Yargıtay Dergisi, 1983, C.9, , S.1-2, ss.160-176.
 • AYDIN, Ufuk, “Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler ve Değişiklik Feshi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2011, S.23, ss.22-36.
 • BAŞBUĞ, Aydın, İş Sözleşmesinin Değişen Şartlara Uyarlanması, Beta Yayınevi, İstanbul, 2007.
 • BAŞBUĞ, Aydın, Türk İş Hukukunda Disiplin Cezaları, Tes-İş Eğitim Yayınları, Ankara, 1999.
 • BAŞBUĞ, Aydın, “Ücret Kesim Cezası”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2011, S.22, ss.200-207.
 • BALKIR, Z. Gönül, “İşverenin Yönetim Hakkının Kullanılması ve Etik Sınırlar”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2008, S.12, ss. 73-79.
 • BAŞTERZİ, SÜLEYMAN, “Türkiye’de Feshe Karşı Koruma Hukuku Reformunun Sosyal Hukuk ve İstihdam Üzerine Etkileri” AÜHFD, 2005, C.54,S.3, ss. 53-94.
 • BAYCIK, Gaye, İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2011.
 • BAYCIK, Gaye, “İşverenin Nakil Yetkisinin Kullanım Denetimi”, AÜHFD, 2012, C.61, S.2, ss. 487-504.
 • BAYREUTHER, Frank, “Möglichkeiten und Grenzen der Änderung von Arbeitsbedingungen” NZA, 2019, Heft. 11, ss. 735-741.
 • CİVAN, Orhan Ersun, “Genel İş Koşullarında Değişiklik Kayıtlarının Geçerliliği ve Denetimi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 1, 2016, C.15, S.1 (Özel Sayı), ss. 781-824.
 • DEMİRCİOĞLU, Murat, “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi”, İş Dünyası ve Hukuk Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2011, ss.121-140.
 • DURSUN ATEŞ, Sevgi, İşverenin Yönetim Hakkı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019.
 • DOĞAN YENİSEY, Kübra, “İşverene Hizmet Akdinde Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi Veren Sözleşme Hükümlerinin Denetimi”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, Beta Yayınevi, İstanbul, 2001, ss.1175-1198.
 • ELBİR, Nazlı, “Türk ve Fransız Hukuklarında Disiplin Cezaları”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2010.
 • ENGİN, Murat, “İşletme Gerekleri İle Fesih ve Ücretsiz İzin Yargıtay Karar Değerlendirmesi”, LİSGHD, 2004, S.2, ss. 537-544.
 • EYRENCİ, Öner, “İşçiye Bağlı Nedenlerle Feshin Geçerliliğinde Ölçülülük Denetimi”, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017, ss.345-357.
 • FANSELOW, Dana, Münchener Anwaltshandbuch Insolvenz und Sanierung, § 3 Arbeitsrechtliche Fragestellungen, 3. Auflage, Hrsg. NERLICH, Jörg- KREPLIN, Georg, Beck Verlag, München, 2019.
 • GÜRSEL, İlke, “Çalışma Koşullarında Tek Taraflı Esaslı Değişikliğin Yargı Kararlarıyla Tespiti ve Bunun Hukuki Sonuçları”, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III, Ed. CENTEL, Tankut, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2018, ss.175-219.
 • GÜRSEL, İlke, “İşverenin İşletmesel Kararları ve Yargısal Denetimdeki Sınırlar”, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar IV, Ed. DOĞAN YENİSEY, Kübra - ERGÜNEŞ EMRAĞ, Seda, İstanbul, 2021, ss.195-264.
 • GRAGERT, Nicola – KATERNDAHL, Christoph, Münchener Anwaltshandbuch Arbeitsrecht, Teil D. Arbeitspflicht, § 12 Art der Tätigkeit, 5. Auflage, Hrsg. MOLL, Wilhelm, Beck Verlag, München, 2021.
 • GÜLVER, Ender, “Ücret Kesme Cezası”, LİSGHD, 2010, S.28, ss. 1367-1395.
 • GÜZEL, Ali, “İş Hukukunda “Yetki” ve “Sözleşme””, LİSGHD, Prof. Dr. Fevzi Demir’e Armağan, İstanbul, 2016, ss.151-201.
 • GÜZEL, Ali, , İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi ve Son çare İlkesi”, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017, ss. 539-575.
 • GÜZEL, Ali, “İşletmesel Kararların Keyfilik Denetimine Tabi Olması ve Geçerli Nedenle Fesihte Son Çare (Ultima Ratio) İlkesinin Gözetilmesi”, Çalışma ve Toplum, 2005, S.4, ss.159-182.
