VERGİ CENNETLERİNİN ULUSLARARASI VERGİ REKABETİNE OLUMSUZ ETKİLERİ

Teknolojik gelişmelerin hızlanması ve küreselleşme sonucunda vergilendirme önemli bir rekabet aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde vergilerin etkinliği artmıştır. Özellikle vergi indirimleri ve vergi teşvikleri ile ortaya çıkan vergi rekabeti iklimi hem ulusal hem de uluslararası bir vergi politikası haline gelmiştir. Uluslararası vergi rekabeti olumlu bir unsur olmakla birlikte bazı ülkelerin vergi politikalarında sınır tanımaması nedeniyle birtakım olumsuzluklara da neden olmaktadır. Bir nevi sıfır vergi veya çok düşük oranlı vergi uygulayan bu ülkeler haksız vergi rekabetinin oluşmasına neden olmaktadır. Söz konusu durum vergi cenneti olarak addedilmektedir. Vergi cenneti ülkelerin sunduğu sıfır veya düşük oranlı vergi yükümlülüğünden yine bu ülkelerde ticari ve bankacılık işlemlerinin gizli tutulmasına yönelik katı kurallardan yatırımcılar faydalanmak istemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler vergi cennetleri nedeniyle ortaya çıkan yatırım kaybından olumsuz etkilenmekte ve uluslararası zararlı vergi rekabetinin altında ezilmektedir. Çalışmada vergi cennetlerinin yol açtığı zararlı vergi rekabetine değinilecektir. Ayrıca vergi cennetlerine yönelik uygulanan tedbirler irdelenecek ve birtakım önerilerde bulunulacaktır

NEGATIVE EFFECTS OF TAX PARADISE ON INTERNATIONAL TAX COMPETITION

As a result of the acceleration of technological developments and globalization, taxation has begun to be used as an important competitive tool. Thus, the effectiveness of taxes in the economic growth and development processes of countries has increased. The climate of tax competition, especially with tax reductions and tax incentives, has become both a national and an international tax policy. Although international tax competition is a positive factor, it also causes some negativities due to the fact that some countries do not recognize borders in their tax policies. These countries, which apply a kind of zero tax or very low tax rate, cause unfair tax competition. It is considered as a tax haven. Investors want to benefit from the zero or low rate tax liability offered by tax haven countries, and the strict rules for keeping commercial and banking transactions confidential in these countries. Especially developing countries are adversely affected by the loss of investment due to tax havens and are crushed under the harmful international tax competition. In the study, harmful tax competition caused by tax havens will be discussed. In addition, the measures applied to tax havens will be examined, and some suggestions will be made.

___

 • Akdoğan, A., 2019. Kamu Maliyesi. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y., 2004. Vergi Rekabeti. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Derg., (22): 1-18.
 • Anonim, 2023. https://www.imf.org/Publications/fandd/issues/2018/06/inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking-damgaard Erişim tarihi: 23.01.2023
 • Arslan, M. O., 2011. Vergi Cennetleri ve Küresel Yoksulluk. Vergi Raporu Derg., (142): 42-49.
 • Bilici, N., 2004. Vergi Cennetleri ile Mücadele. Uludağ Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Maliye Bölümü 19. Türkiye Maliye Semp. Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, Belek/Antalya, 601-620.
 • Çak, M., 2008. Uluslararası Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlaması ve Vergilendirme. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Çakıroğlu, Z. D. ve Gazioğlu, A., Yayım yılı? Vergi Cennetleri ve Dijital Ekonomi. Vergi Dünyası Derg., (41): 20-33.
 • Doğan, A. ve Kabayel, M., 2016. Küresel Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri Üzerine Değerlendirmeler. Liberal Düşünce Dergisi, (81): 75-98.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. ve Gümüş, E., 2020. Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ferhatoğlu, E., 2006. Uluslararası Vergi Rekabeti ve Sürükleyici Güçleri. Eskişehir Osmangazi Üniv. Sosyal Bilimler Derg., 7(1): 79-96.
 • Giray, F., 2005. Küreselleşme sürecinde vergi rekabeti ve boyutlar. Akdeniz İİBF Dergisi, (9): 93-122.
 • Öztürk, S. ve Ülger, Ö., 2016. Vergi Cennetlerinin Küresel Finansal Kriz Üzerine Ekonomik Etkileri: Vergi Kaçırma, Vergiden Kaçınma ve Kara Para Aklamadaki Rolü. Niğde Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Derg., 9(1): 237-254.
 • Pehlivan, O., 2021. Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ubay, B. 2020. Dijital Ekonominin Dijital Vergi Cennetlerinin Gelişmesine Etkisi. KOCATEPEİİBF Dergisi., 22(1): 28-44.
 • Yayman, D., 2020. İhracata Yönelik Vergi Teşvik Uygulamaları. Journal of Social and Humanities Sci. Res., 7(51): 413-439.
 • Yıldız, A. ve Demir, M., 2019. Vergi Cennetleri ve Küresel Gelir Eşitsizliği. Maliye Derg., 179(1): 329-354.
 • Zucman, G., 2015. Vergi Cennetleri: Ulusların Gizli Zenginliği. Yordam Kitap, İstanbul.