STRATEJİK GİRİŞİMCİLİĞİN TEMELLERİ

Bu makalenin amacı, strateji ve girişimcilik teorisindeki gelişmeler ve Stratejik Girişimcilik yapısının ortaya çıkışı hakkında bir alan yazın taraması sağlamaktır. Aynı zamanda stratejik girişimcilik ve girişimcilik yönelimi arasındaki ilişki üzerine literatürü araştırır ve sunar. Stratejik girişimcilik ile firmaların eş zamanlı olarak yeni fırsatları tanımlayıp yararlanırken, rekabet avantajını nasıl yaratıp sürdürdüğü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu makale stratejik girişimcilik olgusunda öne çıkan kavram ve vurguları incelemek için metodolojiyi, bulguları ve alternatif yaklaşımları açıklayan bir dizi yayını gözden geçirmektedir. Firma büyümesindeki rolü ele alınıp, strateji ve girişimciliği çatısı altında harmanlamış örgütlerin geleceğini etkileyebilecek bu kavramın alan yapısını ve dinamiklerini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Alan yazında geçen tema ve alt temalar ile bunların odak ve vurgularını içeren alanı yapılandırmaya dönük bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.

THE ROOTS OF STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP

The purpose of this article is to provide a literature review on the developments in strategy and entrepreneurship theory and the emergence of the Strategic Entrepreneurship structure. It also researches and presents the literature on the relationship between strategic entrepreneurship and entrepreneurial orientation. With strategic entrepreneurship, it has been tried to determine how firms create and maintain competitive advantage while simultaneously identifying and utilizing new opportunities. This article reviews a series of publications describing the methodology, findings, and alternative approaches to examine prominent concepts and emphases in the phenomenon of strategic entrepreneurship. It is aimed to reveal the field structure and dynamics of this concept, which can affect the future of organizations that have blended strategy and entrepreneurship under its roof, by addressing its role in company growth. An attempt has been made to draw a framework for structuring the field, which includes the themes and sub-themes in the literature, and their focus and emphasis.