 • GÜZEL, Ali-UGAN ÇATALKAYA, Deniz, “İş Sözleşmesinin Uygulanmasında ve İşverenin Yönetim Yetkisinin Sınırlanmasında Dürüstlük (Objektif İyiniyet) Kuralının İşlevi Üzerine”, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2014, C.20, S.1, ss.17-66.
 • HAHN, Claudia, “Versetzung, Abordnung und Umsetzung: Zwischen Direktionsrecht und Änderungskündigung”, Zeitschrift für das öffentliche Arbeits- und Tarifrecht, 2021, Heft.7, ss.139-142.
 • HESSE, Dirk, Münchener Kommentar zum BGB, Band 5 Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse ,Vorbemerkung (Vor § 620), 8. Auflage, Hrsg. SACKER, Franz Jürgen-RİXECKER, Roland-OETKER, Hartmut-LIMPERG, Bettina, Beck Verlag, München, 2020.
 • HOZAR, Nağme N., “İşverenin Yönetim Hakkına Dayanarak İşçiyi Başka Bir İşyerine Gönderebilmesine İlişkin Bir Karar İncelemesi” Sicil İş Hukuku Dergisi, 2006, S.2, ss. 82-92.
 • HROMADKA, Wolfgang, “Grenzen des Weisungsrechts” NZA, 2012, Heft.5, ss.233-239.
 • İREN, Ertan, “ İşverenin İşçisini Başka Bir İşyerine Nakil Yetkisini İş Sözleşmesiyle Saklı Tutmasına İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2010, S.19, ss. 74-87.
 • JOUSSEN, Jacob, BeckOK (Beck’scher Online Kommentar) Arbeitsrecht, BGB 611a, 65. Edition, Hrsg. ROLFS, Christian – GIESEN, Richard – MEßLING, Miriam – UDSCHING, Peter, 2022.
 • KAISER, Dagmar – ANNUß, Georg, Personalvertretungsrecht, Personalvertretungen im Bundesdienst, § 75 Mitbestimmung in Angelegenheiten der Angestellten und Arbeiter und in sonstigen Angelegenheiten, 5. Auflage, Hrsg. RICHARDI, Reinhard - JURGEN DORNER, Hans, Beck Verlag, München, 2020.
 • KANIA, Thomas, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 210. Betriebsverfassungsgesetz, § 87 Mitbestimmungsrechte, 22. Auflage, Hrsg. MULLER GLOGE, Rudi – PREIS, Ulrich – SCHMIDT, Ingrid, Beck Verlag, München, 2022.
 • KAR, Bektaş, “İşletme, İşyeri ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenlere Dayalı Fesihlerde Yargısal Denetim”, Çalışma ve Toplum, 2008, S.2, ss.101-129.
 • KAR, Bektaş, “Ölçülülük İlkesinin İş Güvencesinde Uygulanması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2009, S.15, ss.60-69.
 • KARAGÖZ, Veli, “Tip İş Sözleşmelerinde Öngörülen Cezai Şartın Genel İşlem Şartları Bağlamında Denetlenmesi”, AÜEHFD, 2004, C.VIII, S.1-2, ss.593-606.
 • KILIÇOĞLU, Mustafa – ŞENOCAK, Kemal, İş Güvencesi Hukuku, Legal Yayınevi, İstanbul, 2007.
 • KILIÇOĞLU, Mustafa – ŞENOCAK, Kemal, “İş Güvencesinde Ölçülülük İlkesinin İçeriği ve Ultima Ratio Prensibinin Ölçülülük İlkesi İçerisindeki Konumu”, Kamu İş, Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Ankara, 2010, ss. 181-211.
 • KREITNER, Jochen – SEIDEL, Ralf – SCHLEGEL, Reiner, Personalbuch Arbeitsrecht- Lohnsteuerrecht- Sozialversicherungsrecht, Betriebsbuße, 28. Auflage, Hrsg. ROLLER, Jürgen, Beck Verlag, München, 2021.
 • KUNZL, Reinhard, Kündigungsrecht Gross Kommentarzum Gesamten Recht der Beendigung von Arbeitsverhaltnissen, Systematischer Kommentar Arbeitsrechtlicher Vorschriften, KSchG § 2 Änderungskündigung, 6. Auflage, Hrsg. ASCHEID,Reiner –PREIS,Ulrich-SCHMIDT, Ingrid, Beck Verlag, München 2021.
 • KUTLU MUTLUER, Merve, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk İş Hukukunda İşyeri İç Yönetmelikleri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2022.
 • LAKIES,Thomas, “Das Weisungsrecht des Arbeitgebers und Vertragsgestaltungsoptionen (Versetzungsklauseln)”, ArbRAktuell, 2013,Heft. 1, ss.3-6.
 • LINCK, Rüdiger, Arbeitsrechts-Handbuch, V. Buch. Die Pflichten des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsvertrag, § 45. Arbeitspflicht, 19. Auflage, Hrsg. SCHAUB, Günter, Beck Verlag, München, 2021.
