FİRMALARIN ENDÜSTRİ 4.0 STRATEJİLERİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren ve dış ticaret yapan firmaların dünyadaki teknolojik dönüşüme uyumlaşma sürecinde, Endüstri 4.0 uygulamalarında ve süreçlerinde benimsedikleri stratejilerini açığa çıkarmaktır. İşletmelerin Endüstri 4.0 uygulamaları ve süreçleri ele alınırken, i- Endüstri 4.0'a hazırlık stratejileri nasıl şekilleniyor? ii- Endüstri 4.0 uygulama süreçleri nasıl deneyimleniyor? soruları esas alınmıştır. Araştırmaya konu edilen sekiz işletmenin, Endüstri 4.0 süreçlerinde yönetici olarak görev yapan yetkililerle yapılan yapılandırılmış mülakat sonucunda elde edilen veriler, yukarıdaki sorular ekseninde analiz edilmiştir. Analiz bulguları, işletmelerin Endüstri 4.0’a geçiş stratejilerinin henüz olgunluk aşamasına ulaşmadığını, dönüşümün sağlanması için dijital dönüşümün başarıyla sağlanmasının, devlet desteğinin ve entelektüel sermayenin gerekli olduğunu açığa çıkarmıştır. İşletme yöneticileri rekabet edebilirliğin, markalaşmanın ve bağlamın bu deneyimi yaşarken önemli olduğunu belirtmiştir.

RESEARCH ON THE INDUSTRY 4.0 STRATEGIES OF THE FIRMS

The purpose of this study is to reveal the strategies of foreign trade companies that operate in Turkey on their Industry 4.0 applications and processes. In this research, the questions of "how the preparation strategies for Industry 4.0 are formed?" and "how Industry 4.0 application processes are experienced?" form a basis when discussing Industry 4.0 applications and processes of businesses. As a data-gathering method, a structured interview conducted with the interviewees who work at the Industry 4.0 related positions of the eight enterprises. The findings obtained from this data subject to the research are analyzed in the framework of the above questions. The findings of the analysis revealed that the transition strategies of the enterprises to Industry 4.0 have not reached the maturity stage yet, accomplished digital transformation, state support, and intellectual capital are required respects to ensure the transformation. Business executives note that competitiveness, branding, and contextual situations are important subjects when experiencing this transformational process.