___

 • Akarsu, O. (2021). "Girişimcilik yönelimini etkileyen faktörler nelerdir? Teknoparklarda Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
 • Akarsu, O. ve Döven, M. S. (2022a). "GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI ÜZERİNE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME: TANIMLARDA YER ALAN ORTAK VURGULAR", Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, C: 10, No: 1, ss. 1-24.
 • Akarsu, O. ve Döven, M. S. (2022b). "Girişimcilik Yönelimini Etkileyen Faktörler: Teknoparklarda bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 23, No: 1, ss. 143-164.
 • Alvarez, S. A. ve Barney, J. B. (2007). "Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action", Strategic entrepreneurship journal, C: 1, No: 1‐2, ss. 11-26.
 • Analoui, F. ve Karami, A. (2002). "How chief executives’ perception of the environment impacts on company performance", Journal of Management Development.
 • Anderson, B. S., Covin, J. G. ve Slevin, D. P. (2009). "Understanding the relationship between entrepreneurial orientation and strategic learning capability: an empirical investigation", Strategic entrepreneurship journal, C: 3, No: 3, ss. 218-240.
 • Anderson, B. S., Eshima, Y. ve Hornsby, J. S. (2019). "Strategic entrepreneurial behaviors: Construct and scale development", Strategic entrepreneurship journal, C: 13, No: 2, ss. 199-220.
 • Audretsch, D. B., Lehmann, E. E. ve Plummer, L. A. (2009). "Agency and governance in strategic entrepreneurship", Entrepreneurship theory and practice, C: 33, No: 1, ss. 149-166.
 • Barringer, B. R. ve Bluedorn, A. C. (1999). "The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management", Strategic management journal, C: 20, No: 5, ss. 421-444.
 • Bjørnskov, C. ve Foss, N. (2013). "How strategic entrepreneurship and the institutional context drive economic growth", Strategic entrepreneurship journal, C: 7, No: 1, ss. 50-69.
 • Companys, Y. E. ve McMullen, J. S. (2007). "Strategic entrepreneurs at work: The nature, discovery, and exploitation of entrepreneurial opportunities", Small Business Economics, C: 28, No: 4, ss. 301-322.
 • Covin, J. G. ve Covin, T. J. (1990). "Competitive aggressiveness, environmental context, and small firm performance", Entrepreneurship Theory and Practice, C: 14, No: 4, ss. 35-50.
 • Covin, J. G., Green, K. M. ve Slevin, D. P. (2006). "Strategic process effects on the entrepreneurial orientation–sales growth rate relationship", Entrepreneurship Theory and Practice, C: 30, No: 1, ss. 57-81.
 • Covin, J. G. ve Slevin, D. P. (1988). "The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style", Journal of Management Studies, C: 25, No: 3, ss. 217-234.
 • Covin, J. G. ve Slevin, D. P. (1989). "Strategic management of small firms in hostile and benign environments", Strategic management journal, C: 10, No: 1, ss. 75-87.
 • Çaylan, D. Ö. (2014). "Stratejik girişimcilik alanına ilişkin bibliyometrik bir değerlendirme", Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, C: 3, No: 2.
 • D'Aveni, R. (1994). "’Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Manoeuvring, Free Press, New York, NY".
 • Davidsson, P. (2015). "Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization", Journal of Business Venturing, C: 30, No: 5, ss. 674-695.
 • De Clercq, D., Thongpapanl, N. ve Voronov, M. (2018). "Sustainability in the face of institutional adversity: market turbulence, network embeddedness, and innovative orientation", Journal of Business Ethics, C: 148, No: 2, ss. 437-455.
 • Dess, G. G., Lumpkin, G. T. ve Covin, J. G. (1997). "Entrepreneurial strategy making and firm performance: Tests of contingency and configurational models", Strategic management journal, C: 18, No: 9, ss. 677-695.
 • Dhliwayo, S. (2014). "Entrepreneurship and competitive strategy: An integrative approach", The Journal of Entrepreneurship, C: 23, No: 1, ss. 115-135.
 • Duane Ireland, R. ve Webb, J. W. (2007). "A cross-disciplinary exploration of entrepreneurship research", Journal of Management, C: 33, No: 6, ss. 891-927.
 • Edelman, L. ve Yli–Renko, H. (2010). "The impact of environment and entrepreneurial perceptions on venture-creation efforts: Bridging the discovery and creation views of entrepreneurship", Entrepreneurship Theory and Practice, C: 34, No: 5, ss. 833-856.
 • Ertuğral, Z. ve Acar, E. (2022). "The Role of Strategic Entrepreneurship on Firm Growth: A Case Study from the Turkish Housing Market", Periodica Polytechnica Architecture.
 • Foss, N. J. ve Lyngsie, J. (2011). "The Emerging strategic entrepreneurship field: Origins, key tenets, and research gaps", Edward Elgar.
 • Gioia, D. A. ve Chittipeddi, K. (1991). "Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation", Strategic management journal, C: 12, No: 6, ss. 433-448.
 • Greve, H. R. (2003). Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset. In: JSTOR.
 • Guth, W. D. ve Ginsberg, A. (1990). "Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship", Strategic Management Journal, ss. 5-15.
 • Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M. ve Sexton, D. L. (2001). "Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation", Strategic management journal, C: 22, No: 6‐7, ss. 479-491.
 • Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M. ve Sexton, D. L. (2017). "Strategic entrepreneurship: Integrating entrepreneurial and strategic management perspectives", Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, ss. 1-16.
 • Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, D. G. ve Trahms, C. A. (2011). "Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society", Academy of management perspectives, C: 25, No: 2, ss. 57-75.
 • Holcomb, T. R., Ireland, R. D., Holmes Jr, R. M. ve Hitt, M. A. (2009). "Architecture of entrepreneurial learning: Exploring the link among heuristics, knowledge, and action", Entrepreneurship theory and practice, C: 33, No: 1, ss. 167-192.