 • LINGEMANN, Stefan – SIEMER, Anke, “Grenzen des Arbeitsrechtlichen Direktionsrechts bei Änderung von Inhalt und Ort der Tätigkeit (Teil 1)” ArbRAktuell, 2015,Heft. 20, ss. 494-496.
 • MANAV, Eda, “İş Kanunu’nun 22. Maddesi Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi ve Hukuki Sonuçları”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2012, C.3, S.9, ss.209-252.
 • MANAV, Eda, “İşyeri Değişiklik Kayıtlarının Geçerliliği Sorunu”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2012, S.25, ss.136-157.
 • MUTLU, Melis, “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshiyle İlgili Yargıtay Karar Tahlili”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C.2, S.2, ss.167-172.
 • MÜLAYİM, Baki Oğuz, “İş Sözleşmesine Disiplin Kurulu Kararı ile Son Verilmesi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2021, C.12, S. 46, ss.327-354.
 • NARMANLIOĞLU, Ünal, “4857 Sayılı İş Kanununun 22/1’inci Maddesi ile İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Kararı Hakkında Düşünceler, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, 2007, S.4, ss.137-158.
 • NIEMANN, Jan Malte, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse, BGB § 626, 22. Auflage, Hrsg. MULLER GLOGE, Rudi – PREIS, Ulrich – SCHMIDT, Ingrid, Beck Verlag, München, 2022.
 • OETKER, Hartmut, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Kündigungsschutzgesetz (KSchG), § 2 Änderungskündigung, 22. Auflage, Hrsg. MULLER GLOGE, Rudi – PREIS, Ulrich – SCHMIDT, Ingrid, Beck Verlag, München, 2022.
 • ÖZDEMİR, Erdem, “İş Hukukunda Disiplin Cezaları”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan Cilt 2, Beta Yayınevi, İstanbul, 2001, ss. 1255-1280.
 • ÖZDEMİR, Erdem, “İşverene Çalışma Koşullarında Değişiklik Yetkisi Veren Kayıtlar”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004, C.12, S.3-4, ss.31-44.
 • ÖZTÜRK, Berna, İşçinin Talimatlara Uyma Borcu, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2021.
 • PLETKE, Matthias – SCHRADER, Peter – SIEBERT, Jens – THOMS, Tina – KLAGGES, Rhea Christina – TEUBERT, Rene, Rechtshandbuch Flexible Arbeit, C. Rechtliche Durchsetzung der Flexibilisierung , 2. Auflage, Beck Verlag, München, 2022.
 • POECHE, Sabine, Personalbuch Arbeitsrecht-Lohnsteuerrecht- Sozialversicherungsrecht Versetzung, 29. Auflage, Hrsg. ROLLER, Jürgen, Beck Verlag, München, 2022.
 • PREIS, Ulrich, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 320. Gewerbeordnung, § 106 Weisungsrecht des Arbeitgebers, 22. Auflage, Hrsg. MULLER GLOGE, Rudi – PREIS, Ulrich – SCHMIDT, Ingrid, Beck Verlag, München, 2022.
 • PREIS, Ulrich – Lindemann, Viola, “Änderungsvorbehalte - Das BAG Durchschlägt den Gordischen Knoten” NZA, 2006, Heft. 12, ss.632-638.
 • REICHOLD, Hermann, Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Band 1: Individualarbeitsrecht I, § 40 Arbeitspflicht und Arbeitszeit, 5. Auflage, Hrsg. KIEL, Heinrich – LUNK, Stefan – OETKER, Harmut, Beck Verlag, München 2021.
 • REICHOLD, Hermann, Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Band 1: Individualarbeitsrecht I, § 56 Sanktionen der Nebenpflichtverletzungen; 5. Auflage 2021, Hrsg. KIEL, Heinrich – LUNK, Stefan – OETKER, Harmut, Beck Verlag, München, 2021.
 • RICHARDI, Reinhard – MASCHMANN, Frank, Betriebsverfassungsgesetz § 87 Mitbestimmungsrechte, 17. Auflage, Hrsg. RICHARDI, Reinhard, Beck Verlag, München, 2022.
 • SALAMON, Erwin Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Band 4 Kollektives Arbeitsrecht II, § 320 Mitbestimmung bei der Ordnung des Betriebes, 5. Auflage, Hrsg. KIEL, Heinrich – LUNK, Stefan – OETKER, Harmut, Beck Verlag, München, 2022.
 • SALOMON HENGST, Annette, “Versetzung, Abordnung und Zuweisung gem. § 4 TVöD/TV-L”, öAT, 2016, Heft.9, ss.178-181.
 • SIEBERT, Jens – TEUBERT, Rene,“Nach der Rechtsprechungsänderung des BAG: Aktuelles und Neues zu Versetzung und Personalgestellung” öAT ,2019, Heft.1, ss.8-10.
