İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret

Öz İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme, Türk Ceza Kanunu’nun 41. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında suça iştirak etmiş olan suç ortaklarından birinin veya bir kısmının gönüllü olarak suçun tamamlanmaması için gayret göstermesi halinde gönüllü vazgeçme söz konusu olabilecektir. Ancak suç ortağının gönüllü vazgeçmeden yararlanması için gösterdiği gayretin belirli bir niteliğe sahip olması gerekir. Gösterilen gayretin, teşebbüs aşamasına gelmiş suçun icra hareketlerinin tamamlanmaması ve/veya neticenin meydana gelmemesi amacıyla iradi ve gönüllü olarak yapılan, kullanılan araç, yöntem ve zaman bakımından objektif olarak sonuç elde etmeye elverişli üstün çaba niteliğinde olması gerekir. Ayrıca suç ortağının göstermesi gereken gayretin kapsam, nitelik, etkinlik ve zaman bakımından yeterliliği, her somut olayda işlenen suç veya suçların türü, suçun işleniş şekli, zamanı ve yeri ile suç ortağının suçun teşebbüsüne yaptığı katkı ve iştirak türü dikkate alınarak mahkeme tarafından belirlenmelidir.

Kaynakça

AKBULUT, Berrin; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, 2019.

AKDAĞ, Hale; “Gönüllü Vazgeçme”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2) 2013.

AKYÜREK Güçlü; “Gönüllü Vazgeçme Düzenlemesi Gerekli midir?”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 2, 2013.

ARTUK, M. Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Adalet Yayınevi, 2019.

BABA, Yasemin; “Alman Öğreti ve Uygulaması Işığında Vazgeçmede Gönüllülük Unsuru”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 14, 2013.

BOCK, Dennis; Strafrecht Allgemeiner Teil, Springer, 2018.

BOZBAYINDIR, Ali Emrah; “Türk ve Mukayeseli Ceza Hukukunda Gönüllü Vazgeçmede Gönüllülük Şartı”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/1.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem; Ceza Hukukuna Giriş, 11. Baskı, Beta Yayınevi, 2020.

DEMİRBAŞ, Timur; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Seçkin Yayınevi, 2019. DEMİRBAŞ, Timur; Kriminoloji, 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, 2016.

DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir; Nazari ve Tatbikî Ceza Hukuku Genel Kısım, C. II, 14. Baskı, Beta Yayınları, 1997.

DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir; Nazari ve Tatbikî Ceza Hukuku Genel Kısım, C. I, 14. Baskı, Beta Yayınları, 1997.

DÖNMEZER, Sulhi; “Suç Siyaseti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 52, S. 1-4, 1987.

EPÖZDEMİR, Rezan; “Gönüllü Vazgeçme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018 (138).

ERDAGÖZ, Özcan; “Türk Ceza Hukukunda Gönüllü Vazgeçme ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Konuya İlişkin Bir Kararının Değerlendirilmesi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2013.

ERDOĞAN, Yavuz; “Gönüllü Vazgeçme”, Ceza Hukuku Dergisi, C. 5, S. 13, 2010.

EREM, Faruk; “Suça İştirak”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, 1946.

ERRA, Carlo; “Teşebbüste İhtiyariyle Vazgeçme”, (Çev: Sahir Erman), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. X, S. 3-4, 1945.

FREUND, Georg; Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Springer, 2009.

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, US-A Yayıncılık, 2019.

HAFIZOĞULLARI, Zeki; Ceza Normu: Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Ankara, Seçkin Kitabevi, 1987.

HAKERİ, Hakan; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Adalet Yayınevi, 2019.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd850182, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {79 - 102}, doi = {}, title = {İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret}, key = {cite}, author = {Bozdağ, Ahmet} }
APA Bozdağ, A . (2020). İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 79-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/59059/850182
MLA Bozdağ, A . "İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 79-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/59059/850182>
Chicago Bozdağ, A . "İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 79-102
RIS TY - JOUR T1 - İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret AU - Ahmet Bozdağ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 102 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret %A Ahmet Bozdağ %T İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Bozdağ, Ahmet . "İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 / 2 (Aralık 2020): 79-102 .
AMA Bozdağ A . İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret. sduhfd. 2020; 10(2): 79-102.
Vancouver Bozdağ A . İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 79-102.
IEEE A. Bozdağ , "İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanmak İçin Gösterilmesi Gereken Gayret", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 79-102, Ara. 2021