KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME PUANININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 30 şirketin 2015-2021 yılları arasına ait verileri ile kurumsal yönetim alt başlıkları olan Pay Sahipleri, Menfaat Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ve Yönetim Kurulu derecelendirme puanı ile finansal performans arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonucunda; Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu derecelendirme puanı ile aktif karlılık arasında negatif ilişki; Menfaat Sahipleri derecelendirme puanı ile aktif karlılık arasında pozitif ilişki; Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık derecelendirme puanı ile aktif karlılık arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

THE IMPACT OF THE CORPORATE GOVERNANCE INDEX ON FINANCIAL PERFORMANCE: AN EVIDENCE FROM TÜRKİYE

In this study, the data of 30 companies traded in the Corporate Governance Index for the years 2015-2021 and the relationship between the corporate governance subheadings of shareholders, Stakeholders, Public Disclosure and Transparency and Board of Directors rating score and financial performance were examined. As a result of the study; Negative relationship between Shareholders and Board of Directors rating score and return on assets; Positive relationship between Stakeholders rating score and return on assets; there is no relationship between the Public Disclosure and Transparency rating score and return on assets.

___

 • Aggarwal, P. (2013). Impact of corporate governance on corporate financial performance. IOSR Journal of Business and Management, 13(3), 1-5.
 • Aksu, M., & Aytekin, S. (2015). Kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu ile hisse senedi getirisi ilişkisi: BİST kurumsal yönetim endeksi (XKURY) üzerine bir uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6(13), 201-219.
 • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
 • Arora, A, & Bodhanwala, S. (2018). Relationship between corporate governance index and firm performance: indian evidence. Global Business Review, 19(3), 675-689.
 • Berthelot, S., Morris, T., & Morrill, C. (2010). Corporate governance rating and financial performance: a Canadian study. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 10(5), 635-646.
 • Caliskan, N., & Icke, T. (2011). Turkish corporate governance principles and its implications for ISE corporate governance index companies. Journal of Accounting and Finance, 11(1), 60-75.
 • Düzer, M. (2020). Kurumsal yönetim derecelendirmesi: BIST kurumsal yönetim endeksinde bir inceleme. Kocatepe İİBF Dergisi, 22(2), 149-168.
 • Ertugrul, M., & Hegde, S. (2009). Corporate governance ratings and firm performance. Financial Management, 38(1), 139-160.
 • Iramani, R.R., Muazaroh, M., & Mongid, A. (2018). Positive contribution of the good corporate governance rating to stability and performance: Evidence from Indonesia. Probl. Perspect. Manag., 16, 1–11.
 • Javaid, F., & Saboor, A. (2015). Impact of corporate governance index on firm performance: Evidence from Pakistani manufacturing sector. Journal of Public Administration and Governance, 5(2), 1–21.
 • Karakoç, M., Tayyar, N., & Genç, E. (2016). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle kurumsal yönetim endeksinde yer alan şirketlerin finansal performanslarının ölçümü ve kurumsal derecelendirme notları ilişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1327-1338.
 • Kartal, M. T., & Budayoğlu Yılmaz, B. (2019). Türkiye’de kurumsal yönetim (KY) ilkelerinde yeni raporlama düzeni: Halka açık bankaların ilk KY uyum raporları üzerine bir inceleme. Journal of Research in Business, 4(2), 147-180.
 • Kayalı, N., & Doğan, İ. (2018). Kurumsal yönetim derecelendirme notu ile işletmelerin finansal başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (78), 111-124.
 • Kula, V., & Baykut, E. (2014). Kurumsal yönetim derecelendirme notu ile piyasa değeri arasındaki ilişki: BIST XKURY şirketleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 1-17.
 • Önalan, G., & F.Z. Tan (2018). Kurumsal yönetim derecelendirme notlarının şirket performansları üzerine etkisi. Journal of Social Sciences and Humanities, 2(2), 47-59.
 • Sakarya, Ş. (2011). İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması yöntemi ile analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi.7(13), 147-162.
 • Sakarya, Ş., Yazgan, K. F, & Yıldırım, H. H. (2017). Kurumsal yönetim derecelendirmesinin hisse senedi performansına etkisi: BİST kurumsal yönetim endeksi üzerine bir inceleme. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 18(40), 55-76.
 • Tatoğlu, F. (2020). İleri panel veri analizi (4. Baskı). Beta Yayınevi.
 • Toraman, C., & Abdioğlu, H. (2008). İMKB kurumsal yönetim endeksinde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarında zayıf ve güçlü yanları: derecelendirme raporlarının incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40, 96-109.
 • Tükenmez, N. M., Gençyürek, A. G., & Karakelleoğlu, M. Ş. (2017). Kurumsal yönetim derecelendirme notlarının şirketlerin finansal performansı üzerindeki etkisi. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 8(1), 1-18.
 • Vintila, G., & Gherghina, S.C. (2012). An empirical examination of the relationship between corporate governance rating and listed companies’ performance. International Journal of Business and Management, 7(22), 46-61.
 • Wahyudin, A., & Solikhah, B. (2017). Corporate governance implementation rating in Indonesia and its effects on financial performance. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 17(2), 250-265.
 • Yenice, S. & Dölen, T. (2013). İMKB’de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 199-213.