 • SPINNER, Günter, Münchener Kommentar zum BGB, Band 5 Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse, § 611a Arbeitsvertrag, 8. Auflage, Hrsg. SACKER, Franz Jürgen-RİXECKER, Roland-OETKER, Hartmut-LIMPERG, Bettina, Beck Verlag, München, 2020.
 • SÜZEK, Sarper, “Değişiklik Feshi”, Tisk Akademi, 2006, C.1, S.1, ss.7-31.
 • SÜZEK Sarper, “İş Hukukunda Disiplin Cezaları”, Çalışma ve Toplum, 2011, S.1,ss. 9-17.
 • SÜZEK, Sarper, “İş Hukukunda İç Yönetmelikler”, AÜHFD, 1995, C. 44, S. 1-4, ss. 183-192.
 • SÜZEK, Sarper, “İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları”, Prof. Dr. Metin KUTAL’a Armağan, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayınları, Ankara,1998, ss.225-232.
 • SÜZEK, Sarper, “Tip İş Akitlerinin ve İç Yönetmeliklerin Kurulma Koşulları ve Denetimi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 1, 2016, C.15, S.1 (Özel Sayı), ss.459-472.
 • SÜZEK, Sarper, “Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İş Koşulları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2011, S.24, ss.5-12.
 • ŞEN, Murat, İş Hukukunda Çalışma Koşullarında Değişiklik, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.
 • TAŞKENT, Savaş, “Geçerli Sebep Bağlamında Belirli İlkeler”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2011, S.21, ss.15-24.
 • TAŞKENT, Savaş, İşverenin Yönetim Hakkı, İstanbul, 1981.
 • TAŞKIN, Ahmet, “İş Hukuku Açısından İşletmelerde Disiplin Sistemi ve Uygulaması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2012, S.25, ss.60-91.
 • THUSING, Gregor – WESTPHALEN, Friedrich, Vertragsrecht und AGBKlauselwerke, Klauselwerke, Arbeitsverträge, 47. Ergänzung, Beck Verlag, München, 2021.
 • UGAN ÇATALKAYA, Deniz, İş Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2019.
 • ULUCAN, Devrim, “Ekonomik ve Teknolojik Nedenlerle Fesihlerde Geçerlilik Denetimi”, LİSGHD, 2015, S.47, ss.49-81.
 • UŞAN, FATİH, “4857 Sayılı İş Yasasının 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, C.9, Özel Sayı, ss.211-271.
 • UZUN, Bekir, “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2006, S.2, ss.48-59.
 • WERNER, Michael, BeckOK (Beck’scher Online Kommentar) Arbeitsrecht, BetrVG § 87 Mitbestimmungsrechte, 63. Edition, Hrsg. ROLFS, Christian – GIESEN, Richard – MEßLING, Miriam – UDSCHING, Peter, 2022.
 • YILDIZ, Gaye Burcu, İş Hukukunda Sözleşmesel Kayıtlar, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2014.
 • YILDIZ, Gaye Burcu, “Türk İş Hukukunda Orantılılık İlkesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Polat Soyer'e Armağan, 2013, C. 15, Özel S., ss.681-707.
 • YÜCEL BODUR, Mehtap, “İşverenin İşletmesel Karar Alma Özgürlüğü”, İş ve Hayat, 2015, C.1, S.2, , ss.137-167.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd1173164, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {12}, number = {2}, pages = {1101 - 1157}, doi = {10.52273/sduhfd..1173164}, title = {İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Alp, Nihat Seyhun} }
APA Alp, N. S. (2022). İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 1101-1157 . DOI: 10.52273/sduhfd..1173164
MLA Alp, N. S. "İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 1101-1157 <
Chicago Alp, N. S. "İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 1101-1157
RIS TY - JOUR T1 - İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Nihat SeyhunAlp Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52273/sduhfd..1173164 DO - 10.52273/sduhfd..1173164 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1101 EP - 1157 VL - 12 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - doi: 10.52273/sduhfd..1173164 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Nihat Seyhun Alp %T İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2022 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 12 %N 2 %R doi: 10.52273/sduhfd..1173164 %U 10.52273/sduhfd..1173164
ISNAD Alp, Nihat Seyhun . "İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 / 2 (Aralık 2022): 1101-1157 .
AMA Alp N. S. İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. SDÜHFD. 2022; 12(2): 1101-1157.
Vancouver Alp N. S. İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 12(2): 1101-1157.
IEEE N. S. Alp , "İŞ HUKUKUNDA NAKİL KAYDI ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİSİPLİN CEZASI VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", , c. 12, sayı. 2, ss. 1101-1157, Ara. 2022, doi:10.52273/sduhfd..1173164