TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİĞİNİN PORTER'IN ELMAS MODELİNE GÖRE ANALİZİ

Tekstil endüstrileri, Türkiye ekonomisi ve dış ticaretinin en stratejik sektörleri arasındadır. Son otuz yıl boyunca, Türkiye'deki tekstil endüstrisi hızla gelişmiştir. Düşük katma değerli bir sektörden; malzeme, üretim yöntemleri ve modadaki hızlı değişimlere ayak uyduran yüksek katma değerli bir sektöre dönüşmüştür (Kutluksaman et al, 2012). Bu çalışma, Türk elmas sektörünün Porter elmasına dayalı rekabet gücünün analizi üzerine kurgulanmıştır. Tekstil şirketleri Porter elmas modelini bu sektördeki ulusal avantajları uluslararası avantajlara nasıl çevirebileceklerini belirlemek için kullanabilirler. Porter elmas modeli, bir örgütün ulusal ana üssünün küresel ölçekte avantajların yaratılmasında önemli bir rol oynadığını öne sürmektedir (Porter, 1990). Araştırma metodolojisi betimsel-analitik yaklaşımdır. Çalışmanın kaynakları, Türkiye'de rekabet edebilirlikle (tekstil sektörü raporları) ilgili bilimsel çalışmalara, raporlara ve Global Rekabetçilik Raporu verilerinin kullanımına dayanmaktadır. Çalışma tekstil sektörünü ve Porter's Diamond kullanarak onu etkileyen faktörleri analiz etti ve işgücü mevcudiyeti, ortalama işgücü maliyetleri, hammaddeler, coğrafi konum ve araştırma ve yenilikle ilgili zayıf göstergeler gibi güçlü bir nokta olduğunu gösterdi. Araştırmalar, Türkiye'nin büyük bir yerel pazara sahip olduğunu ve rakipler için cazip olduğunu göstermiştir. Gelecekteki rekabetçiliğini güçlendirmek için güçlü bir noktadır ve ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla çaba gerektirir. Bu sektör, tekstil ithalatında dünyada dokuzuncu sırada yer almaktadır. Rekabet edebilirlik raporu, genel olarak Türkiye ekonomisini özelde de tekstil sektörünü olumsuz etkileyen yasal çerçeve ve yargının bağımsızlığı gibi göstergeleri ortaya koyarken; yatırımcı koruma endeksinde ve yerel rekabetin yoğunluğunda ise en iyi ülkeler arasında yer aldığını belirtmiştir.

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF TURKISH TEXTILE SECTOR BASED ON THE PORTER’S DIAMOND MODEL

Textiles industries are among the most strategic sectors of the Turkish economy and foreign trade. Through the last three decades, the textile industry in Turkey has evolved rapidly, shifting from a low-value-added to a high-value-added industry that keeps pace with rapid changes in material, manufacturing methods and fashion (Kutluksaman et al, 2012). This paper, analysis of Competitiveness of the Turkish textile sector based on the Porter diamond. The Textile companies can use the Porter diamond model to establish how they can translate national advantages in this sector into international advantages. The Porter diamond model suggests that the national home base of an organization plays an important role in the creation of advantages on a global scale (Porter, 1990). The research methodology is the descriptive-analytical approach. Paper sources are based on scientific studies and reports related to competitiveness (textile sector reports), as well as the use of the Global Competitiveness Report data in Turkey.The paper analyzed the textile sector and the factors affecting it using Porter's Diamond and showed there are strong points such as labor force availability, average labor costs, raw materials, and geographical location, and weak indicators related to research and innovation. Research showed that Turkey has a large local market and attractive to competitors. It is a strong point to strengthen its future competitiveness and needs more effort to meet its needs. This sector ranks ninth in the world in the volume of textile imports. The competitiveness report showed the weakness of some indicators in Turkey which affect the Turkish economy in general, including the textile sector, such as indicators related to the legal framework and the independence of the judiciary, while ranking among best countries in the index of investor protection and the intensity of local competition.

