STRATEJİK KARAR OLARAK KONKORDATO: KONKORDATO KARARI ALAN VE BİST’TE İŞLEM GÖREN BİR İŞLETMENİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Bu çalışmada konkordato ilan eden borsaya kote olmuş bir işletmenin finansal analizinin yapılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada durum çalışması (case study) yönteminden yararlanılmıştır. Uygulamada ele alınan imalat işletmesi 2018 yılında konkordato ilan etmiştir. Bu çalışmada, konkordato ilan edilen 2018 yılından önce 2 yıl ve konkordato sonrası 2 yıla (20216-2020) ilişkin finansal tablo verileri analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın 2016-2020 dönemini kapsaması bu çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu çalışmada finansal analiz tekniklerinden oran (rasyo) analizinden yararlanılmıştır. İşletmenin oran analizi sonuncunda finansal performansının içinde bulunduğu sektöre ve ekonomik yapıya göre yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda ilgili işletmenin kârlılık, verimlilik ve öz kaynak durumlarının yeterli olmadığı; işletmenin bu yetersizlikler sonucunda konkordato ilanına gittiği ortaya konulmuştur. Konkordato sonrası yıllar incelendiğinde ise işletmenini 2018 yılında almış olduğu konkordato kararının yerinde olduğu görülmüştür.

CONCORDATORY AS A STRATEGIC DECISION: AN EXAMINATION ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF AN BUSINESS THAT TAKES CONCORDATION DECISION AND IS TRADED ON THE BIST

In this study, it is aimed to make and evaluate the financial analysis of a company that has declared a concordat and is listed on the stock exchange. For this purpose, the case study method was used in the study. The manufacturing enterprise considered in the application declared a concordat in 2018. In this study, the financial statement data for 2 years before 2018, when the concordat was announced, and for 2 years after the concordat (20216-2020) were analyzed and interpreted. The fact that the research covers the period of 2016-2020 constitutes the limitation of this study. In this study, ratio analysis, one of the financial analysis techniques, was used. As a result of the ratio analysis of the enterprise, it has been concluded that the financial performance is not in place according to the sector and economic structure. As a result of the study, it was determined that the profitability, productivity, and equity conditions of the relevant enterprise were not sufficient; As a result of these inadequacies, it has been revealed that the enterprise went to the concordat announcement. When the years after the concordat are examined, it is seen that the concordat decision taken by the company in 2018 was appropriate.

___

 • Akdoğan, N. Ve Tenker, N. (2010). “Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri”, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akdoğan, N., Tenker, N. (2007). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Akgüç. Ö. (1994). “Finansal Yönetim”, Avcıol Basım Yayın, İstanbul
 • Akimkonova, G. (2021). Uluslararası Bir Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Sürecinde Etnospor Kullanımı: “Dünya Etnospor Konfederasyonu” Vaka Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan, I. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de Otomotiv Sektörü, Bist100’de İşlem gören Otomotiv Sektörü İşletmelerinin Finansal Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, C. (2022). Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin Finansal Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma (Yüksek Lisans Tezi). Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bal, N. (2021). Adi Konkordato Çerçevesinde “Kayyım”. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 4(2): 390 – 414.
 • Berk, N. (1998). “Finansal Yönetim”, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
 • Ceylan, Ali ve Korkmaz, Turhan (2017), İşletmelerde Finansal Yönetim, 15. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Coşkun, D. (2019). Konkordato Sürecinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çabuk, A. Ve Lazol, İ. (2011). “Mali Tablolar Analizi”, Ekin Dağıtım, Bursa
 • Çatı H, Ö. (2020). Finansal Krizden Etkilenen İmalat Sanayi Şirketlerinde Adli Muhasebe Sürecinin Önemi ve Bir Vaka Çalışması: Konkordato Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çubukçu, M. (2018). İşletmelerde Uygulanan Strateji Tipleri ve Uygulamadan Örnekler. Uluslararası Yönetim Akademi Dergisi. 1(2): 142-156.
 • Dağ, İ. (2022). Konkordato Mühletinin Tasarruflara Etkisi. (Yüksek lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gökçen, O. (2019). Konkordatoda Rehinli ve Finansal Kiralamaya Konu Mal ve Alacakların Hukuki Durum. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kalkan, N. (2018). Mali Tablolar Analiz Tekniklerini Kullanarak Yönetim Performansının Değerlendirilmesi: Bir Banka Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karadeniz, E., Beyazgül, M., Dalak, S., Günay, F. (2017). Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansının Dikey Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: BIST Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. Sosyoekonomi, 25(32): 105.
 • Kavak, D. (2022). Konkordatonun Rehinli Alacaklara Etkisi. (Yüksek lisans Tezi). Ankara: Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kıymık, H. (2022). Konkordato Sürecinin Mali Yapı Bakımından İncelenmesi: Bir Uygulama. (Doktora Tezi). Burdur: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kızıl P,D. (2020). Adî Konkordato Başvurusu. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kızıl, C. Ve Aslan, T. (2019). “Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2): 1778-1799.
 • Koç, F., Uzay, Ş. (2020). Konkordato Sürecinin İşletmelerin Sürekliliğine Katkısı. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 13(2): 495-515
 • Koç, M,F. (2021). Gds 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Kapsamında Konkordato İşlemine İlişkin Verilen Güvence Raporunun Analizi Ve Türkiye Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Köksoy, M. (2022). Konkordatoda Geçici Mühlet Kararının Etkileri. (Doktora Tezi). Ankara: Hacı bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Özalp, A,D. (2022). Adi Konkordato Talebi. (Yüksek lisans Tezi). Ankara: Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özer, Ö. (2012). Mali tablolar analizi: Bir hastane örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 3(6).
 • Özolgun, H. (2017). Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi1. Journal Of Emerging Economies And Policy. 2(1): 55-62.
 • Özyürek, H., Erdoğan, E. (2011). Finansal Kurumlarda Mali Analiz ve Bir Uygulama. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 229-238.
 • Penbe, K. (2022). Güney Marmara Bölgesinde Konkordato Talep Eden İnşaat Şirketlerinin Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Konjektür Çerçevesinde İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Düzce: Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Saraç, M. (2012). “Finansal Yönetim”, Sakarya Yayıncılık, Sakarya
 • Sargut, F. (2018). Trend Analizi Yöntemi ile Ereğli Demir Çelik Firmasının Finansal Tablo Analizi. Ayrıntı Dergisi, 5 (58).
 • Van Horne, James C. and Wachowicz Jr. John M. (2009), Fundamentals of Financial Management, 13 th Edition, Pearson Education, London.
 • Yaslıdağ, B. (2018). Finansal Yönetim ve Finansal Analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.