___

 • Aslan, Ş. ve Güzel, Ş. (2019). “Endüstri 4.0 Gelişim Süreci ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm. 2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019) Proceedings.”, Haziran 18-19, 2019, İstanbul.
 • Atalık, Ö., Akan, A. G. Ş. ve Bakır, A. G. M. (2019). “Havacılık 4.0: Havayolu ve Havaalanı Endüstrisinde Güncel Endüstri 4.0 Uygulamaları. II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19).”, Haziran 20-21-22, Bandırma.
 • Creswell, J. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri, Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Siyasal Kitap Evi. Ankara.
 • Çelik, K., Güleryüz, S. ve Özköse, H. (2018). 4. Endüstri Devrimine Kuramsal Bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(9), 86-95.
 • Çiftçioğlu, B. A., Mutlu, M. ve Katırcıoğlu, S. (2019). Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetiminin İlişkisi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1), 31-53.
 • Demirkan, S. ve Arslan, M. C. (2019). Endüstri 4.0 ve Muhasebe Sistemine Etkisi Üzerine Kuramsal Bir İnceleme. Enderun, 3(1), 40-56.
 • Derya, H. (2018). Endüstri Devrimleri ve Endüstri 4.0. GÜ İslâhiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 2(2), 1-20.
 • Du, C. Z. ve Yang, Z. K. (2015). Inspiration of Transformation and Upgrading of Manufacturing Industry in China From German Industry 4.0 Strategy. Research on Economics and Management, 36(7), 82-87.
 • Duman, B. ve Özsoy, K. (2019). “Endüstri 4.0 Perspektifinde Akıllı Tarım. 4th International Congress on 3d Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry.”, 11-14 Nisan, Antalya.
 • Ertuğrul, İ. ve Deniz, G. (2018). 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 143-170.
 • Fırat, S. Ü. ve Fırat, O. Z. (2017). Sanayi 4.0 Devrimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Kavramlar, Küresel Gelişmeler ve Türkiye. Toprak İşveren Dergisi, 114, 10-23.
 • Filizöz, B. ve Orhan, U. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Endüstri 4.0: Bir Yazın Çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 110-117.
 • Gabaçlı, N. ve Uzunöz, M. (2017). IV. Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 ve Otomotiv Sektörü. ICPESS (International Congress On Politic, Economic And Social Studies) Ekim (No. 3).
 • Gilchrist, A. (2016). Industry 4.0: The Industrial Internet of Things. Apress.
 • GTAI (Germany Trade & Invest). (2014). Industries 4.0- Smart Manufacturing For The Future. Berlin: GTAI.
 • Gökalp, E., Gökalp, M. O., ve Eren, P. E. (2019). Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Devrimi: Akıllı Konfeksiyon Fabrikası. AJIT-E: Online Academic Journal of Information Technology, 2019 Bahar– Cilt: 10 ‐ Sayı: 37
 • Gönen, S. ve Rasgen, M. (2019). Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3): 2898-2917.
 • Merriam, S. (2015). Nitel Araştırma, Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ankara.
 • Mil, B. ve Dirican, C. (2018). Endüstri 4.0 Teknolojileri ve Turizme Etkileri. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Nikitin, Y. ve Kulchytskyy, O. (2019). Strategy of The Development of Industry 4.0 in Ukraine: Evaluation of The Representatives of Various Organizations and Companies of Ukraine. Technology Audit And Production Reserves, 4(4), 48.
 • Salkın, C., Öner, M., Üstündağ, A. ve Çevikcan, E. (2018). A Conceptual Framework For Industry 4.0. Industry 4.0: Managing The Digital Transformation (3-23). Springer, Cham.
 • Schroeder, W. (2016). Germany’s Industry 4.0 Strategy. Friedrich Ebert Stiftung. London.
 • Özkan, M., Al, A. ve Yavuz, S. (2016). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi-Endüstri. İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
 • Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.
 • Öksüz, M. K., Öner, M. ve Öner, S. C. (2017). Yalın Üretim Tekniklerinin Endüstri 4.0 Perspektifinden Değerlendirilmesi. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı.
 • Özdemir, Ö. G. Ö., ve Özdemir, E. G. (2019). “Endüstri 4.0 ve Yiyecek İçecek İşletmelerindeki Yansımaları. IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi.”, 19-21 Eylül, Nevşehir.
 • Öztuna, Y. (2017). Endüstri 4.0 ( Dördüncü Sanayi Devrimi) İle Çalışma Yaşamının Geleceği. Gece Yayınevi. Ankara.
 • Öztürk, E. ve Koç, K. H. (2017). Endüstri 4.0 ve Mobilya Endüstrisi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 786-794.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çev: M. Bütün, S. B. Demir), Pegem Akademi. Ankara.
 • Sinay, J. ve Kotianová, Z. (2018). Automotive Industry In The Context of Industry 4.0 Strategy. Transactıons of The VŠB–Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, 13(2), 61-65.
 • Tekin, Z. ve Karakuş, K. (2018). Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 2103-2117.
 • Topsakal, Y. (2018). Akıllı Turizm Kapsamında Engelli Dostu Mobil Hizmetler: Türkiye 4.0 İçin Öneriler. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(1), 1-13.
 • Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N. ve Çuhadar, M. (2018). Endüstri Devrimleri ve Turizm: Türkiye Turizm 4.0 SWOT Analizi ve Geçiş Süreci Önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 1623-1638.
 • Tunçel, S., Candan, Z. ve Satır, A. (2017). Mobilya Endüstrisinde Gelecek Vizyonu: Endüstri 4.0. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 152-159.
 • Tutar, S. (2019). Endüstri 4.0’ın Muhasebe Mesleğine Olası Etkileri. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 3(2), 323-344.
 • Türkel, S. ve Bozağaç, F. (2018). Endüstri 4.0’ın İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 419-441.
 • Ulusoy, G. (2018). İmalat Sektöründe Endüstri 4.0 Dönüşümü Çabaları: Bazı Gözlemler. İktisat ve Toplum, 8(92), 121-123.
 • Xu, L. D., Xu, E. L. ve Li, L. (2018). Industry 4.0: State of The Art and Future Trends. International Journal of Production Research, 56(8), 2941-2962.
 • Yazıcı, E. ve Düzkaya, H. (2016). Endüstri Devriminde Dördüncü Dalga ve Eğitim: Türkiye Dördüncü Dalga Endüstri Devrimine Hazır Mı?. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi, 7 (13), 49-88.
 • Yıldırım, Y. (2019). Endüstri 4.0’a Kapsamlı Bir Bakış: 2011’den Bugüne. Bilgi Dünyası, 20(2), 217-249.
 • Yıldırım, Y. (2020). Farklı Disiplinlerde Endüstri 4.0. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15 (21) , 756-789.
 • Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 İle Bütünleştirilmiş Dijital Tedarik Zinciri, BMIJ, (2018), 6(4): 1215-1230.
 • Yıldız, A., Karakoyun, F. ve Parlak, İ. E. (2018). Endüstri 4.0 Temelli Dijital Tedarik Zinciri, “Mühendislik Alanında Akademik Araştırmalar”, 416-425. Gece Kitaplığı, Ankara.
 • Yoşumaz, İ. ve Özkara, B. (2019). Endüstri 4.0 Sürecinin Hazır Giyim İşletmeleri Üzerindeki Etkileri: Hugo Boss Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2587-2600.
 • Zorlu, G. H., Öztürk, M. G. ve Köseoğlu, A. M. (2018). Inventory Control Methods in Companies by Using Industry 4.0. Pressacademia Procedia, 7, 348-