 • Ireland, R. D., Hitt, M. A., Camp, S. M. ve Sexton, D. L. (2001). "Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth", Academy of management perspectives, C: 15, No: 1, ss. 49-63.
 • Ireland, R. D., Hitt, M. A. ve Sirmon, D. G. (2003). "A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions", Journal of Management, C: 29, No: 6, ss. 963-989.
 • Ireland, R. D. ve Webb, J. W. (2007). "Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation", Business horizons, C: 50, No: 1, ss. 49-59.
 • Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S. ve Kyläheiko, K. (2005). "Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance", Journal of International Entrepreneurship, C: 3, No: 3, ss. 223-243.
 • Kantur, D. (2016). "Strategic entrepreneurship: mediating the entrepreneurial orientation-performance link", Management Decision.
 • Karadal, H. (2013). "Girişimcilik:“Girişimcilik Bilgisi ve Stratejik Girişimcilik”", Ed: Himmet Karadal, C: 2.
 • Ketchen Jr, D. J., Ireland, R. D. ve Snow, C. C. (2007). "Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation", Strategic entrepreneurship journal, C: 1, No: 3‐4, ss. 371-385.
 • Kim, H. J. (2018). "Reconciling entrepreneurial orientation and dynamic capabilities: a strategic entrepreneurship perspective", The Journal of Entrepreneurship, C: 27, No: 2, ss. 180-208.
 • Kuratko, D. F. ve Audretsch, D. B. (2009). "Strategic entrepreneurship: exploring different perspectives of an emerging concept", Entrepreneurship theory and practice, C: 33, No: 1, ss. 1-17.
 • Kyrgidou, L. P. ve Hughes, M. (2010). "Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions", European business review.
 • Liao, J. ve Gartner, W. B. (2006). "The effects of pre-venture plan timing and perceived environmental uncertainty on the persistence of emerging firms", Small Business Economics, C: 27, No: 1, ss. 23-40.
 • Lumpkin ve Dess. (1996). "Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance", Academy of management Review, C: 21, No: 1, ss. 135-172.
 • Lumpkin, G. T. ve Dess, G. G. (2001). "Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle", Journal of Business Venturing, C: 16, No: 5, ss. 429-451.
 • MacMillan, I. C. ve Day, D. L. (1987). "Corporate ventures into industrial markets: Dynamics of aggressive entry", Journal of Business Venturing, C: 2, No: 1, ss. 29-39.
 • Mazzei, M. J. (2018). "Strategic entrepreneurship: Content, process, context, and outcomes", International Entrepreneurship and Management Journal, C: 14, No: 3, ss. 657-670.
 • Mazzei, M. J., Ketchen, D. J. ve Shook, C. L. (2017). "Understanding strategic entrepreneurship: A “theoretical toolbox” approach", International Entrepreneurship and Management Journal, C: 13, No: 2, ss. 631-663.
 • Miller, D. (1983). "The correlates of entrepreneurship in three types of firms", Management science, C: 29, No: 7, ss. 770-791.
 • Monsen, E. ve Wayne Boss, R. (2009). "The impact of strategic entrepreneurship inside the organization: Examining job stress and employee retention", Entrepreneurship theory and practice, C: 33, No: 1, ss. 71-104.
 • Obeng, B. A., Robson, P. ve Haugh, H. (2014). "Strategic entrepreneurship and small firm growth in Ghana", International Small Business Journal, C: 32, No: 5, ss. 501-524.
 • Patzelt, H. ve Shepherd, D. A. (2009). "Strategic entrepreneurship at universities: Academic entrepreneurs’ assessment of policy programs", Entrepreneurship theory and practice, C: 33, No: 1, ss. 319-340.
 • Radev, R. (2022). "STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP AS A MAIN FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC ZONES IN BULGARIA", Economic Studies, C: 31, No: 5.
 • Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T. ve Frese, M. (2009). "Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future", Entrepreneurship Theory and Practice, C: 33, No: 3, ss. 761-787.
 • Schröder, K., Tiberius, V., Bouncken, R. B. ve Kraus, S. (2020). "Strategic entrepreneurship: mapping a research field", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
 • Shane, S. ve Venkataraman, S. (2000). "The promise of entrepreneurship as a field of research", Academy of management review, C: 25, No: 1, ss. 217-226.
 • Sharma, P. ve Chrisman, S. J. J. (2007). "Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship", Entrepreneurship, Springer.
 • Short, J. C., Ketchen Jr, D. J., Shook, C. L. ve Ireland, R. D. (2010). "The concept of “opportunity” in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges", Journal of Management, C: 36, No: 1, ss. 40-65.
 • Simsek, Z., Heavey, C. ve Fox, B. C. (2017). "(Meta-) framing strategic entrepreneurship", Strategic Organization, C: 15, No: 4, ss. 504-518.
 • Stopford, J. M. ve Baden‐Fuller, C. W. (1994). "Creating corporate entrepreneurship", Strategic Management Journal, C: 15, No: 7, ss. 521-536.
 • Suddaby, R., Bruton, G. D. ve Si, S. X. (2015). "Entrepreneurship through a qualitative lens: Insights on the construction and/or discovery of entrepreneurial opportunity", Journal of Business Venturing, C: 30, No: 1, ss. 1-10.
 • Tanţău, A. D. (2008). "Common dimensions for entrepreneurship and strategy: the need for strategic entrepreneurship", Management & Marketing-Bucharest, No: 1, ss. 73-80.
 • Venkatraman, N. (1989). "Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality, and measurement", Management science, C: 35, No: 8, ss. 942-962.
 • Venkatraman, S. (1997). "The distinctive domain of entrepreneurship research", Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, C: 3, No: 1, ss. 119-138.
 • Zahra, S. A. ve Covin, J. G. (1995). "Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis", Journal of Business Venturing, C: 10, No: 1, ss. 43-58.