İDARİ GÜVENCE VE TEMİNAT KAVRAMLARI ÜZERİNE ALMAN HUKUKU ODAKLI BİR İNCELEME

İdarenin öngörülebilir olması hukuk devletinin ve iyi yönetimin bir gereğidir. Alman İdare Hukukunda bunu sağlamak üzere, idarenin ileride bir konuda nasıl hareket edeceğini yönetilenlere taahhüt ettiği idari güvence kurumu geliştirilmiştir. Daha sonra, idari güvencenin spesifik bir şekli olan, idari işlemin tesis edilmesi veya edilmemesine yönelik vaat, teminat adı altında kanuni düzenlemeye kavuşmuştur. Bu çalışmada bu iki kurum –ağırlık olarak da teminat–, Türk Hukukunda da uygulama alanı bulmaları amacıyla incelenecek ve tanıtılacaktır.

AN ANALYSIS FOCUSED ON GERMAN LAW ON THE CONCEPTS OF ADMINISTRATIVE COMMITMENT AND ASSURANCE

The predictability of administrative action is derived from the rule of law and the principle of good administration. In order to achieve this, the institute of promises, through which the administration promises people how they will act in the future, was developed in German administrative law. Later, the assurance, which relates to an administrative act, was regulated by law. In this work, these two terms - with a focus on assurance - are treated with the aim of showing that they are used in Turkish law.

___

 • A. Çağrı Yıldız, Alman İdari Yargılama Hukukuna Özgü Bir Dava Türü - Yükümlülük Davası, İstanbul, XXI Levha, 2021.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar – SEZGİNER, Murat – KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, 14. Bası, Ankara Savaş Yayınevi, , 2021.
 • BADER, Johann – RONELLENFİTSCH, Michael, Beck’scher Online Kommnentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 57. Bası, Münih, C.H. Beck, 2022.
 • ÇELİK, Dursun, “Alman İdare Hukukunda Güvenin Korunması İlkesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 1, 2020, ss. 117-147.
 • ÇELİK, Dursun, Mediation im deutschen und türkischen Verwaltungsrecht, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, , 2020. DETTERBECK, Steffen, Algemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 10. Bası, Münih, C.H. Beck, 2012.
 • ERBGUTH, Wilfried – GUCKELBERGER, Annette, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht und Staatshaftungsrecht, 10. Bası, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2020.
 • ERİCHSEN, Hans-Uwe, “"Die Zusage." Juristische Ausbildung, 1991, ss. 109-112.
 • ERKAL, Atila, “İdari İşlemde Usul ve Şekil Sakatlıklarının Sonradan Düzeltilmesi ve Almanya Örneği” AkdHFD - C. 11 - S. 2, 2021, ss. 183-208.
 • ERKAL, Atila, “ Türk, Alman ve İsviçre İdare Hukukunda Arabuluculuk” AkdHFD C. 12 - S. 1 - s. 39-66
 • ERKAL, Atila, “Türk ve Alman Hukukunda Gerekçe Yükümlülüğü”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, , C. 17, S. 1, 2009, ss. 119-150.
 • FEHLİNG, Michael - KASTNER, Berthold - STÖRMER, Rainer, Handkommentar Verwaltungsrecht, 5. Bası, Baden-Baden, Nomos, 2021.
 • GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku C I, 3. Bası, Bursa, Ekin Yayınevi, 2019.
 • GUCKELBERGER, Annette, “Behördliche Zusicherungen und Zusagen”, Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) , 2004/9, ss. 357-366.
 • GÜVENÇ, Özgür, Sözleşmenin Kurulmasında İrade Açıklamalarının Yorumu, Ankara, Adalet Yayınevi, 2021. HEBELER, Timo – SCHÄFER, Björn, ”„Versprechungen“ der Verwaltung – Zusagen, Zusicherungen und ähnliche behördliche Erklärungen”, Juristische Ausbildung, 12/2010, ss. 881-886.
 • HUCK, Winfried - MÜLLER, Martin, Beck’sche Kompakt-Kommentare Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Bası, Münih, C.H. Beck, 2020.
 • KAĞITCIOĞLU, Mutlu, “İdari İşlemin İcrailiği”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. 103, 2012, ss. 267-284.
 • KİNGLER, Stefan - KREBS, Andreas, “Die Zusicherung, § 38 VwVfG”, Juristische Schulung, C.12, 2010, ss. 1059-1063.
 • KNACK, Hans Joachim - HENNEKE, Hans-Günter, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, 10. Bası, Köln, Carl Heymanns, 2014.
 • KOPP, Ferdinand O. – RAMSAUER, Ulrich, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, 14. Bası, Münih, C.H. Beck, 2013.
 • MALBELEĞİ, Nida, İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerde "Sözleşmede Değişiklik" (ve Sözleşmede Değişikliğin Özel Bir Türü Olarak "Uyarlama"), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020.
 • MANN, Thomas – SENNEKAMP, Christoph - UECHTRİTZ, Michael, Verwaltungsverfahrensgesetz Großkommentar, 2. Bası, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2019.
 • MAURER, Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Bası, Münih, C.H. Beck, 2011.
 • MAYER, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht Bd. I, Leipzig, Duncker und Humblot, 1895.
 • MEYER, Hans - BORGS, Hermann Maciejewski, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, Frankfurt am Main, Metzner, , 1982.
 • PALAURO, Rainer, Haftungsrelevante Probleme der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Zusage, Konstanz, Doktora Tezi, , 1983.
 • SCHMİDT, Rolf, Allgemeines Verwaltungsrecht, 21. Bası, Grasberg bei Bremen, Verlag Dr. Rolf Schmidt, 2018.
 • SCHOCH, Friedrich - SCHNEİDER, Jens Peter, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, Münih, C.H. Beck, 2021.
 • SPROLL, Hans-Dieter, Allgemeines Verwaltungsrecht II, Münih, C.H. Beck, 1998.
 • STELKENS, Ulrich - BONK, Heinz Joachim – SACHS, Michael, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, 9. Bası, Münih, C.H. Beck, 2018.
 • YILMAZ, Dilşat, “Alman İdare Hukuku'nda İdarenin Takdir Yetkisi ve Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. XIX, S. l-2, 2011, ss. 1019-1032.
 • YILMAZ, Dilşat, “Alman İdari Usul Hukuku’nda İdari İşlemin İdare Tarafından Hükümsüz Kılınması” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, , C. XV, S. 2, 2011, ss. 253 – 272.
 • YILMAZ, Dilşat, İdari işlemin İcrailik Özelliği, Ankara, Astana Yayınları, 2014.