___

 • ALNASER, J. (2007). The impact of the formation of the industrial cluster in developing the competitiveness of local industries: Application in the textile industries. Aleppo University, Syria.
 • ARSLAN, K. (2008). Küresel Rekabet Baskısı Altında Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Dönüşüm Stratejileri ve Yeni Yol Haritası. MÜSİAD Araştırma Raporlar, 57, Turkey.
 • AYDOĞDU, G. (2012). Hazır Giyim ve Konfeksiyon Araştırma Raporu. Çukurova Kalkınma Ajansı- 2012, pages 1-34.
 • BOZKURT, C. (2015). R&D Expenditures and Economic Growth Relationship in Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 5, No. 1, pages 188-198.
 • ÇOBAN, O., & KÖK, R. (2005). Türkiye Tekstil Endüstrisi Ver Rekabet Gücü: Ab Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz Örneği, 1989-2001. Iktisat Isletme ve Finans, vol 20 (228), pages 68-81.
 • DURAN, A., & TEMİZ DİNÇ, D. (2016). The State of The Turkish Textile and Ready-Wear Industries. Journal of the Human & Social Science Researches, Cilt: 5, Sayı: 3, pages 505-519.
 • ERASLAN, İ. H., BAKAN, İ., & HELVACIOĞLU KUYUCU, A. D. (2008). Türk tekstil ve hazırgiyim sektörünün uluslararası rekabetçilik düzeyinin analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar, s.265-300.
 • ERKEKOGLU, H., & KİVANC, H. A. (2013). Competitiveness strength research in Turkey and EU countries according to Porter's diamond model: panel data analysis (2007–2010). Актуальні проблеми економіки, vol (3), pages 255-266.
 • European Commission, (2016). Web: http://ec.europa.eu
 • HALIFE, H., (2015). Management of textile firms. Damascus university publications, Mechanical and electrical engineering, Syria. International Institute for Management Development (IMD)., 2007- “IMD World Competitiveness Yearbook”.
 • International labor organization (ILO). (2017). Web: http://www.ilo.org
 • ISMAİL, SH., & AMAN, A. (2017). Impact Sourcing Initiatives in Malaysia: An Insight Through Porter’s Diamond Framework. State-of-the-Art Theories and Empirical Evidence. Istanbul Textile and Apparel Exporters Associations, (2017). Web: https://www.ihkib.org.tr/tr
 • KHARUB, M., & SHARMA, R. (2016). Investigating the role of porter diamond determinants for competitiveness in MSMEs. International Journal for Quality Research, 10 (3) 471–486.
 • KUTLUKSAMAN, M., MUTLU, I., & UNLUASLAN, E. (2012). Turkey’s Textiles and Apparel Cluster Microeconomics of Competitiveness HBS/HKS Michael Porter. http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/MOC%20-%20Turkey%20Textiles%20and%20Apparel%20Cluster.pdf.
 • LAU, C. K. M., SUVANKULOV, F. and KARABAG, S. F. (2012). Determinants of firm competitiveness: case of the Turkish textile and apparel industry. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/46974/ MPRA Paper No. 46974.
 • LİU,YİNG., ZHANG, Y., & XU, C. (2010). Analysis of the International Competitiveness of Chinese Medicine Industry Based on the Diamond Model. International Business Research Vol. 3, No. 3.
 • LU, SH. (2016). Global Apparel & Textile Trade and Sourcing, Department of Fashion & Apparel Studies, University of Delaware. Web: https://shenglufashion.wordpress.com/
 • Mulder, P. (2016). Porter Diamond Model. URL: https://www. toolshero. com/strategy/porter-diamond-model/(accessed 07.07. 2017).
 • OZBEN, O., BULU, M., & ERASLAN, I. H. (2004, April). Turkish Textile and Clothing Industry After 2005: A Future Projection. In II International Istanbul Textile Congress, pages 22-24.
 • ÖZ, Ö. (2002). Assessing Porter's framework for national advantage: the case of Turkey. Journal of Business Research, vol 55(6), pages 509-515.
 • PORTER, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
 • RİASİ, A. (2015). Competitive Advantages of Shadow Banking Industry: An Analysis Using Porter Diamond Model. Business Management and Strategy. Vol. 6, No. 2, pages 15-27
 • TEMİZDİNÇ, D. (2014). Tekstil ve hazır giyim sektör raporu, orta karadeniz kalkınma ajansı. Web: http://www.oka.org.tr
 • The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2017). Web: http://www.oecd.org/
 • The statistical office of the European Union (EUROSTAT). (2017). Web: https://ec.europa.eu/commission/
 • Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD). (2016). Web: http://www.tgsd.org.tr/
 • Türkiye istatistik kurumu (TÜİK). (2017). Web: http://www.tuik.gov.tr
 • UDDİN, M.R., & BOSE, T.K. (2013). Factors affect the success of SME in Bangladesh: Evidence from Khulna City. Journal of Management and Sustainability, 3(3), 166.
 • World Bank Statistics Database, (2016). http://data.worldbank.org/
 • World Trade Statistical Review. (2016). Web: https://www.wto.org
 • YİLMAZ, B. (2003). Turkeys Competitiveness in the European Union: A Comparison with Five Candidate Countries-Bulgaria, The Czech Republic, Hungary, Poland, Romania-and the EU15. (No. 12). Ezoneplus working paper.

___

APA Halife, H. (2020). ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF TURKISH TEXTILE SECTOR BASED ON THE PORTER’S DIAMOND MODEL . Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 27-49 .